تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثرات تفکر سیستمی بر استقرار مدیریت دانش شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی است. این پژوهش استقرار مدیریت دانش را در متن موضوع تفکر سیستمی بررسی کرده، طوری که عامل‌های مؤثر بر موفقیت یا شکست آن می‌تواند بهتر درک و شناخته شود. جهت سنجش تفکر سیستمی از مدل گلدمن شامل سلسله مراتب سازمانی، چند پایانی، وابستگی اجزاء مبهم، ارتباط محیطی و کل‌نگری استفاده شده است. برای سنجش این ابعاد از پرسشنامۀ گلدمن بهره گرفته شده است و برای سنجش مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته از Shu-Hsien Liao & Chi-chuan Wu (2010) استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی در داخل کشور می‌باشند که از این جامعۀ آماری ۲۹۱ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج شاخص‌های مطلوبیت برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان‌دهندۀ برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است. بر این اساس نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ابعاد تفکر سیستمی دارای اثری معنادار و مستقیم بر مدیریت دانش می‌باشند. نهایتاً اینکه پیشنهادهایی در پایان پژوهش ارائه شده است.
هدف این پژوهش بررسی اثرات تفکر سیستمی بر استقرار مدیریت دانش شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی است. این پژوهش استقرار مدیریت دانش را در متن موضوع تفکر سیستمی بررسی کرده، طوری که عامل‌های مؤثر بر موفقیت یا شکست آن می‌تواند بهتر درک و شناخته شود. جهت سنجش تفکر سیستمی از مدل گلدمن شامل سلسله مراتب سازمانی، چند پایانی، وابستگی اجزاء مبهم، ارتباط محیطی و کل‌نگری استفاده شده است. برای سنجش این ابعاد از پرسشنامۀ گلدمن بهره گرفته شده است و برای سنجش مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته از Shu-Hsien Liao & Chi-chuan Wu (2010)استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی در داخل کشور می‌باشند که از این جامعۀ آماری ۲۹۱ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISRELاستفاده شده است. نتایج شاخص‌های مطلوبیت برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان‌دهندۀ برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است. بر این اساس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systems Thinking and Implementation of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Adel Salavati 1
  • Mojtaba Rostami Noroozabad 2
  • Farzad Kamangar 2
  • Saman Rahmani Noroozabad 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 MSc, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of systematic thinking on knowledge management in Companies based in the field of energy. This study evaluated the implementation of knowledge management in the context of systems thinking subject, So that the factors which affect its success or failure could be better understood and recognized. For measuring Systems thinking Goldman model includes organizational hierarchy, Equifinality, ambiguous component dependencies, environmental communication and holism has been used. To measure this dimension, Goldman questionnaire was used And to measure the knowledge management as the dependent variable Shu-Hsien Liao & Chi-chuan Wu (2010) Questionnaire are used. Statistical populations of this research are Professionals, middle managers and senior managers Companies based in the field of energy in the interior, that of this Statistical population 291 people were studied. In order to examining the relationships among variables, the structural modeling techniques and the LISREL software has been used. The Results of indicators such as RMSEA, GFI, and AGFI have proven that results are good and useable. Accordingly Obtained results Implies that Systems thinking dimensions Has a direct and significant impact on the knowledge management. Finally, suggestions are presented at the end of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Systems Thinking
  • Companies Based in the Field of Energy
  • Structural Equation Modeling
 
1. ابطحی سیدحسین و صلواتی عادل (۱۳۸۵). مدیریت دانش در سازمان، چاپ اول، انتشارات پیوند نو.
2. افرازه، عباس، مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه گیری و پیاده سازی)، ناشر مؤلف، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
3. امینی، محمدتقی؛ بختیاری، لطفعلی؛ درگاهی، حسین؛ کریمی، اوژن؛ معمایی، هاجر؛ جانبزرگی، محمد و حق‌شناس، الهام (۱۳۹۲). سنجش تفکر سیستمی در بین مدیران ارشد ستادی از طریق مدل گلدمن در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پی آورد سلامت) دورۀ ۷ شماره ۳.
4. پورسلیمانیان، فریده (۱۳۸۵).اقتصاد دانش محور – رویکرد سیستمی و نقش آن در تدوین سیاست‌های کلی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره ۱۸۲.
5. کمانگر، فرزاد (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین تفکر راهبردی و موفقیت استقرار مدل EFQM در شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
6. Andersen Consulting, (2000). Collaboration and Knowledge Management, [http:rrwww.ac.com:80rservicesrknowledger km–home.html].
7. Arthur Andersen, (1997). Business Consulting: Knowledge Strategies", http:www.arthurandersen.comraabc.
8. B. Smith, (1999). Personal communication (American Management Systems, February 23, 1999.
9. C. Argyris, D.A. Schon, (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
10. C. Holsapple, K. Joshi, (1997). Knowledge Management: A Three Fold Framework", Kentucky Initiative for Knowledge Management [Paper No. 104].
11. C. O’Dell, (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practice, Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices, Business Intelligence, London.
12. C.W. Holsapple, K.D. Joshi, (1998). In Search of a Descriptive Framework for Knowledge Management: Preliminary Delphi Results, Kentucky Initiative for Knowledge Management, [Paper No. 118] (March 1998).
13. D. Apostolou, G. Mentzas, (1998). Managing corporate knowledge: a comparative analysis of experiences in consulting firms, Second International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management, Basel, Switzerland, 29–30.
14. D.E. Beck, C.C. Cowan, (1996). Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change Exploring the New Science of Memetics, Blackwell, Cambridge, MA.
15. H. Saint-Onge (1999). Building capability through knowledge, International Knowledge Management Summit, San Diego, CA, 29–31 March.
16. H. Tsoukas, (1996). The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach, Strategic Management Journal 17.
17. Huber, G. P. (1992). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organizational Science, 2(1), 88–115
18. in: J. Liebowitz (Ed), (1999). The Knowledge Management Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL.
19. J. Liebowitz, (2000). Building Organizational Intelligence: A Knowledge Management Primer, CRC Press, Boca Raton.
20. J. Liebowitz, T. Beckman, (1998). Knowledge Organizations: What Every Manager Should Know, St. LucierCRC Press, BocaRaton, FL.
21. J.H. Holland, (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems, the University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
22. Kaufman, R, (2003). Strategic Planning For Success (Aligning People, Performane And Pay Offs), Hard Cover.
23. L. Bobbitt (1999). Implementing Knowledge Management Solutions, International Knowledge Management Summit, SanDiego, CA, 29–31 March.
24. M. Alavi, D.E. Leidner (1999). Knowledge management systems: issues, challenges, and benefits. Communications of the Association for Information Systems 1(7).
25. M.F. Shakun, (1981). Policy making and meaning as design of purposeful systems, International Journal of General Systems 7.
26. M.L.W. Hall, (1998). Systems thinking and human values: towards understanding the chaos in organizations, ISA Sociocybernetics Conference, Montreal, Canada, July.
27. M.L.W. Hall, (1999). Systems Thinking and Human Values: Towards Understanding Performance in Organizations, http:rrsysval.orgrchapter3.html.
Marquardt, M (1996). Building The Learning Organization, McGraw hill, New York, YN.
28. Nonaka, A, (1994). Dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization.
29. P.B. Checkland, (1981). Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, Chichester, England.
30. P.B. Checkland, (1991). From framework through experience to learning: the essential nature of action research, in: C. Bruce,A.L. Russell (Eds.), Proceedings of the Second World Congress on Action Learning, Association for Action Learning, Action Research and Process Management, Brisbane, (14–17 July).
31. P.J. Buckley, M.J. Carter, (1998). Managing Cross Border Complementary Knowledge: The Business Process Approach to Knowledge Management in Multinational Firms, Carnegie Bosch Institute [working paper # 98-2].
32. R. Ruggles, (1997). Tools for Knowledge Management: An Introduction Knowledge Management Tools, Butterworth-Heinemann, Boston.
33. R. Young, (1999). Knowledge Management Overview: From Information to Knowledge, http:rrwww.knowledge associates.com / website / km.nsf / notesdocs / Overview / Open Document.
34. R.L. Ackoff, F.E. Emery, (1972). On Purposeful Systems, Aldine Atherton, Chicago.
Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Currency Doubleday.
35. Sengupta, S. S. and R. Ackoff (1965). System Theory from an Operations Research Point of View, Journal of General System, 10, 43-48.
36. T. Davenport (1995). The Fad That Forgot People, Fast Company Magazine 1, http: www.fastcompany.comronliner 01rreengin.html.
37. T. Davenport, (1999). From data to knowledge, CIO 26.
38. Zandi, (1986). Systems thinking applied to environmental resources management systems, Journal of Resource Management and Technology 15(2).