طراحی و تبیین مدل ادراک دانشجویان از شناسه دانشگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به دنبال ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از شناسه (نما نام) این دانشگاه و ارائه الگویی در راستای مدیریت مؤثر راهبردی شناسه دانشگاه است. بدین منظور تأثیر متغیرهای تعهد شناسه، ماهیت شناسه و نمودهای خارجی مورد ارزیابی واقع شد. جامعه آماری این پژوهش همگی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده‌اند که با به‌کارگیری فرمول تعیین گنجایش نمونه کوکران تعداد ۳۷۲ نفر به عنوان نمونه تعیین گردید و برای نمونه‌گیری از روش غیر تصادفی نمونه در دسترس استفاده ‌شده است. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه استاندارد گردآوری و با استفاده از SPSS.21 به تعیین آلفای کرونباخ اقدام شد و از روش آماری تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS.21 جهت تحلیل داده‌ها استفاده‌ شده است. بازده‌ها نشان داد از میان عوامل مورد بررسی عامل تعهد شناسه و ماهیت شناسه بر دریافت شناسه دانشگاه شهید بهشتی موثرند اما عامل نمودهای خارجی- نمادین تاثیری بر دریافت شناسه ندارد. از نتایج این تحقیق می‌توان برای شناسایی نقاط ضعف شناسه دانشگاه شهید بهشتی و ایجاد راهبردهایی برای رفع آن و بهبود هرچه بیشتر تصویر دانشگاه در اذهان جامعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining of Students' Perception Model from University Brand

نویسندگان [English]

  • Morteza Soltani
  • Mostafa Khabaz
  • Mahmood Ramshini
  • Hossein Nazari
Tehran University
چکیده [English]

This study sought to evaluate factors influencing Perception of the university brand in Shahid beheshti university students Inorder toeffectively and strategicallymanageit. Inthisregard, the impact ofbrand commitment, brand essence and symbolic representation of brand were evaluated. The statistic population of this research is studentsof Shahid beheshti university. The sample size was determined by using the Cochran formula and that determined 372 subjects. For sampling used from non-random sampling method. Datawasgatheredthroughquestionnaire and analyzed by correlation and structural equationanalysisby AMOS.21. results indicate that the brand commitment and brand essence affect brand perception But symbolic representation do not have significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Brand
  • Brand Commitment
  • Brand Essence
  • Brand Perception
  • Strategic Management
  • Shahid Beheshti University
 
1. ابارشی، احمد، حسینی، سید یعقوب (۱۳۹۱). مدل­سازی معادلات ساختاری، تهران، نشر جامعه شناسان، چاپ اول.
2. ایران­زاده، سلیمان، رنجبر، آیدا، ناصرپور، صادق (۱۳۹۱). بررسی تأثیر آمیزۀ بازاریابی بر روی ارزش ویژه شناسه، تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، صص ۱۵۵ – ۱۷۲.
3. باباصادقیان، مهدی (۱۳۹۰). بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه تهران در شهر تهران از شناسه دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
4. جوانمرد، حبیب آ...، سلطان­زاده، علی اکبر (۱۳۸۸). بررسی ویژگی‌های شناسه اینترنتی و وب سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت)، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره ۵۳، صص ۲۲۵ – ۲۵۶.
5. حبیب­پور، کرم، صفدری، رضا (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.
6. رشیدی، فرهود (۱۳۸۷). گزارشی از کنفرانش بین­المللی شناسه، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال چهارم، شماره ۴۱، صص ۲۹ – ۳۶.
7. سکاران، اوما. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چاپ هشتم
8. سیدجوادین، سیدرضا، امینی، علیرضا، امینی، رضا (۱۳۸۹). ارزیابی تأثیر شناسه بر وفاداری مشتریان صنعتی، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳، صص ۵۷ - ۷۳.
9. قاسمی، وحید (۱۳۹۲). مدل­سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربردAmos Graphics، تهران، نشر جامعه شناسان،، چاپ دوم.
10. محمدیان، محمود، سینا فرهمند و محمدحسن یوسفی دستجردی (۱۳۸۹). ارزیابی شخصیت و نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان همرسته جهانی در بازار ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، شماره ۴، ص ۱۳۰.
11. AAker David (1996). Building strong brand, 240
12. Binnie Christel, (2008). Constructing University Brand, thesis for MA degree Ottawa university,13-15.
13. Delgado,B. E., &Munuera, J.L., (2005). Journal of Product & Brand Management 14(3),187.
14. Duarte, P.O., Alves, H.B. & Raposo, M.B., (2010). Undrestanding University Image :Structural Equation. International Review On Public And Non –Profit Marketing, 21-36.
15. Fevons, C. (2006). Universities: A Prime Example Of Branding Going Wrong. Journal of Product and Brand management,466-467.
16. Gray, B. J., Kim, Sh. F.&Violeta A.(2003). Branding University in Asian Market. Journal of Product and Brand management.12(2), 110.
17. Guo, X. M., Hao, A.W. &Shang, X. (2011). Consumer perceptions of brand functions: an empirical study in China. Journal of Consumer Marketing 28(4), 269.
18. Hatch, M. J., Majken, S. (2003). Bringing the corporation into corporate branding. European Journal of Marketing, 37(7), 1042.
19. Jensen, J. M., Hansen,T.( 2006). an empirical examination of brand loyalty. Journal of Product & Brand Management.15(7),442.
20. Kotler, P., & Armstrong, G.( 2011). Principles of Marketing. New York: Prentice Hall, Upper Saddle River, 231.
21. Lahiri, I., Gupta, A. (2009). Dilution of brand extensions: a study. International Journal of Commerce and Management, 19(1), 48.
22. Lineberger, J. D.(2009). The DBU Brand: A Case Study Over The Process Of Branding At Dallas Baptist University.65-71.
23. Melevar t.c, Elif, K. (2008).Contemporary thoughts on corporate branding and corporate identity management. 150-151.
24. Minglee, H., Ching, Ch. L.&Cou Ch. W., (2011). Bran image strategy effectbrand equity after M&A. European Journal of Marketing.45(8),1092.
25. Moo, H., Kwang-Ho, A., Minsung, K. (2011). Building brand loyalty through managing brand community commitment. Management Decision. 49(7), 1197.
26. Nguyen,Th. D.,Barrett, N. J. , Miller, K. E.(2011). Brand loyalty in emerging markets. Marketing Intelligence & Planning, 29(3), 224.
27. Pina, J. M., Martinez, E.,de Chernatony, L. ,&Drury, S., .The effect of service brand extensions on corporate image An empirical model. European Journal of Marketing, 40(1),180.
28. Pinar, M., Paul, T., Tulay, G.&Thomas E.B.(2011). Utilizing the brand ecosystem framework in designing brand strategies for higher education. Internasional Journal of Education Management, 25(7), 724-725.
29. Reichheld, F. (2006). The Ultimate Question, Harvard Business School Press, Boston, MA, 117-120.
30. Rekom, V. J., Jacobs, G., Verlegh,P. W.J.,& Podnar Klement.2006.Capturing the essence of a corporate brand personality: A Western brand in Eastern Europe. Brand management, 14,116.
31. Rowley, J. (2005). The four Cs of customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 23,575
32. Srivastava R.K.(2011). Understanding brand identity confusion. Marketing Intelligence & Planning, 29,342.
33. Veloutsou, C., Moutinho, L. (2009). Brand relationship through brand reputation and brand tribalism. Journal of Business Research, 62,314-315.
34. Walsh M. F., Winterich K. P., &Mittal, V. (2010). Do logo redesigns help or hurt your brand? The role of brand commitment. Journal of Product & Brand Management, 19,77.
35. Whelan, S., & Wohlfeil, M. (2006). Communicating brands through engagement with lived experiences Brand Management, 13, 317.