تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شرکت‌های کوچک و میانه (SME) که از پایه‌های رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که برندسازی آن‌ها را از سازمان‌های بزرگ جدا می‌نماید و تحقیقات برند در این شرکت‌ها به دنبال بررسی تأثیر ویژگی‌های آن‌ها بر فرآیند ایجاد و حفظ برند است. تحقیقات نشان داده که شرکت کوچک و میانه متأثر از شخص کارآفرین است و به همین شکل، برند آن نیز متأثر از ویژگی‌های کارآفرین و بنیانگذار می‌باشد [۴۴، ۲۶، ۱۳]. در همین راستا، برند شخصی که مفهومی دربردارندۀ خصوصیات و ارزش‌های فردی و وابسته به نقش است، به عنوان چارچوبی برای تبیین نقش شخص کارآفرین بر برند شرکت کوچک و میانه به کار گرفته شده است. الگوی مفهومی این تحقیق از بررسی مطالعات، مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و گروه کانون با تعدادی از کارآفرینان موفق استخراج گشته، از طریق پرسشنامه میان ۱۱۹ شرکت کارآفرینانه در استان تهران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز شرکت‌های کوچک و میانه و استان یزد به عنوان یکی از مراکز کسب‌وکارهای خصوصی کوچک، توزیع شده و سپس نتایج با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل گشته است. نتایج تحقیق، نقش برند شخصی کارآفرین بر برند فراگیر شرکت‌های کوچک و میانه در این دو استان را از طریق متغیر میانجی اثر کارآفرین تأیید نموده است.2. Total Brand

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Patterm of Entrepreneur’s Personal Brand in SMEs Total Brand

نویسندگان [English]

  • Yasamin Razeghi 1
  • Ahmad Roosta 2
  • Manizhe Gharacheh 2
  • Akbar Alemtabriz 3
1 PhD Student, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
3 Professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Although the Branding literature has focused on large corporations, small and medium sized enterprises (SMEs)- which are one of the foundations of economic prosperity- have unique features such as the strong role of the entrepreneur that differ their branding process from large corporations. Since SME’s brand is influenced by its entrepreneur and founder [13, 26, 44], entrepreneur’s personal brand, a concept which includes his traits, values and role, is defined here as a key variable and its impact on SME’s brand will be reviewed.The framework is developed from literature review, semi-structured interviews and focus groups, and the results are obtained from questionnaires distributed among entrepreneurial SMEs in Tehran province as the major center for entrepreneurial SMEs and Yazd province as another province known for its competitiveness. The model is analyzed via structural equations model using Lisrel software. The results confirm that entrepreneur’s personal brand affects SME’s total brand, via entrepreneur’s influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur’s Personal Brand
  • Total Brand
  • Entrepreneur’s Influence
  • Small and Medium Sized Enterprise
 
1. احمدپور داریانی، محمود. (۱۳۸۹). کارآفرینی (چاپ نهم). تهران: انتشارات جاجرمی.
2 اولریچ، دیوید. و اسمال‌وود، نورمن. (۱۳۹۱). برند رهبری در سازمان (ترجمه کامبیز حیدرزاد و افشین رهنما). تهران: انتشارات سیته.
3. صمدآقایی، جلیل. (۱۳۷۸). سازمان‌های کارآفرین (چاپ اول). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4 گلابی، امیر محمد، خداداد حسینی، سید حمید، رضوانی، مهران، و یدالهی فارسی، جهانگیر. (۱۳۸۹). مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاه‌های صنایع غذایی کوچک و میانه ایرانی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۲(۳۵): ۴۲-۲۷.
5. گلابی، امیر محمد و مهرابی، روزا. (۱۳۸۹). شناسایی و مفهوم‌پردازی فرایند برندسازی کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و میانه (مطالعه موردی). ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ (صفحه ۱۶-۱).
6. مقانلو، مهناز. وفایی، مریم و شهرآرای، مهرناز. (۱۳۸۷). رابطۀ عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و سبک‌های هویت. پژوهش‌های روان‌شناختی، ۱۱، ۱ و ۲.
7. Aaker, D.A., & Keller, K.L. (1990). Consumer evaluations of brand extension. Journal of Marketing, 54, 27-41.
8. Abimbola, T., & Kocak, A. (2007). Brand, organization identity and reputation: SMEs as expressive organizations, A resources-based perspective. Qualitative Market Research: An International Journal, 10(4), 416-430.
9. Ahmad, F.S., & Baharun, R. (2007). The Crucial Role of Entrepreneur in B2B Branding: A Case from Malaysia. Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia.
10. Bendisch, F., Larsen, G., & Trueman, M. (2012). Fame and Fortune: A Conceptual Model of CEO Brands. European Journal of Marketing, 47(3). Pre-published by Emerald Group Publishing Limited.
11. Bettiol, M., Maria, E.D., & Finotto, V. (2012). Marketing in smes: the role of entrepreneurial sensemaking. Universita Ca' Foscari Venezia, Universita di Padova. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/39405/MPRA Paper No. 39405, posted 12. June 2012 15:21 UTC.
12. Cardon, M.S., Wincent. J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3), 511–532.
13. Centeno, E., Hart, S., & Dinnie, K. (2012). The five phases of SME brand-building. Journal of Brand Management, 1–13.
14. Chaterjee, A., & Hambrick, D.C. (2007). It's All about Me: Narcissistic Chief Executive Officers and Their Effects on Company Strategy and Performance. Administrative Science Quarterly, 52, 351–386.
15. Conger, M., York, J.G., & Wry, T. (2012). We do what we are: Entrepreneurship as the expression of values and identity. Working Paper, at: mtei.epfl.ch/files/content/sites/mtei/Identity_EPFL_052312.pdf.
16. Fauchart, E., & Gruber, M.B. (2011). Darwinians, Communitarians and Missionaries: The Role of Founder Identity in Entrepreneurship. Academy of Management Journal, 54(5), 935–957.
17. Gaines-Ross, L. (2000). CEO Reputation: A Key Factor in Shareholder Value. Corporate Reputation Review, 3(4), 366-370.
18. García-Álvarez, E., & López-Sintas, J. (2001). A Taxonomy of Founders Based on Values: The Root of Family Business Heterogeneity. Family Business Review, 14(3), 209-230.
19. Ghodeswar, B.M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 4–12.
20. Gruber, M., & Fauchart, E. (2012). Instrumental & Symbolic Benefits in Entrepreneurship: An Identity-based Analysis. At: http://www.kmu-hsg.ch/rencontres2012/topic_d/index.html.
21. Gustafsson, K., & Mattsson, S. (2006). Personal branding: How to develop and sustain a strong personal brand. (Bachelor thesis within Business Administration). Jönköping International Business School, Jönköping University, Sweden.
22. Hillestad, T., Xie, Ch., & Haughland, S.A. (2010). Innovative corporate social responsibility: The founder’s role in creating trustworthy corporate brand through “green innovation”. Journal of Product & Brand Management, 19(6), 440–451.
23. Hoang, H., & Gimeno, J. (2010). Becoming a founder: How founders role identity affects entrepreneurial transitions and persistence in founding. Journal of Business Venturing, 25, 41-53.
24. Kamyabi, Y., Barzegar, Gh., & Kohestani, A. (2013). The Impact of Corporate Social Responsibility on Iranian SME Financial Performance. Journal of Social Issues & Humanities, 1(5), 111-115.
25. Kohli, A., & Jaworski, B. (1990). Market Orientation: the Construct, Research Propositions and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54, 1-18.
26. Krake, F. (2005). Successful brand management in SMEs: a new theory and practical hints. Journal of Product & Brand Management, 14(4), 228-238.
27. Laakkonen, A. (2012). Construction of the Entrepreneurial Identity in the Family Business Context: A Cross-Cultural Study. (Doctoral Dissertation). Jyväskylä University School of Business and Economics, Finland.
28. Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(6), 295-309.
29. Morris, M. H., Schindehutte, M. & LaForge, R.W. (2002). Entrepreneurial Marketing: A Construct for Integrating Emerging Entrepreneurship and Marketing Perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 1–18.
30. Moore, C.C. (2012). Exploring the Social Entrepreneur: Individual and Organizational Identity Construction. (Master's Theses). Marquette University, USA.
31. Muhonen, T. (2013). Brand orientation in the North Karelian SMEs. Master’s Thesis. Brändiorientaatio Pohjois-Karjalan Pk-yrityksissä. University of Eastern, Finland.
32. Murali, D. (2005) Business growth through personal branding. Businessline, June (1).
33. Olins, W. (1978). The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity. Design Council, London.
34. Rein, I., Kotler, P., Hamlin, M., & Stoller, M. (2006). High Visibility: Transforming your personal and professional brand. New York: McGraw-Hill.
35. Rode, V., & Vallaster, C. (2005) Corporate Branding for Start-ups: The Crucial Role of Entrepreneurs. Corporate Reputation Review, 8(2), 121-135.
36. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
37. Scarlat, C., Rozell, E.J., & Scroggins, W.A. (2011). Characteristics of the Romanian Entrepreneurial Prototype. Review of International Comparative Management, 12(1), 84-96.
38. Schein, E.H. (1995). The role of the founder in creating organizational culture. Family Business Review, 8(3), 221-238.
39. Schindehutte, M., Morris, M.H., & Kocak, A. (2008). Understanding market-driving behavior: The role of entrepreneurship.JournalofSmallBusinessManagement, 46(1), 4-26.
40. Shepherd, I. (2005). From Cattle to Coke to Charlie: Meeting the Challenges of Self Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management, 21(5), 589-606.
41. Shepherd, D.A., & Haynie, J.M. (2009). Birds of a feather don’t always flock together: Identity management in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 24, 316-337.
42. Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
43. Sorensen, L.B. (2011). Corporate brand strength: Building a strong corporate vision and image through the corporate executive brand. (Master Thesis). Copenhagen Business School, Denmark.
44. Spence, M., & Essoussi L.H. (2010). SME brand building and management: an exploratory study. European Journal of Marketing, 44(7/8), 1037-1054.
45. Stokes, D. (2000). Putting entrepreneurship into marketing. Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 2(1), 1-16.
46. Zarkada, A. (2012). Concepts and constructs for personal branding: An exploratory literature review approach. Athens University of Economics and Business & Hellenic Open University. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1994522