تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت ایپکو، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسعه منابع انسانی از محوری‌ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است. این تحقیق در یک مرکز تحقیق و توسعه محصول صنعتی انجام شده است که توسعه منابع انسانی و توسعه دانش کارکنان در موفقیت راهبرد و مأموریت آن، نقش مهمی ایفا می‌کند. هدف اصلی تحقیق تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با محوریت توسعه دانش کارکنان است. ابتدا، وضعیت موجود حوزه‌های تأثیرگذار در توسعه منابع انسانی بررسی و تحلیل شده و سپس شکاف دانش کارکنان شناسایی و علل اصلی وجود شکاف ریشه‌یابی گردیده که در انتخاب مناسب راهبردها، مدنظر قرار گرفته است. در نهایت راهبردهای توسعه منابع انسانی در راستای راهبرد اصلی سازمان و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین گردیده است. این تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای است و از نظر روش گردآوری داده‌ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human resource development strategy: an employee knowledge development approach

نویسندگان [English]

  • Nasrin Jazani 1
  • Nader Taheri 2
  • Khodayar Abili 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Executive Master of Business Administration, Epico co., Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human resources are competitive advantage and most important capital of each organization and undoubtedly human resource development is one of the key processes of human resource management. This research has been done in a research and development center of industrial product which human resource and employee knowledge development play an important role in success of its strategy and mission. Main purpose of this paper is formulating human resource development strategy with employee knowledge development approach. At first, current condition of effective domains in human resource development  have been surveyed and analyzed and then gap of employee knowledge have been identified and main causes of  existence of gap than has considered in suitable strategy selection have been explored. Finally, according to fundamental organization strategy and human resource strategy, human resource development strategies have been formulated. This research is an applied and developmental one and in data compilation wise could be categorized as descriptive-survey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • human resource
  • Strategy
  • Employees and knowledge
1. امیدی، سعیده. (1384). "توسعة استراتژیک منابع انسانی". تهران: سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت.
2. دیوید، فرد آر. (1379). "مدیریت استراتژیک". علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
3. سوارت، جوانی. مان.، کلیر. براون. استیو.، و پرایس، آلن. (1386)."توسعة منابع انسانی راهبردها و تاکتیکها". غلام جاپلقیان، تهران: انتشارات جهان جام جم.
4. طاهری، نادر. (1388). "ارزیابی وضعیت موجود توسعه منا بع انسانی و تدوین راهبردهای توسعه". پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
5. Bellinger, G. (2004). "Knowledge Management: Emerging Perspective". Outsights. Inc.
6. McCracken, M., & Wallace, M. (2000), "towards a redefinition of strategic HRD". Journal of European Industrial, Training, 245 (5), 281-290.
7. Pe´rez Lo´pez, S., Peo´n, J. M. M., & Orda´s, C. J. V. (2006). "Human resource management as a Determining factor in organizational learning". Management Learning, 37( 2), 215-39.
8. Rampersad, Hubert. (2002). "In Creasing Organizational Learning Ability Based on a Knowledge Management". Quick Scan. www.tlainc.com.
9. Sloman, M. (1994). "A Handbook for Training Strategy", Gower, Aldershot
10. Spiegler, I. (2004). "Knowledge Management A New Idea or A Recycled Concept?". Communication of the Association for Information System, 3 Article14. June.
11. Tseng, C., & Mclean, G. N. (2008). "Strategic HRD practices as Key Factors in Organizational learning". Journal of European Industrial Training, 6, 418-432.