دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 15-144 
رتبه‏ بندی موانع پیاده‏ سازی تصمیمات راهبردی

صفحه 31-49

داود کریمی دستجردی؛ علی اصغر پورعزت؛ نادر سیدکلالی؛ محمّدرضا اخوان انوری


ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران

صفحه 73-87

محمدرضا دلوی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ حسن لباف؛ علی شائمی برزکی


راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید

صفحه 89-112

سید محمود حسینی؛ امیرسالار محمدی؛ میرسامان پیشوایی


تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

صفحه 113-126

سید محمد مقیمی؛ اصغر صدقی زاده؛ احمد جعفرزاده کوچکی؛ عزت نظری