راهبردهای شکل‌گیری تیم‌های تسهیل کننده خلق دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

قلمرو رقابتی سازمان ها در سال های اخیر، از لحاظ پویایی و بالندگی در سطح بالایی قرار داشته است. برای بقا در چنین شرایط جدید و متغیری، استمرار و پایداری در مزیت رقابتی از طریق توسعه ظرفیت های فردی و سازمانی، ضرورت یافته است. در این راستا برخی از اندیشمندان و صاحب نظران معاصر اظهار می دارند که دانش، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می شود و به منظور دستیابی سازمان ها به چنین مزیتی، خلق دانش می تواند به عنوان یک فرصت جدید، مورد توجه قرار گیرد. مطالعات گوناگون نشان می دهند سازماندهی بر اساس تیم های کاری، یک گرایش جدید در تسهیل خلق دانش سازمانی است. اما نکته حائز اهمیت آن است که سازماندهی به وسیله تیم های کاری به تنهایی کافی نیست. بلکه تیم های کاری خود باید از خصوصیات و ویژگی های خاصی برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند. در تحقیق حاضر به دنبال بررسی راهبردهای موثر در شکل گیری تیم های تسهیل کننده خلق دانش هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies in create Knowledge Creating Favoring Teams

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalil Lajavardi 1
  • Mehdi Hosseini 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Public manager with Master degree from Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The competitive scene that organizations have faced in recent years is indicated by a high level of dynamism. To survive under those new and changeable circumstances, the continual renewal of competitive advantage through the development of organizational and individual capacities is essential. In this relevant, some of thinker and experts claim that knowledge is the main source of sustainable competitive advantage. In order, to achieve this advantage, knowledge creating can be defined as a new opportunity for organizations. Various studies shows that organizing based on work teams is a new tendency toward favor knowledge creating, however, this is point of important that it is not enough to organize the firm around work teams, but only this teams must have special characteristics to achieve that goal. In this article we looking for identification of effective strategies in create teams favoring knowledge creating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creating
  • Work team
  • Knowledge Creating Favoring Teams
  • Knowledge Creating Strategies
1. حمیدی زاده، محمدرضا. (1388). "محک زنی رویکردهای طراحی و استقرار مدیریت دانش". فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد.
2. خانبابایی، علی. (1386). "بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش سازمانی در تیم های کاری: مورد مطالعه بانک کشاورزی". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی، موسسه عالی بانکداری ایران.
3. رابینز، استیفن. (1382). "کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی". غلامحسین خانقایی. تهران: انتشارات فرا.
4. رضائیان، علی. (1386). "تیم سازی در قرن بیست و یکم". تهران: انتشارات سمت.
5. شرمرهورن، جان آر؛ هانت، جیمز جی؛ ریچارد، ان ازبورن؛. (1380). "مدیریت رفتار سازمانی". چاپ سوم، مهدی ایران نژاد پاریزی، محمد علی بابای زکلیکی، محمد علی سبحان الهی، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
6. عدلی، فریبا. (1384). "مدیریت دانش: حرکت به فراسوی دانش". تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
7. ماکسول، جان. (1382). "17 اصل کار تیمی". عزیز کیاوند. تهران: انتشارات فرا.
8. مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1386). "تحلیل های آماری با استفاده از SPSS". تهران: انتشارات کتاب نو.
9. Zarraga, C. & De Saa-perez, P. (2006). "Work teams to favor knowledge management: towards communities of practice". Emerald Group Publishing Limited, 18( 1), 60-76.
10. Zarraga, C., & Garcia-Falcon, M. (2003). "Factors favoring knowledge management in work teams". Journal of knowledge management , 7(2), 81-96.