تبیین مهارت‌های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

2 استاد، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     هدف تحقیق حاضر، ارائة چارچوبی برای تبیین رابطه میان "مهارت­های کارآفرینی سازمان" و "موقعیت‌یابی راهبردی" است. ابزار گردآوری داده‌­ها، چهار "پرسشنامۀ بسته" است. حجم نمونه، 80 شعبه بانک ملی ایران 96 مشتری در شهر تهران است. نتایج، نشانگر وجود رابطة معنادار (در سطح اطمینان 95%) بین "مهارت­‌های کارآفرینی در سازمان" و "موقعیت برتر راهبردی" می­‌باشند (ضریب بتا - 279/0). همچنین، رابطة مثبت میان "مهارت­‌های کارآفرینی در سازمان" و "رفتار کارآفرینانه در سازمان" (ضریب بتا - 299/0) و نیز رابطة مثبت میان " رفتار کارآفرینانه در سازمان" و "موقعیت برتر استراتژیک" (ضریب بتا - 936/0) را در سطح اطمینان 95% تأیید می­نمایند. البته تأثیر (در سطح اطمینان 95%) "فرهنگ سازمانی کارآفرینانه" بر رابطة میان "مهارت­‌های کارآفرینی در سازمان" و "رفتار کارآفرینانه در سازمان" می­‌باشند (ضریب بتا - 310/0). با مقایسة نظرات رؤسای شعب و مشتریان از لحاظ موقعیت برتر استراتژیک بانک مشخص گردید، نظرات این دو گروه یکسان است؛ اما در رابطه با موقعیت­یابی فیزیکی و ادراکی، رؤسای شعب و مشتریان، نظرات متفاوتی داشتند؛ هر چند که در بخش موقعیت­‌یابی برند، نظرات مشابه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Entrepreneurial Skills in the Organization to Achieve Superior Strategic Position

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh 1
  • Akbar Alam Tabriz 2
  • Mozhdeh Nilchian 3
1 Shahid Beheshti University, Tehran.
2 Professor, Shahid Beheshti University.
3 MA, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study, is to explain the relationship between the organization's entrepreneurial skills and strategic positioning in the Bank Melli Iran. Four "closed questionnaires" were used for data gathering. The first sample size, is the 80 branches of Bank Melli Iran in Tehran. Also, in order to further field study, strategic positioning questionnaire was collected from the second sample which is 96 individuals of customers. The results indicate a significant relationship (at the 95% confidence interval) between "entrepreneurial skills in the organization" and "superior strategic position" (beta coefficient = 0.279). The results, Also, obtain the positive relationship between "entrepreneurial skills in the organization" and "entrepreneurial behavior in organizations" (beta coefficient = 0.299) and the positive relationship between "entrepreneurial behavior in the organization" and "superior strategic position at the 95% confidence interval" (beta coefficient = 0.936). In addition, the results show that "entrepreneurial culture" (at the 95% confidence interval) influence the relationship between "entrepreneurial skills in the organization" and "entrepreneurial behavior in organizations" (beta coefficient = 0.310). On the other hand, a comparison of branch managers and customers indicate that their views about superior strategic position of Bank Melli Iran are identical. But their view about physical and perceptual positioning, branch managers and customers had different opinions, although, their views about brand positioning are the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Positioning
  • Entrepreneurial Skills in Organization
  • Entrepreneurial Behavior in Organizations
  • Entrepreneurial Organizational Culture
 
1.احمدپور داریانی، محمود (1378). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: شرکت پردیس.
2. اسماعیل­پور، رضا؛ ملک اخلاق، اسماعیل و قضاوت، سمیه (1388). تعیین و ارتقا موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویایی­های سیستم. چشم­انداز مدیریت شماره 30، بهار 1388.
3. آذر، عادل و مومنی، منصور (1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
4. بحرینی­زاده، منیجه و افشار جهانشاهی، حمیده (1390). جایگاه­یابی در صنعت خدمات، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی.
5. بزانکو و همکاران (1385). اقتصاد استراتژی، (ترجمه: محمد توسلی). تهران: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
6. پیکارجو، کامبیز و علی اصغری، فرزانه (1387). کارآفرینی سازمانی و سازمان­های کارآفرین. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره 20.
7. ترهنده، فرید (1390). موقعیت­یابی استراتژیک با در نظر گرفتن عوامل موفقیت­زای "کونو" (مورد مطالعه شرکت پارت برق ایرانیان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
8. حمیدی­زاده، محمدرضا (1387). موقعیت­یابی راهبردی، رهیافتی در تحقق سند چشم­انداز و برتری اقتصادی در منطقه، ماهنامه نگرش راهبردی، سال نهم، شماره­های 95 و 96، مهر و آبان.
9. حمیدی­زاده، محمدرضا (1389). اقتصاد مدیریت پیشرفته، تهران: انتشارات حامی.
10. حمیدی­زاده، محمدرضا و ترهنده، فرید (1391). تبیین استراتژی­های موقعیت­یابی بنگاه­های اقتصادی، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت فردا، سال یازدهم، شماره 30.
11. حمیدی­زاده، محمدرضا و نیلچیان، مژده (1392). مهارت­های کارآفرینی برای موقعیت برتر، مجله مدیریت، شماره 173، آذر و دی 92.
12. خاکی، غلامرضا (1379). روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور.
13. سعیدی­کیا، مهدی (1388). اصول و مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات کیا، چاپ پانزدهم.
14. صالح­نیا، منیره (1389). جایگاه­یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: جایگاه­یابی استراتژیک نام­های تجاری در بخش بانکداری دولتی)، دومین کنفرانس بین­المللی بازاریابی خدمات مالی.
15. صمدآقایی، جلیل (1378). سازمان­های کارآفرین، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
16. عالم تبریز، اکبر و تبریزی، بابک (1392). تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، تهران: انتشارات صفار.
17. عباس­زاده، حسن؛ درویش، حسن، الوانی، سید مهدی و صالحی صدقیانی، جمشید (1390). مطالعات مدیریت راهبردی شماره 7، 116-99.
18. عبدالملکی، جمال؛ یوسفی افراشته، مجید؛ پیرمحمدی، مهرداد؛ سبک­رو، مهدی و محمدی، نوشیروان (1387). توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، 129-103.
19. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻲ­اﻛﺒﺮ و ﺻﻔﺮزاده، ﺣﺴﻴﻦ (1386). ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ( ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻧﻈﺮﻳﻪ­ﻫﺎ، ﻣـﺪل­ها و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ). ﺗﻬﺮان: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺎر و ﺗأﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
20. قناتی، سوسن؛ کردنائیج، اسداله و یزدانی، حمیدرضا (1389). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دهم، 133-115.
21. قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن و حسین­زاده، طاهر (1389). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی. چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 1، 39-25.
22. کاتلر، فیلیپ؛ سیتوال، ایوان و کتاجایا، هرماول (1390). بازاریابی 3. (ترجمه: عبدالحمید ابراهیمی، صمد عالی، علیرضا بافنده، الناز علیزاده نراقی)، تبریز: سازمان مدیریت صنعتی.
23. کاظمی، مصطفی و آفاق ارجمندی­نژاد، افتخار (1389). بررسی کارآفرینی درون­سازمانی با استفاده از مدل استیونسون، اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.
24. کارت رایت، راجر (1383). سازمان­های کارآفرین (ترجمه: علی پارسائیان) تهران: انتشارات ترمه چاپ اول.
25. گلستان هاشمی، سید مهدی (1382). مبانی علم کارآفرینی. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
26. لطیفی، محمدمهدی (1390). تبیین و ارزیابی موقعیت­یابی استراتژیک شرکت نودر در صنعت تولید درب. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
27. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، (1391). پژوهشنامه مدیریت، جلد یازدهم، تهران: انتشارات راه ‌دانش.
28. ﻧﺎﻫﻴﺪ، ﻣﺠﺘﺒﻲ (1388). ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ. بررسی­های بازرگانی، فروردین و اردیبهشت 1388، دوره 7(34):39-58.
29. نیلچیان، مژده و کسائی، مسعود (1391). راهبرد توسعه نیمرخ کارآفرینی دانش­آموختگان آموزش عالی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 11، پاییز 1391، 107-89.
30. ولی­پور، هاشم و باصری، ستار (1389). موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت. مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره پنجم، 13-29.
31. Adonisi, Mandla, Wyk, R. van (2012). The Influence of Market Orientation, Flexibility and Job Satisfaction on Corporate Entrepreneurship. International Business & Economics Research Journal, 11( 5), 477-486.
32. Cochran, T (1968). Entrepreneurship, In D.L.Sills(ed). International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Free Press.
33. Cornwall, J.R. & Perlman, B.(1990). Organizational Entrepreneurship, Boston, MA:  Irwin (McGraw-Hill).
34. Echold, Ann & Neck, Christopher (1998). The Impact of Behaviors and Structure on Coporate Entrepreneurial Success. Journal of Managerial Psychology, 13(1/2).
35. Fry, Fred )1993 .(Entrepreneurship: A Planning Approach, West Publishing Company.
36. Hornsby ,Donald F.&  kuratko, shaker, zahra (2000), Middle Managers Perception of theInternal Environment for Corporate Entrepreneurship.
37. Kotler, P. (2006). Marketing Management. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
38. Kuratko, Donald & Hodgetts, Richard )2001(. Entrepreneurship: a Contemporary Approach, Harcourt College Publishers.
39. Lee, Jia-Sheng&  Hsieh, Chia-Jung (2010). A Research in Relating Entrepreneurship, Marketing Capability, Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. Journal of Business & Economics Research, 8(9), 109-120.
40. Lober, Douglas (1998). Pollution Prevention as Corporate Entrepreneurship. Journal of Organizational Change Management, 11(1).
41. McClelland, D,(1962). Buines Drive and National Achievemant, Harvard Business Rview:40,99-112.
42. Moreno, I. P, Real, J. C; de la Rosa M. D . (2011). Human Capital Activity & Entrepreneurial Culture in Innovation. Cuadernos de Economía Dirección de la Empresa, 14(3), 139-150.
43. Robbins, Stephen P. (2005). Essential of Organizational Behavior, Eighth Edition, Prentice. Hall.
44. Rosetti, Joseph L.&  Maceiko, Meghan (2009). An Investigation of Strategic Decision Making in Service Marketing through Case Study Development and Analysis. College Teaching Methods & Styles Journal, 5 (1), 37-42.
45. Thompson, John & Geoff Alvy & Lees Ann (1995). Social Entrepreneurship: a New Look at the People and the Potential. Management Decision, 38(5).
46. Walker, Boyd&  Mullins, Larreche (2007).Marketing Strategy (A Decision Focused Approach) . McGraw-Hill.