دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد 1393 
ارزیابی استراتژی‌های رقابتی و عملکرد سازمانی

صفحه 39-50

محمد لشکری؛ ابوالفضل سامی؛ زهرا ارشادی


تبیین مهارت‌های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی

صفحه 73-92

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ مژده نیلچیان


تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی

صفحه 93-112

سید محمود حسینی؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ صدیقه صائمیان


الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه

صفحه 113-139

احمد روستا؛ اکبر عالم تبریز؛ علی اکبر امین بیدختی؛ بهداد خوئینی


سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی

صفحه 141-163

مجید علیقلی زاده؛ محمد اکبری؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده


تأثیر تبلیغات توصیه‌ای و واکنش‌های مشتریان

صفحه 193-212

فریبرز رحیم‌نیا؛ حنظله زینوند لرستانی؛ علی یاراحمدی