دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1393 

پژوهشی

تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش

صفحه 73-99

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ فرزاد کمانگر؛ سامان رحمانی نوروزآباد


توسعه‌ الگوی اجرای دروس آموخته‌شده در سامانه مدیریت دانش

صفحه 101-132

احمد نورنگ؛ محسن فیروزشاهی؛ علی محمد احمدوند


تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف‌کننده

صفحه 177-200

هاشم آقازاده؛ محمدصادق هاشمی؛ محمد صدری‌نیا


طراحی و تبیین مدل ادراک دانشجویان از شناسه دانشگاه

صفحه 201-227

مرتضی سلطانی؛ مصطفی خباز؛ محمود رامشینی؛ حسین نظری