رهیافت راهبردی تاکتیک های سیاسی در سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت رفتار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان رفتار سیاسی و نوآوری حرفه ای افراد انجام شده است. به این منظور 220 نفر از کارمندان دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی از میان 1000کارمند دانشگاه انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد ابتکار ونوآوری حرفه ای مارتین پاتچن(1965) و پرسشنامه رفتار سیاسی ای.جی.دوبرین (1978) استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق، مبنی بر وجود رابطه میان نوآوری حرفه ای وتمایل به رفتار سیاسی تایید شد. نتایج تحقیق از رابطه معنادار و معکوس میان نوآوری حرفه ای وتمایل به رفتار سیاسی حکایت دارد، بدین معنا که با افزایش تمایل به رفتار سیاسی، نوآوری حرفه ای کارکنان کاهش می یابد. تحلیل فرضیه های فرعی تحقیق گواه آن است که ارتباط معکوسی میان نوآوری حرفه ای با چاپلوسی، استفاده سیاسی از اطلاعات، ایجاد الزام اخلاقی و معاشرت با افراد صاحب نفوذ وجود دارد. ولی در این پژوهش میان نوآوری حرفه ای با تصویرسازی و ایجاد پایگاه حمایتی رابطه ای حاصل نشده است. بین نوآوری حرفه ای و سن رابطه معنادار ومعکوس برقرار است، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری حرفه ای در زنان بیش از مردان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Approach of Political Tactics In An Organization

نویسندگان [English]

  • Akram hadizadeh moghadam 1
  • Seyed Abed Rezaee 2
  • Khadije Akbari 3
1 Associate Professor, Faculty management and accounting, Shahid beheshti, Tehran, Iran
2 Ph . D Student of behavior management, Shahid beheshti, Tehran, Iran
3 Master of Educational Management, Shahid beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims at exploring the relationship between political behavior and job innovation. For this purpose, 220 subjects were randomly selected among 1000 employees of ShahidBeheshtiUniversity. To measure the variables, the standard questionnaire of job innovation of Martin Patchen (1965) and the political behavior questionnaire of A.J. Dobrin (1978) were used. Based on research analysis the main hypothesis assuming the relationship between job innovation and the tendency toward political behavior was accepted. The findings indicated a meaningful and negative relationship between job innovation and the tendency toward political behavior meaning that as the tendency toward political behavior increases, job innovation decreases. The analysis of the secondary hypotheses reveals that there is a negative relationship between job innovation and flattery, political application of information, the creation of moral obligation, and association with influential individuals. But there is no relationship between job innovation and imagery (creating a favorable image of self), and establishing a supporting base. Furthermore, there is a significant and negative relationship between job innovation and age. Women are more innovative in their jobs than men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political behavior
  • job innovation
1. آقایی فیشانی، تیمور(1377)، خلاقیت و نوآوری در انسانها وسازمانها، چاپ اول، تهران، نشر ترمه.
2. افروز، غلامعلی،کامکاری،کامبیز(1387)هوش و خلاقیت (تاریخچه، نظریه ها و رویکردها) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول،191-189
3. ال دفت،ریچارد(1374)،تئوری سازمان و طراحی ساختار،ترجمه علی پارسائیان و سید محمداعرابی،مرکز پژوهشهای بازرگانی،تهران،جلددوم،نوبت اول.
4. پارکینسون ، رستوم جی. (1376). مهارتهای مدیریت (چاپ اول)، مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشارات آزاده: تهران.
5. تافلر،الوین. (1370). جابجایی در قدرت، شهین دخت خوارزمی، انتشارات مترجم: تهران
6. دراکر،پیتر. (1378). چالش های مدیریت درسده 21، عبدالرضا رضائی نژاد ،نشر فردا.
7. رابینز،استیفن(1374). مدیریت رفتار سازمانی (نوبت اول) ، علی پارسائیان و سید محمداعرابی، مرکز پژوهشهای بازرگانی، تهران.
8. رضائیان، علی(1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت: تهران.
9. سادلر، فیلیپ. (1380). مدیریت تغییر، غلامرضا اسماعیلی، تهران.
10. سرمد، غلامعلی(1380). روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، تهران.
11. سلطانی تیرانی، فلورا (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان، تهران.
12. سلطانی تیرانی، فلورا (1387). نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا،(صص97-87)
13. سنجری، احمدرضا (1379).آموزش عاملان تغییر: دو مدل ترکیبی از تئوری و عمل، ماهنامه تدبیر 104.
14. سیدجوادین، سیدرضا (1386) . مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات نگاه دانش.
15. شیرازی، علی (1373) . مدیریت آموزشی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
16. محمدزاده، عباس(1374). مدیریت توسعه، انتشارات سمت، تهران.
17. نژادایرانی، فرهاد (1381). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها، انتشارات پیک سبحان، ارومیه.
18. Barnett,H(1953). Innovation ,New York:Mc Graw-Hill.
19. Becker, S. W., and T. L. Whisler, (1967),. “The Innovative Organi-zation: A Selective View of Current Theory and Re-search,” The Journal of Business, 40, 462-469.
20. Carroll, J. (1967). “A Note on Departmental Autonomy and In-novation in Medical Schools,” The Journal of Business, 40(4),531-534.
21. Ettlie, John E. (2006). Managing Innovation (2nd ed.). oxford Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier.
22. Evan, W. A., and G. B. (1967) . “Innovatior in Business Or-ganizations: Some Factors Associated with Success or Failure of Staff Proposals,” The Journal of Business,. 40, 519-530.
23. Forrel,D.& J.C.P. (1982)”Patterns of Political Behavior in Organizations”academy of management Review;7(3) 403-412.
24. Jon L. Pierce and Andre L. D,(1977). Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation ,The Academy of Management Review,2)1(, 27-37.
25. Knight, K. E. (1967) “A Descriptive Model of the Intra-Firm In-novation Process,” The Journal of Business, 40, 478-496.
26. Kogan and Wallach (1964) in Vroom and Pahl (1971).
27. Maltzman ,I,(1960), The Training of Originality Psychological Review,67(4), 229-242.
28. Mansfield, E. (1963). “Size of Firm, Market Structure, and Inno-vation,” Journal of Political Economy, 71(6),556- 576.
29. Perrow, C.,; M. N. Zald. Perrow , C. (1970). Department power and perspective in industrial firms. In M. N. Zald (Ed.), Power in organizations. Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press ,. 49-89
30. Pfeffer, I. (1981). Power in Organizations;Marshfield,Mass:Pitman Publishing co.
31. Torrance, E. P. (1978). Giftedness in solving future problems. Journal of Creative Behavior, 12, 75–86.
32. Zaleznik, A. (1989). Real Work, Harvard Business Review; January-Februry, 57-64.