ارزیابی وضعیت توسعة صنعتی استان‌های کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این تحقیق سعی شده موانع توسعة صنعت استان­ها شناسایی و به رتبه‌بندی موانع پرداخته و سپس راهکارهای توسعة صنعت در استان سیستان و بلوچستان بیان گردد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة برنامه­ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و سازمان­‌های وزارت صنایع و معادن، ادارة معاونت برنامه‌­ریزی راهبردی و بانک صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. از این میان از روش نمونه‌­گیری ساده (196 نفر) 38 نفر از برنامه­‌ریزان و 158 نفر از مدیران خبرة سازمان­‌های نامبرده به‌­عنوان کارشناس و مطلع در این زمینه به­‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای تجزیه ­و ­تحلیل داده­‌های جمع‌­آوری شده از آزمون‌­های آماری کای دو و فریدمن و از نرم‌­افزار SPSS استفاده شده است. در این راستا موانع در چهار دستة: اعتبارات مالی و ارزی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و تأمین مواد اولیه، تقسیم­بندی شده‌­اند. موانع همراهی­‌نکردن مراکز قوی مالی از جمله بانک­‌ها در حمایت از تولیدکننده، مشکلات مربوط به ورود ماشین‌­آلات و تکنولوژی پیشرفته، فرار سرمایه از استان، واگذاری تسهیلات به افراد غیرمتخصص، فرار نیروی کار متخصص از استان و کمبود امتیازات و مشوق‌­های سرمایه‌­گذاری در استان از مهم‌­ترین موانع توسعة صنعتی می­‌باشند و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه داده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Development Evaluation of the Provinces

نویسنده [English]

  • Alireza Shahraki
PhD, Sistan-and-Baluchestan University
چکیده [English]

     In this research have tried to identify barriers of industry development of Sistan and Baluchestan province and to ranking of barriers and then express solutions of industry development of Sistan and Baluchestan province. Statistical population of this research is included all planners and managers of industrial units and organizations of ministry of industries and mines, the assistance office of strategic planning and the industry and mining bank of Sistan and Baluchestan province. From the simple sampling method (n=196) 38 persons of planners and 158 persons of an expert managers of mentioned organizations as expert and aware about issue have been selected as statistical sample. For analysis of the data collected have been used from statistical tests the Friedman and Chi do and also from SPSS software. In this regard, barriers in four categories have enumerated included: credits of financial and currency, technology, specialist manpower and supply of primary materials. barriers of not accompanied the financial strong centers such as banks in support of the manufacturer, problems relating to importation of machine tools and advanced technology, escape the wealth from province, transfer of facilities to unskillful people; escape the specialist work force from province and lack of privileges and incentives of investment of province are the most important barriers of industrial development and solutions are for resolving these barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry Development
  • Solutions of Industry Development
  • Barriers of Industry Development
 
1. احمدوند، عماد. مومنی، فرشاد، (1391). ترویج توسعة صنعتی از طریق سیاست فناوری، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
2. اشتریان، کیومرث، (1387). رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1، بهار، ص 17
3. اوانز، پیتر، (1383). نقش دولت در تحول صنعتی،ترجمه ؛ زندباف، عباس. مخبر، عباس. تهران، انتشارات طرح نو،
4. پورمحمدی، د. (1390). صنعت گردشگری در خدمت توسعه اقتصاد کشور، در پایگا ه اینترنتی
5. حاتمی نژاد، حسین. ابوبکری، طاهر. احمدی، افسانه. نایب زاده، فرشته. (1390). سنجش درجه توسعه یافتگی صنعتی در مناطق مرزی ایران مطالعه موردی:شمال غرب کشور، شهرستان­های جنوبی استان آذربایجان غربی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم.
6. حبیبی، مسعود، (1390). جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، دانشجوی مقطع دکترا سیاست گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
7. رشیدی، لیلا.، (1387). ایران و صنعت مشاوره مدیریت. تدبیر،195
8. متوسلی، محمود، (1382). توسعة اقتصادی، انتشارات سمت.
9. نیلی، مسعود و همکاران(1382). خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
10. Li Chengzhi, (2013). The Chinese GNSS System development and policy analysis, 9e19)
11. Bruton. ( 2007).
12. Mamoune A, Yassine A, (2011). Creating an inductive model of industrial development with optimized flows for reducing its environmental impacts. Energy Procedia; 6: 396-403
13. Tai-An Peter Chen, Tzu-Chien Chang, Wen-Yan Chiau c, Yi-Che Shi (2013). Social economic assessment of coastal area industrial development:An application of inputeoutput model to oyster farming in Taiwan، Ocean & Coastal Management 73 153e159.
14. Teka, Z., (2011). Backward Linkages in the Manufacturing Sector in the Oil and Gas Value Chain in Angola. MMCP Discussion Paper 11. The Open University and University of Cape Town, Milton Keynes and Cape Town.