تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377  گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the structure of securities market development

نویسندگان [English]

  • Saeid Fathi 1
  • Majid Sameti 2
  • Bagher Asgar Negad Noori 3
1 Assistant Professor of Uiversity of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph .D Student of Business Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study is mainly attempted to examine the effect of macroeconomic variables on the development of Tehran's Stock Exchange. For so doing, national income, investment rate, financial intermediary development and macroeconomic instability were considered as macroeconomic variables and depth and width as indices of the stock exchange development. Necessary data was collected seasonally in time series during 1998-2007 time period. In the statistical method employed in the current research, we first examined stationary of the variables by Dickey-Fuller UnitRoot Test. Then Johansen Cointegration Test was employed to estimate cointegration vectors. Ultimately, to estimate the study models,Vector Error Correction Model was used. Generally Speaking, the findings of the estimations suggest that national income and investment rate have positive significant effect on the depth and width of the stock exchange. Also, financial intermediary development and macroeconomic instability have negative significant effect on the depth and width of the stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Stock Exchange Development
  • Stock Exchange Depth
  • Stock Exchange Width
  • Macroeconomic Variables
1. آذر، عادل؛ رجب زاده، علی، (1387)، "تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM)"، تهران، انتشارات نگاه دانش.
2. ایمان خدایی، (1379)، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.
3. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه، (1379)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
4. حافظ نیا، محمد رضا، (1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
5. خلیلی عراقی، مریم؛ رمضان پور، منصور اسماعیل، (1380)، اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان، مجله تحقیقات اقتصادی، 58..
6. فتحی، سعید؛ عسگرنژاد نوری، باقر، (1388)، بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام.
7. محمد اصولیان، (1384)، بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1372 تا 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
8. نوفرستی، محمد، (1378)، "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی"، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
9. Abdul Rahman, A., Noor M. S., Fauziah H. T. (2009). Macroeconomic determinants of Malaysian stock market, African Journal of Business Management, 3 (3), 95-106.
10. Black, B. (2001). The legal and institutional preconditions for strong securities markets. UCLA Law Review, 48, 781−858.
11. Boubakri N., Olfa H. (2007). The dynamics of privatization, the legal environment and stock market development. International Review of Financial Analysis. 16, 304-331.
12. Boyd. J., Levine, R., Smith, B. (2001). The impact of inflation on financial sector performance. Journal of Monetary Economics, 47, 221-248.
13. Cajueiro, D. O., Periklis G., Benjamin M. T. (2009). Does financial market liberalization increase the degree of market efficiency? the case of the Athens stock exchange, International Review of Financial Analysis, Available at: http//:10.1016/j.irfa.2008.11.004.
14. Coleman A. K., Kwame F. (2008). Impact of macroeconomic indicators on stock market performance: the case of the ghana stock exchange, Journal of Risk Finance, 9, 365 – 378.
15. Creane S., Rishi G., Ahmed M. M., Randa S. (2004). Evaluating financial sector development in the Middle East and North Africa: new methodology and some new results. International Monetary Fund,
16. Demirguc – Kunt, A., Ross L. (1995). Stock market development and financial intermediaries: stylized facts. World Bank Working Paper.
17. Fischer, S., (1996). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of Monetary Economics, 32.
18. Garcia V. F., Lin L. (1999). Macroeconomic determinants of stock market development. Journal of Applied Economies. 2, 29 – 59.
19. Garcia, V.F. (1986). A Critical Inquiry Into Argentine Economic History [1946-1970]. Garland publishing Co., New York, NY.
20. Gelbard, E. A., Sergio P. L. (1999). Measuring financial development in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper 99/105 (Washington: International Monetary Fund).
21. Henry P. B. (2000). Do stock market liberalizations cause investment booms?, Journal of Financial Economics, 28, 301-334.
22. Jbili, A., Vicente G., Amer B. (1997). Financial systems and reform in the gulf cooperation council countries. Unpublished, Washington, International Monetary Fund.
23. Khan, M. S., Abdelhak S. S. (2000). Financial development and economic growth: an overview. IMF Working Paper 00/209, Washington: International Monetary Fund.
24. Miller R M. (2002). The impact of privatization on stock market development. University of illinois at urbana-champaign.
25. Naceur, S. B., Samir G., Mohamed O. (2007). The determinants of stock market development in the middle-eastern and north african region. Managerial Finance, 33, 477-489.
26. Pearce, J. A., Richard R. (2002). Startegic management: formulation, implementaion, and control”,Available at: www.mhhe.com/pearce10e.
27. Ross S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. J. Econ. Theo, 341-360.
28. Smole, N. (2008). Liberalization of the Capital Market in Russia, The faculty of social sciences, University of denver.
29. Torre D.L., Juan C. G., Sergio L. S. (2006). Stock market development under globalization: whither the gains from reforms?,
30. World Bank. (1993). The east asian miracle: economic growth and public policy, A World Bank Policy Research Report, New York, N.Y: Oxford University for the World Bank.
31. World Bank. (1996). From plan to market. New York: Oxford University Press.