نیروهای رقابتی و کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیرة تأمین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نیروهای رقابتی پورتر بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیرة تأمین است. جامعة آماری این تحقیق، صنعت لوازم خانگی است و مدیران و کارشناسان خبرة هولدینگ پارس­‌خزر، پاسخ‌دهندگان پرسشنامة تحقیق را تشکیل می­‌دهند که تعدادشان 150 نفر است و با استفاده از روش تصادفی تعداد نمونه براساس جدول مورگان 108 نفر در نظر گرفته شده است، شیوة جمع­‌آوری داده‌­ها با استفاده از پرسشنامه، متشکل از 115 سوال با طیف لیکرت است، که روایی و پایایی آن تأیید شده است سپس از تکنیک مدل معادلات ساختاری برای تحلیل پرسشنامه استفاده شد و از نرم‌­افزار spss16، برای تجزیه­‌و­تحلیل آمار توصیفی و از نرم‌­افزار lizrel8.5، برای تجز‌یه‌­و­تحلیل آمار استنباطی استفاده شد. فرضیه­‌های اول و چهارم تحقیق تأیید و فرضیه­‌های دوم و سوم رد شدند. نتایج بدست آمده از داده‌­های گردآوری­ شده نشان می‌­دهد که نیروهای رقابتی پورتر تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد زنجیرة تأمین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Forces Impacting on the Application of Knowledge to Improve Supply Chain Performance

نویسندگان [English]

  • Kambiz Shahroodi 1
  • Fazeleh Babaei Ghasem Abadi 2
1 Islamic Azad University of Guilan
2 Islamic Azad Universityof Guilan
چکیده [English]

This research aims; impact of Porter's competitive forces as a stimulus for the application of knowledge management in supply chain financial performance Interfering with an emphasis on the role of innovation in the global appliance industry (case study Pars Khazar ) review Hive to the question: What effect Porter's competitive forces to improve supply chain performance is the application of knowledge? The research and expert holding the appliance industry and Madeira Pars Khazar, respondents to the questionnaire survey form 150 is the number of random samples by using Morgan 108 is intended Method of data collection using a questionnaire consisting of 115 questions with a Likert The validity and reliability has been confirmed Then the structural equation modeling techniques were used to analyze Software from spss16, for statistical analysis and software lizrel8.5, inferential statistics were used for analysis. Four hypotheses were tested in this study confirm the hypothesis that the first and fourth, second and third hypotheses were rejected .The results of the data suggests that competitive forces Porter has a direct impact on supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Forces
  • Porter KM Application of Knowledge
  • Innovation
  • Supply Chain Performance
 
1. آذرنگ، ه. (1390). نگاهی به تئوری مزیت رقابتی مایکل پورتر، سپیدار، www.sepidarsystem.com، تاریخ دریافت 5.03.1392 ،زمان : 9.45.
2. اردکانی، س. شاکری، ف . احمدآبادی، ز& کاوندی ،ح. (1390). تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی باکاربرد مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)، فصلنامه مدیریت صنعتی، 4، 93-110.
3. اشتدلر ،ه . کلیگر .ک. ترجمه عسگری ،ن .( 1390). مدیریت زنجیرة تأمین  .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ).
4. انصاری رنانی ، ق ، (1388). ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیرة ارزش فعالیت های سازمان ،پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال اول ،شماره 2 .
5. بازرگان ، ع.(1377 ). روش های تخقیق در علوم رفتاری ،تهران ، نشر آگاه.
6. پورتر،م . استراتژی های رقابتی پورتر(1391). مترجم .مهرپویا و مجیدی، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رفاه.
7. پورسلیمانی ع.( 1389). عملکرد زنجیرة تأمین صنایع پتروشیمی . فصلنامه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی . واحد سنندج .سال پنجم .شماره 14 .
8. حافظ نیا ،م. (1382). مقدمه ای بر روش تخقیق در علوم انسانی ، تهران .انتشارات سمت.
9. حسینی، م&روزبهانه، د (1390). توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر وکاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.5. 63- 82.
10. حسینی ،س.م (1389). راهبرد زنجیرة تأمین  و انتخاب سامانه تولید . مطالعات مدیریت راهبردی .شماره 2 . ص 89-112.
11. خاکی ، غ (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی . ویراست 2 . تهران. بازتاب .
12. خاکی ،غ (1378). روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی. مرکز تحقیقات علمی کشور .چاپ اول .
13. سرمد ،ز .(1384). روش­های تخقیق در علوم رفتاری ،تهران ،انتشارات اگاه .
14. شفیعی نیک­آبادی، م& جلیلی ابوالحسنی ،آ (1389). نقش نیروهای رقابتی پورتر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد. 33. 9-14.
15. .شفیعی نیک آبادی،م .زود آیند. چارچوبی برای فرایندهای مدیریت دانش. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
16. ضرغامی ،ح (2013). بررسی رابطه بین خلاقیت وانگیزه افراد برای نوآوری درسازمان­های پژوهشی: مطالعه موردی درپژوهشکده پردازش هوشمند علائم .پایگاه مقالات علمی مدیریت .
 
17. فارسیجانی، ح. فیضی، ک & شفیعی نیک آبادی، م (1390). تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیره­ای تأمین در صنعت خودرو. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی. 6. 71-92.
18. کاویانی ،الف (1389). بررسی تأثیر پنج عامل رقابتی مایکل پورتر بر فعالیت شرکت های خدمات گردشگری استان خوزستان .
19. مانیان، ا. دهقان نیری، م. اخوان انوری، م& قربانی، د (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیرة تأمین  (مطالعه موردی صنعت قطعه سازی خودرو). فصلنامه علوم مدیریت ایران. 17. 67- 87.
20. مقیمی ،س. م (1385). رویکردی پژوهشی . انتشارات ترمه.چاپ چهارم .
21. میرزایی اهرنجانی ، ح ( پاییز 1371) پژوهش های کاربردی 2 .دانش مدیریت .شماره 18 .
22. مهدوی مزده ،م،(2010). خلاقیت و نواوری رمز دستیابی به استراتژی­های رقابتی اثر بخش در هزاره سوم ، ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژی­های رقابتی پورتر بر مبنای نواوری ، پایگاه مقالات علمی مدیریت.
23. ناظمی، ج؛ ترکاشوند، ز؛ سمیعی زاده، ر؛ سیدی حسینی نیا، ش؛ (1390). الگوی کارای مدیریت دانش در زنجیرة تأمین ؛ مجله پژوهش­های مدیریت، 89، 59-74
24. نقاده . ح.( ،2012). زنجیرة تأمین چیست ؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد ؟  پایگاه مقالات علمی مدیریت.
25. هومن ، حیدر علی ،(1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل ، انتشارات سمت ،چاپ اول .
26. A'arabi, S. M. (2008). A Handbook of Strategic Planning. Cultural research Bureau Pub., Iran
27. Atilgan, ceren & Mc Cullen, P. (2010). Improving supply chain performance throuht auditing: a change management perspective. Supply chain managemen. An International journal, Vol- 16 ISS: 1PP. 11-19.
28. Evrard Samuel, K. lyneGoury, M. Gunasekaran, A& spalanzani, A (2011). – knowledge management in supply chain. An empirical study from france- journal of strategic information systems. 20.283-306.
29. Gomezeljomerzel, D. Antoncic. B.& Ruzzier، M (2011). – Deueloping and testing a multi- dimensional knowledge management model on slouenian (SMES)-www.emeraldiansight.com/1746-5265.
30. Haf man .e (2010). Linking corporate strategy and supply chain m anagement . Inter national Journalof Physical. Distribution & Logistics Management. Vol.40 no.4 pp.256-276 .
31. Ivanov.d.(2009). A framework for aligning planning decisions supply chain strategy, design, tactics, and operations.interntional journal of production research
32. Lilleoere A.& Hansen، E(2011). Knowledge-sharing enablers and barriers inpharmaceutical  research and development Journal of Knowledge Management. 15(1) .PP : 53-70.
33. Liao، C. Chuang، S. &To P-L. (2010). How knowledge management mediates the relationshipbetween environment and organizational structure Journal of Business Research Article In Press . Elsevier
34. lin,Y,Wang ,Y&Yu,c,(2010)."An empirical investigation of the relaitionship between product nature and supply chin strategy ". supply chin management :an international jornal , 15 (2) ,139-153.
35. najafi .a .(2010). Developing knowledge management in strategic framework of mabenamodel . 9 (8): 879-888
36. Stavrulaki.a. (2010). Aligning products withsupply chain processes and strateg .the international jornal of logistics management .voi .21.no .1
37. Sonia M. (2010). LoAn empirical investigation of the relationshipbetween product nature and supply chain strategy. Supply Chain Management: An International Journal15/2 139–153.