سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار،‌ دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار،‌ دانشگاه ترتبیت مدرس

چکیده

هدف‌ پژوهش حاضر تعیین و تحلیل وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) است. روش به­‌کار رفته در این پژوهش پیمایشی می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌‌ 72 سوالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ویرایش 2010 با تغییراتی در بین جامعه پژوهش توزیع گردیده است. جامعة مورد نظر آن، تمامی مدیران ردة میانی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (70 نفر) هستند که به‌­عنوان سرپرست بخش‌های مختلف کتابخانه،‌ مشغول به خدمت می‌باشند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که جمع امتیاز عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از 1000 امتیاز EFQM، 17/434 امتیاز (42/43 درصد) می‌باشد که در بخش توانمندسازها از 500 امتیاز 37/238 امتیاز و در بخش نتایج از 500 امتیاز 79/195 امتیاز کسب شد. لذا عملکرد مدیریت در این کتابخانه‌ها در سطح متوسط است. البته در میان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران معیار‌های مدل تعالی سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Performance Evaluation for Academic Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Majid Aligholizadeh 1
  • Mohammad Akbari 2
  • Fatemeh Zandian 3
  • Mohammad Hassanzadeh 4
1 MA, Tarbiat Modares University
2 MA, Allameh Tabatabaee University.
3 Assistance Professor, Tarbiat Modares University.
4 Assistance Professor, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

The aim of Paper is to analyze and evaluate the performance of management in Tehran academic public libraries based on the model of EFQM that tries to identify the weak points and strong points of the management, plan for the improvement of strong points and resolve the weak points to get to a more competent and desirable situation in the society so that they can be able to improve their services and satisfy the needs of their members and customers more than ever. The methodology used to conduct this research is a survey and to collect the data a 72 item questionnaire of European Foundation for Quality Management (EFQM) edition 2010 with some changes based on the sample of the study was distributed. The targeted sample comprised of all the middle line managers of central libraries of Tehran State universities under the supervision of Ministry of Science and Technology (70 people) that are working as supervisors of different sections of the libraries. The results of this study show us that the sum of the performance scores of state library management of Tehran city is 434.17 (43.42 percent) from the possible 1000 score EFQM which in Enabling section from 500 possible score 238.37 score and in the Results section from the possible 500 scores, 195.79 scores had been obtained. Overall this score shows a moderate performance of management in these libraries. Among 9 criteria of Organizational Excellence “processes and services” and “leadership” respectively gained 52.45 (52.45 percent) and 49.95 (49.95 percent) of desired condition as the highest scores and the criteria “the results of employees” and “the results of the society” gained respectively 35.94 (35.94 percent of the desired condition) and 36.91 (36.91 percent of the desired condition) as the lowest scores among these factors. The variance analysis test also showed us that among different public libraries of Tehran universities there is no significant difference with regard to implementing the Organizational Excellence model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence Model
  • EFQM
  • Quality Managements
  • Performance Measurement
  • Tehran State University Library
 
1. آخشیک،‌ سمیه (1386). بررسی مقایسه‌ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
2. امیری، محمدرضا و شیخ سجادیه، محسن (1389). مدل تعالی سازمانیEFQM ویرایش 2010 (‌به‌همراه سوالات خود ارزیابی). تهران: آتی نگر.
3. بیات، آمنه (1388). ارزیابی و تعیین سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران براساس مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه.
4. تافلر، آلوین (1384). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: نشر فاخته.
5. جلوداری ممقانی، بهرام (1389). سازمان‌های متعالی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
6. حسن‌زاده، الهه و نشاط، نرگس (1390). استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان و اسناد کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. شماره89، ص 39.
7. خالوئی، مرضیه (1386). ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های الزهراء و تربیت مدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی  و  روانشناسی. دانشگاه الزهرا.
8. خیام‌دار، الهام (1389). سنجش عملکرد مدیریتی آرشیو‌های دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی(EFQM). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم  کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.
9. فلمینگ، پیتر رونالد (1379). فن مذاکره موفق در یک هفته. ترجمه بنفشه نمازی. تهران: یساولی.
10. کرباسیان، مسعود (1389). مدیریت کیفیت از بازبینی محصول تا تعالی سازمانی. تهران:  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مؤسسه نشر شهر.
11. کشتکار، زهرا؛ شعبانی، احمد؛ و سیادت، سید علی (1389). بررسی امکان‌سنجی معیارهای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران. رویکردهای نوین آموزشی. سال پنجم، شماره 2، پیاپی 12. ص 141.
12. مشهدی تفرشی، شکوه (1386). ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر درکتابخانه‌های مرکزی علوم پزشکی ایران و ارائه راهکار برای ارتقاء آن.پایان‌نامه دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
13. نجمی، منوچهر؛ حسینی، سیروس (1385). مدل سرآمدی EFQMاز ایده تا عمل (بر اساس ویرایش سال 2003). تهران: روناس.           
14. Barrionuevo, M.D (2009). From Qality to Innovation: experiences in EFQM Model at University of cadiz library (Andaluc.a, spain). [Available at]: http://www.ejournals.library.ualberta.ca/index.php/JPPS/article/download/.../745.Retrieved: [9 Oct. 2012].
15. Borbely, Maria (2011). Factors influencing self-assessment in a changing library environment".Performance Measurement and Metrics. 12(1), 7 22. [Available at]: www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1906695. Retrieved: [4 Jan. 2013].
16.EFQM: shares what works. Available from:  [Available at]: http://www.efqm.org/en.Retrieved: [15 Aug. 2012].
17. Herget, J and Hierl, S (2007). Excellence in libraries: a systematic and integrated approach. New Library World. 108(11/12). 526-544.
18. StefanosStavridis (2012). EFQM in Academic Libraries: the Application of a Quality Management Model at the University of Cyprus Library”.LIBER QUARTERLY. 22(1), 64- 77.
19. Tari, juanjose (2010). Self assessment Processes: The importance of follow up for success. Quality Assurance in Education. 18(1), 19-33.
20. Truccolo, Ivana, and [et. Al.] (2005). EFQM (European Foundation for Quality Management) and Libraries: An Organizational Challenge for Improving the Provided Services. [Available at]: http://www.pa.izs.it/eahil_oral_docs/pdf/truccolo_doc.pdf. Retrieved: [3 Apr. 2012].