رفتارشناسی کیفیت حسابرسی بر ارزش‌گذاری سهام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،‌یزد

چکیده

انگیزه اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش‌گذاری سهام در عرضه‌های عمومی اولیه می‌باشد. در این پژوهش ارزش‌گذاری زیر قیمت به عنوان متغیر وابسته و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس (معیارهای کیفیت حسابرسی) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند. این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا می‌توان گفت در شرکت‌هایی که از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار بوده، ارزش گذاری زیر قیمت در آن‌ها در هنگام عرضۀ عمومی اولیه کمتر می‌باشد؟ نتایج آماری حاصل از تجزیه­وتحلیل داده‌های وابسته به ۱۰۲ شرکت که در طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ اقدام به عرضۀ عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده، مبین ارتباط معکوس (منفی) معنادار میان ارزش‌گذاری زیر قیمت و معیارهای کیفیت حسابرسی (اندازۀ مؤسسه حسابرسی، دورۀ تصدی حسابرس) در شرکت‌های مورد بررسی در سطح اطمینان ۹۵% می‌باشد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که دارای کیفیت بالای حسابرسی بوده‌اند، میزان ارزش گذاری زیر قیمت به‌طور معناداری کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Behavior Audit Quality on Stock Valuation

نویسندگان [English]

  • Jamal Barzegari Khanagha 1
  • Mosaieb Akrami 2
1 Assistant Professor, Yazd University
2 MA, Payam- e-Noor University-Yazd
چکیده [English]

Main goal of this research is to check the effect of audit quality on stock valuation in initial public offering. In this research valuation below cost is considered as dependent variable and the size of accounting firm considered as independent variable. This study addresses this issue that we can say if in firms with higher audit quality؛prices in below in initial public offering is less? The statistical results of data related to 102 companies which share initial offering in Tehran stock exchange between years 1380 to 1390, shows that at 0.95 confidence level there is significant negative relationship between valuation below price and audit quality criterions (size of company, audit tenure) in companies under review. Results of this analyze proves that in companies with higher audit quality rate of valuation below price is significantly less than other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation Below Price
  • Initial Public Offering
  • Audit Quality
  • Size of Accounting Institution
 
1. ابراهیمی کردلر، علی.، و حسنی آذر داریانی، الهام. (۱۳۸۵). بررسی مدیریت سود در زمان عرض اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی،شماره۴۵.
2. حق بین، زینب. (۱۳۸۷). بررسی انواع ناهنجاری‌های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
3. عباسی، ابراهیم.، و بالاورد، مهدی. (۱۳۸۴). آزمون پدیده ارزان قیمت­گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران، تحقیقاتحسابداری، شماره۳.
4. عبده تبریز، حسین.، و دموری، داریوش (۱۳۸۲). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقاتمالیشماره۱۵.
5. مشایخی، بیتا.، و بیرامی، هانیه. (۱۳۹۱). علامت‌دهی و ارزش‌گذاری در عرضۀ اولیه سهام، پژوهش‌های تجربی در حسابداری،دورۀ ۱، شماره۴.
6. عرب مازار یزدی، محمد.، و مهسا قاسمی (۱۳۸۸). قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه: ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی،دوره۱۶،شماره۵۸،صفحه ۱۰۲-۸۷
7. Aminul, Islam, Ruhani Ali and Zamri, Ahmad. (2010). An Empirical Investigation of the Underpricing of IPOs in the Chittagong Stock Exchange. International Journal of Economies and Finance, 2( 4(.
8. Chahine, Salim; Filatotchev, Igor. (2011). The effects of corporate governance and audit and non-audit fees on IPO Value. The British Accounting Review, 43.
9. DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 19, 83-99.
10. Hearn, Bruce. (2011). The impact of corporate governance measures on the performance of West African IPO firms. Emerging Market Review, 130.
11. Jain, B.A. (2007). Test of Adverse Selection Models in the New Issues Market. Elsevier Information Learning Company, 25( 3),Great Britain.