تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در قالب نظرسنجی برای سنجش تاثیر این عوامل بر مدیریت استعداد طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 174 نفر از مدیران کل 10 وزارتخانه توزیع گردید. این تحقیق را می توان از جنبه های مختلف تحقیق جدید و نو دانست چراکه بحث مدیریت استعداد بحثی جدید است و بررسی عوامل راهبردی زمینه ساز تحقق آن در سازمانها در کمتر تحقیقی دیده شده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی– همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر تحلیل عاملی در نظرگرفته شده است. در این مقاله نویسنده با بررسی عوامل راهبردی تاثیرگذار بر مدیریت استعداد در سازمانهای دولتی به دنبال تعیین و بررسی میزان اهمیت آن در سازمانها می باشد. محقق در این مقاله با بررسی و مرور ادبیات مختلف در خصوص مدیریت استعداد 5 عامل را بعنوان عوامل راهبردی تاثیرگذار بر مدیریت استعداد در نظرگرفته است. با توجه به اینکه در ادبیات فعلی دنیا به بحث مدیریت استعداد در سازمانهای دولتی توجهی نشده است لذا محقق مدیریت استعداد با رویکرد مربوط به سازمانهای دولتی مورد توجه قرار داده است. نتایج بدست آمده نیز به نقش غیرقابل انکار فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی راهبردی و قوانین و مقررات دولتی اشاره داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underlying strategic factors in talent management

نویسندگان [English]

  • Abas-ali Haji-karimi 1
  • Aboalhsan Hoseini 2
1 Associate professor, Faculty of Management and Accounting Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD of Business management, Faculty of Management and Accounting ,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to investigate the influential factors on talent management. In order to so, a questionnaire was designed for investigating the role influential factors on talent management .Later, validity and reliability of the questionnaire was measured through exploratory and confirmatory factor analysis in a sample of 174 top managers of governmental organizations. The contribution of this research is the consideration of the role influential factors on talent management in organizations, to which little has been paid in previous similar research. The research method was survey-correlation and specifically factor analysis. In fact, the researcher has considered the role influential factors on talent management. Due to little attention that has been paid to talent management in public organization in previous research, the researcher in this research has investigated talent management with a specific approach in public organizations. The findings indicate the inevitable role of human resources management and governmental rules and regulations on talent management in public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • Talent management
  • Talent people
  • Governmental organization
1. رضائیان،علی .(1386)."رفتار سازمانی"، تهران: انتشارات سمت.
2. سرمد، زهره .، بازرگان، عباس و حجازی،الهه. (1381). "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: انتشارات آگاه.
3. شاین، ادگارد. (1383). "فرهنگ سازمانی"، محمدابراهیم محجوب، تهران: انتشارات فرا.
4. ممی زاده، جعفر.(1373). "مدیریت فرهنگ سازمانی". فصلنامه مدیریت دولتی، 25.
5. Bhatnagar, J. (2007)."Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention". Employee Relation, 29(6), 640-663.
6. Chiok Foong L. J. (2001). "Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment". J Nurs Manag, 9(4), 191-204.
7. Dunham T. J. (2000)."Nurse executive transformational leadership found in participative organizations". Journal of Nursing Administration, 30(5), 241-250.
8. Ernst B., & Andreas, A. (2005). "human resource management with ontology", Berlin, springer-Verlag, pp 499- 507.
9. Farley, C. (2005). "HR’s role in Talent Management and driving business results". Employment Relations Today, 32(1), 55-62.
10. Fegley, S. (2006). "Talent Management Survey Report". Society for Human Resources Management (SHRM) Research. January 2006.Retrieved June 14,2006,from http://www.shrm.org.
11. Frank, B., Eckrich, H., & Rohr, J. (1997). "Quality nursing care, leadership makes the difference". Journal of Nursing Administration, 27(5), 13-14.
12. Gandossy, R., & Kao, T. (2004). "Talent Wars: Out of Mind, Out of Practice". Human Resource Planning, 27, 15-19.
13. Guthridge, M., Komm, A. B., & Lawson, E. (2006). "The people problem in talent management". The McKinsey Quarterly, 2, 6-12.
14. Hand field J. H., & Axelrod, B. (1997). "the war for talent survey". McKinseyQuarterly.
15. Hartley, D. (2004). "Tools for Talent". Training and Development,58(4),20-23.
16. Heinen, J. S., & O'Neill, C. (2004). "Managing talent to maximize performance". Employment Relations Today, 31, 67−82.
17. Hudson (2009) Thought Leadership Series, "Public sector Talent Management: The Influence of The Private Sector", Hudson Highland Group, Inc.
18. Huselid, M. (1995). "The impact of human resource management practices on turnover,productivity, and corporate financial performance". Academy of Management Journal, 38, 635-720.
19. Huub J. M. R., Tanya V. B., Mandy V. V. (2006). "The contribution of e-HRM to HRM effectiveness", Employee Relations, 29(3), 280-291.
20. Marcus P., Marion D. (2008)."Talent management in the public sector", The Ashridge Journal, Autumn.
21. McCauley, C., & Wakefield, M. (2006)."Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop, and Keep its Strongest Workers". The Journal for Quality and Participation, vol. 29(4), 4–8.
22. Michaels, E., Handfield, J. H., & Axelrod, B. (2001). "the war for talent", Boston: Harvard Business School Publishing.
23. Ready, D. A., & Conger, J. A. (2007). "Make Your Company a talent factory". Harvard Business Review, 85(6), 68-77.
24. Colakoglu S., David P. L., & Ying, H. (2006)." Measuring HRM effectiveness: Considering multiple stakeholders in a global context", Human Resource Management Review, 16(2), 290-218.
25. Sandler, S. (2003), "The changing face of talent management". HR Focus, 80(5), 1-4.
26. Schoemaker, M. (2003a). "De metamorfose van werkgemeenschappen". Inaugural adress: Nijmegen University.
27. Sherman, A. W., Bohlander, G. W., & Chruden, H. J. (1988). Managing Human resource (8th ed.). South- Western: Cincinnati.
28. SHRM, (2006). Human Resources Glossary, Society for Human Resources Management(SHRM).Retrieved.,August21,2006,FROM. http://shrm.org/hrresources/hrglossary-published/t.asp
29. Tuker, E., Kao, T., & Verma, N. (2005). "Next-generation talent management:Insights on how workforce trends are changing the face of talent management". Business Credit,106(7),20-27.