تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی صنایع تولیدی پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 استادیار، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع‌‏آوری داده­‌ها از پرسشنامة استاندارد مطالعه (گرسوی و سوانجیر، 2007) استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، صنایع خودرو پذیرفته­‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می­‌باشد و این جامعة آماری شامل 114 نفر از مدیران ارشد این شرکت­‌ها بود که کل شرکت­‌های جامعة آماری سرشماری شده­‌اند. به‌­منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم‌­افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص‌‏های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI نشان­‌دهندة برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می­‌باشد. بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأثیر فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، بازاریابی، منابع انسانی و حسابداری بر عملکرد مالی مثبت و معنی‌­دار است. درنهایت، نتیجه­‌گیری و پیشنهادهایی برای تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل راهبردی داخلی بر عملکرد مالی است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع‏آوری داده­ها از پرسشنامة استاندارد مطالعه (گرسوی و سوانجیر، 2007) استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، صنایع خودرو پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و این جامعة آماری شامل 114 نفر از مدیران ارشد این شرکت­ها بود که کل شرکت­های جامعة آماری سرشماری شده­اند. به­منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص‏های خوبی برازش مانندRMSEA، GFIوAGFI نشان­دهندة برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می­باشد. بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأثیر فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، بازاریابی، منابع انسانی و حسابداری بر عملکرد مالی مثبت و معنی­دار است. درنهایت، نتیجه­گیری و پیشنهادهایی برای تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal Strategic Factors on the Financial Performance of Manufacturing Industries Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saman Rahmani Noroozabad 1
  • Parastoo Sedaghat 2
  • Fateh Habibi 2
1 M.A, Islamic Azad University, Sanandaj
2 Assistant Professor, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of internal strategic factors on financial performance of manufacturing industries listed Companies in Tehran Stock Exchange. The Gursoy & Swanger (2007) standard questionnaire was used to collect data. In this research were surveyed 114 company’s senior managers and all of the company’s population. The research population was the car industry listed companies in Tehran Stock Exchange. In order to analyze the relationship between research variables was used the Structural Equation Modeling technique by using LISREL software. The results of the goodness-of-fit indices such as RMSEA, GFI and AGFI represent the good fit of the model which is usable data. Accordingly to the research findings, the impact of information technology, research and development, marketing, human resources and accounting on the financial performance is positive and significant. So, research conclusions and recommendations are provided to strengthen the relationships between variables in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Strategic Factors
  • Information Technology
  • Research and Development
  • Marketing
  • Financial Performance
 
1. آرمسترانگ، مایکل (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). ترجمه اعرابی، سید محمد و ایزدی، داود، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
2. برادران حسن­زاده، ر.، نژاد ایرانی، ف.، و لطف اللهی حقی، م. (1388). بررسی تطبیقی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران  بانک­ها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP). فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 11، ص ص 211- 185.
3. بهمنی، ب.، ناظمی گلیان، س.، ناظمی، س.، و بهمنی، ا. ح. (1387). نقش فناوری اطلاعات در بدست آوردن اهداف استراتژیک سازمان. (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12.
4. رضایی، ف.، و عیسی زاده، خ. (1389). نقش سرمایه فکری بر انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکت­ها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی. سال اول، شماره دوم، ص ص 15 تا 26.
5. روستا، ا.، ونوس، د.، و ابراهیمی، ع.( 1383 ). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
6. ریاحی­بلکویی، ا. (1390). تئوری­های حسابداری. مترجم علی پارسائیان، انتشارات ترمه، تهران.
7. قره چه، م.، و ابوالفضلی، ا.(1386). بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی. پیام مدیریت، شماره 25، ص ص 65-33.
8. کشاورز، م.، رحیمی، م.، و سلیمی، م. (1389). نقش مراکز تحقیق و توسعه‏ی(R&D) در نظام نوآوری. نشریه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8.
9. کاتلر، ف.، و آرمسترانگ، گ. (1380). اصولبازاریابی. مترجم علی پارسائیان، تهران، انتشارات جهان نو، چاپ اول.
10. Barney, J.B., Wright, M., & Ketchen Jr. (2001). The resource-based view of the firm: ten years after 1991. Journal of Management 27, 625–641.
11. Cao, Q., & Dowlatshahi, S. (2005). The impact of alignment between virtual enterprise and information technology on business performance in an agile manufacturing environment. Journal of Operations Management 23 (5), 531–550.
12. Coates, T.T., & McDermott, C.M., (2001). An exploratory analysis of new competencies: A resource based view perspective. Journal of Operations Management 20, 435–450.
13. Gursoy, D.,. & Swanger, N. (2007). Performance-enhancing internal strategic factors and competencies: Impacts on financial success. Hospitality Management 26, 213–227.
14. Hausman, W.H., Montgomery, D.B., & Roth, A.V. (2002). Why should marketing and manufacturing work together? Some exploratory empirical results. Journal of Management Operations 20, 241–257.
15. Koys, D. (2003). How the achievement of human-resources goals drives restaurant performance. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 44 (1), 17–24.
16. Merchant, K.A. (1985). Control in Business Organizations. Pitman, London.
17. Okumus, F. (2004). Potential challenges of employing a formal environmental scanning approach in hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management 23 (2), 123–143.
18. Rivard, S., Raymond, L., & Verreault, D., (2006). Resource-based view and competitive strategy: an integrated model of the contribution of information technology to firm performance. Strategic Information Sytems 15 (1), 29–50.
19. Sher, P.J., & Yang, P.Y. (2005). The effect of innovative capabilities and R&D clustering on firm performance: the evidence of Taiwan’s semiconductor industry. Technovation 25, 33–45.
20. Tuomela, T.S. (2005). The interplay of different levers of control: a study of introducing a new performance measurement system. Management Accounting Research 16, 293–320.