راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مباحثی که امروزه سازمان ها با آن روبرو هستند چگونگی مدیریت زنجیره تامین به صورتی کارا و اثربخش است. مدیریت زنجیره تامین موضوعی میان رشته ای است و رشته مدیریت راهبردی با ارائه راه حل های کلان و راهبردی می تواند نقش عمده ای در دستیابی به اهداف غایی آن داشته باشد. در این مقاله سعی شده است که ابتدا با استفاده از مطالعات وسیع میدانی، چارچوب مناسبی برای تدوین راهبرد های زنجیره تامین ارائه شود و سپس این چارچوب طراحی شده به صورت عملیاتی در یک مطالعه موردی اجرا شود. در این تحقیق پس از طراحی و اجرای چارچوب تدوین  زنجیره تامین، سامانه تولید متناسب با این راهبرد انتخاب شده است. در فرآیند تصمیم گیری، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده است. و با بهره گیری از نظرات خبرگان و نیز مدیران ارشد سازمان مورد مطالعه، نتایج نهایی بدست آمده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Strategy and Selecting Manufacturing System

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Hosseini 1
  • Amir Salar Mohammadi 2
  • MirSaman Pishvaee 3
1 Faculty Member, Faculty of Management & Acconting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master Student of Management, Faculty of Management & acconting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph. D Candidate of Industries Engineering, Technical Faculty of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important challenges that in today`s business environment managers are faced with is managing supply chain in an efficient and effective way. Supply chain management is a multidisciplinary subject, but despite of attentions that some disciplines pay to SCM, strategic management didn’t pay enough attention to this subject. But strategic management can play an important role to help supply chain in achieving strategic goals. In this research, after complete study of literature, new model for formation supply chain strategy is recommended, and this model is applied in real case. After recommending this model and clarifying supply chain strategy of case study organization, manufacturing system that is compatible with this strategy is selected by AHP approach. Information for decision making gathered from experts and owners of case study organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • Supply chain management
  • Selecting manufacturing system
  • AHP
1. اصغرپور، محمدجواد (1388)، "تصمیم گیری های چند معیاره"، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
2. شفیعی مرتضی، رضایی ذبیح الله، ابراهیمی عباس (1388)، "مدیریت راهبردک زنجیره تامین"، تهران، انتشارات ترمه.
3. قدسی پور، سیدحسن (1388)، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر .
4. میلتن برگ، جان (1388)، "مدیریت راهبردی صنعتی"، ترجمه مسعود کسایی، رضا خان احمدلو، تهران، انتشارات سمت.
5. مینتزبرگ هنری ، آلسترند بروس ، لمپل جوزف (1384)، "جنگل راهبرد"، ترجمه احمد پور داریانی، تهران، انتشارات پردیس.
6. 6.Brun, A., &Castelli, C. (2008). "Supply chain strategy in fashion industry: developing a portfolio model depending on product, retail channel and brand". International Journal of Production Economics, 116, 169-181.
7. Canver, M.D., Trijpt, H.V., & Lans, I. V. D. (2007). "Benefit-feature segmentation: a tool for design of supply-chain strategy". Marketing intelligence & planning, 25(5), 511-533.
8. Christopher, M., & Ryals, L. (1999). "Supply chain strategy: its impact on shareholders value". The international journal of logistic management, 10(1), 1-10.
9. Christopher, M., &Towill, D.R. (2002). "Developing market specific supply chain strategy". The international journal of logistic management, 13, 1-14.
10. Defee, C.C., & Stank, T. P. (2005). "Applying strategy-structure-performance paradigm to the supply chain environment". The international journal of logistic management, 16(1), 28-50.
11. Demeter, K., Gelei, A., &Jenei, I. (2006). "The effect of strategy on supply chain configuration and management practice on the basis of two supply chains in the Hungarian automotive industry". International Journal of production economics, 104, 555-570.
12. Dong, Y., Xu, Y., Li, H., & Dai, M. (2008). "A comparative study of numerical scales and the prioritization method in AHP". European journal of operation research, 186, 229-242.
13. Frazelle, H. E. (2002). "Supply chain strategy". Logistics management library.
14. Frohlich, T.M., & Westbrook, R. (2001). "Arcs of integration: an international study of supply chain strategy". Journal of operation management, 19, 185-200.
15. Hilletofth, P. (2009). "How to develop a differentiated supply chain strategy". Industrial management and & data system, 109(1), 16-33.
16. 16.Hofmann, E. (2010). "Linking corporate strategy and supply chain management". International journal of physical distribution & logistic management, 40(4), 256-276.
17. Hubner, R. (2007). "Strategic supply chain management in process industry".Lecture notes in economics and mathematical systems.
18. Kamal, M. Al-Subhi Al-Harbi. (2001). "Application of AHP in project management". International journal of project management, 19, 19-27.
19. Ketchen, D.J., &Giunipero, L. C. (2004). "The intersection of strategic management and supply chain management". Industrial marketing management, 33, 51-56.
20. Klibi, W., Martel, A., & Guitouni, A. (2009). "The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review". European journal of operation research, 165, 610-624
21. Li, D., & O’Brien, C. (2001). "A quantitative analysis of relationship between product type and supply chain strategy". International Journal of Production Economics, 73, 29-39.
22. Lin, Y., Wang, Y., & Yu, C. (2010). "Investigation the drivers of the innovation in channel integration and supply chain performance: A strategy oriented perspective." International Journal of Production Economics, 127, 320-332.
23. Lo, S. M., & Power, D. (2010). "An empirical investigation of the relationship between product nature and supply chain strategy". Supply chain management: An international journal, 15(2), 139-153.
24. Roh, J.J., Hong, P., & Park, Y. (2008). "Organizational culture and supply chain strategy: a frame work for effective information flow". Journal of enterprise information management, 21(4), 361-376.
25. Rosenzweig, E.D., & Roth, A. V. (2007). "B2B seller competence: Construct development and measurement using a supply chain strategy lens". Journal of operation management, 25, 1311-1331.
26. Schnetzler, M.J., Sennheiser, A., &Schonsleben, P. (2007). "A decomposition-based approach for the development of a supply chain strategy". International Journal of Production Economics, 105, 21-42.
27. Sharma, M.K., & Bhagwat, R. (2007). "An integrated BSC-AHP approach for supply chain management evaluation". Measuring business excellence, 11, 57-68.
28. Si, Y. W., Edmond, D., Dumas, M., & Chong, C.U. (2007). "Strategies in supply chain management for trading agent competition". Electronic commerce research and application, 6, 368-382.
29. Stadtler, H., & Kilger, C. (2005). "Supply chain management and advanced planning overview and challenges". European Journal of Operational Research163(3), 575-588
30. Srvulaki, E., & Davis, M. (2010). "Aligningproduct with supply chain processes and strategy". The international journal of logistic management, 21, 127-151.
31. Su, Q., Song, Y., Li, Z., & Dang, J. (2008). "The impact of supply chain relationship quality on cooperative strategy". Journal of purchasing & supply management, 14, 263-272.
32. Sun, S.Y., & Hsu, M.H. (2009). "The impact of alignment between supply chain strategy and environmental uncertainty on SCM performance". Supply chain management: An international journal, 14(3), 201-212.
33. Unal, C., & Guner, M.G. (2009). "Selection of ERP suppliers using AHP tools in clothing industry". International journal of clothing science and technology, 21(4), 239-251.