تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به طور قطع یکی از دلایل اصلی پیشرفت سریع توسعه فناوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند تجاری سازی نتایج پژوهش های داخلی آن کشورها بوده است. و می توان نتیجه گرفت که اساس فرایند تجاری سازی، مشارکت بخش پژوهشی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج پژوهش ها به نوآوری است. و امروزه تجاری سازی پژوهش ها و عواید حاصل از آن می تواند منابع مالی لازم را برای استمرار حیات این سازمان ها را فراهم آورد[۳]. در این پژوهش سعی بر آن است که نقش عوامل سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج تحقیقات به ویژه عواملی مثل محدودیت های مالی و ناکارآمدی دیوان سالاری سازمانی، راهبردهای سازمانی، تعامل با تیم های پژوهشی، عدم تولید انبوه محصول، ارزیابی دستاورد های پژوهشی و انجام اصلاحات و بهینه سازی محصولات را بعنوان فرضیه های تحقیق حاضر مرد بررسی قرار دادیم. این پژوهش با ماهیت توصیفی، پیمایشی، از طریق آزمون میانگین و تحلیل واریانس فریدمن به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازد. بطوریکه نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل سازمانی و مبحث تجاری سازی نتایج تحقیقات در مراکز هسته ای ارتباط معناداری وجود دارد و بر اساس تحلیل واریانس فریدمن فرضیه فرعی عدم تعامل، با تیم های پژوهشی و عدم وجود راهبرد های تجاری سازی در موسسات هسته ای نسبت به فرضیه محدودیت های مالی و اداری، تولید آزمایشگاهی و صنعتی محصولات و عدم ارزیابی دستاورد های پژوهشی به ترتیب اولویت بر تجاری سازی نتایج تحقیقات در مراکز هسته ای اثر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of environmental factors in commercialization ideas and researches results

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Moghimi
 • Asghar Sedighzadeh
 • Ahmad jafarzadeh Kochaki
 • Ezzat Nazari
چکیده [English]

Today, research and commercial building and income from it can be necessary financial resources for the continuation of life provide these organizations. in this research is to try it as an effective organizational factors in making research results, especially commercial factors such as limited organizational, financial and inefficient bureaucracy, organizational strategies, interaction with research teams, lack of product production, evaluation and research achievements of reform and optimization products is evaluated as the assumptions study. Descriptive nature of this study, survey, through the Friedman test, the mean and variance to evaluate research deals with the assumptions. So that research results showed that trade between organizational factors and issues making the results of nuclear research centers are significantly based on variance analysis of secondary interaction hypothesis Friedman research team and the lack of commercial strategy in commercialization the core institutions To limit the financial and administrative theory, Production laboratory and industrial products and evaluation of research achievements in the order of the effect are on commercialization results of research in nuclear centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology
 • innovation
 • intellectual property
 • reproductive organizations
 • business strategies
 • production
 1. توکلی ، علیرضا  ( 1382 ( ، ضوابط، مقررات و روشهای مناسب انتقال تکنولوژی به کشور ، پایان نامه ،کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران. 
 2.  جهاندیده، محسن (1384 (، تجاری سازی نتایج تحقیق ، فصلنامه مدیریت و تحقیقات دفاعی ، دانشگاه امام حسین (ع) ، سال سوم شماره ده . 
 3.  خلیل ، طارق ( 1387)، مدیریت تکنولوژی ، ترجمه، اعرابی ، سید محمد .ایزدی ، داود . دفتر پژوهشهای فرهنگی .
 4. عنایتی، ابراهیم ( 1386)، تجاری سازی فناوری نانو ( موانع و راهکارها)، ماهنامه فناوری نانو ، شماره 116 .
 5.  فاطمی، سید صفا علی (1385)، تجاری سازی نتایج تحقیقات دربیوتکنولوژی (زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، اولین کارگاه تجاری سازی نتایج تحقیقات.
 6. کارل ، تام  (1387)، تجاری سازی فناوری نانو ( چالش ها ی اساسی ) ترجمه عنایتی ، ابراهیم ، ماهنامه فناوری نانو ، 125.
 7. محمدی ، محمدرضا . اسماعیل زاده ، حمید. دهنوئیه ، رضا ( 1386)، تجاری سازی نتایج تحقیق ، چالشها و راهکارها. تهران . مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور ،
 8. موسایی، احمد . صدرائی ، ساسان . بندریان ، رضا ( 1387)، مدل فرایندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی . نشریه علمی و تخصصی رشد و فناوری ، 13
 9. Del Campo,AA. et al. (1999) “The transfer and commercialization of university developed medical imaging technology: opportunities and problems”, IEEE Transactions on Engineering Management, 46(3)
 10.  Ghazinoori, R . (2005) ,“ Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study:”Nanotechnology in Iran, 2nd Management of Technology Iranian Conference,. (471-476).
 11. Karlson , M. (2004) , " Commercialization of Research Results in united States” : An Overview of Federal and Academic Technology Transfer"
 12. Khalil , T.M. (1993) , "Management of Technology, the Key to Competitiveness and Wealth Creation"
 13. Reamer, A. & others, (2003) “Technology Transfer and Commercialization: Their Role in Economic
  Development”, Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce.
 14. The handbook of Technology Transfer (2005) - Chapter 2: Technology Commercialization, Asia – Pacific Center for Technology Transfer (APCTT)