ارزیابی استراتژی‌های رقابتی و عملکرد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

چکیده

درک صحیح از استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی می­تواند شناختی دقیق برای تصمیم­گیری مدیران ایجاد کند. تحقیق حاضر با هدف یافتن مناسب­ترین استراتژی که باعث عملکرد بهتری برای این شرکت­ها گردد، صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش، شرکت­های مواد غذایی استان خراسان رضوی می­باشد که از طریق روش نمونه­گیری کوکران 69 شرکت تعیین و پرسش­نامه بین مدیران ارشد شرکت­ها توزیع شد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از طریق همبستگی پیرسون و سپس از طریق ابزار تحلیل کلاستر، گروه­های استراتژیک موجود در شرکت­های مواد غذایی شناسایی شد. سپس گروه­ها از طریق آزمون تی تست دو نمونه مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین استراتژی­های عمومی پورتر (تمایز، رهبری هزینه و تمرکز) و عملکرد سازمانی وجود دارد. متمایزگران و رهبران هزینه، عملکرد بهتری نسبت به ترکیب­کنندگان استراتژی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Competitive Strategies and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lashkary 1
  • Abolfazl Samy 2
  • Zahra Ershadi 3
1 Associate Professor, Payame Noor University.
2 Assistant professor, Islamic Azad University of Neyshabour
3 M.Sc. Student of Islamic Azad University of Neyshabour
چکیده [English]

     An understanding of a competitive strategy and organizational performance can help managers identify decision making processes. Attempts to find the most appropriate strategies for the company which has a better performance. The statistical population study includes food companies of Khorasan Razavi Province. 69 companieswere selected through sample size determination method of Cochran by two-stage cluster sampling. The questionnaires were available to senior managers of companies to test the hypothesis through Pearson correlation then cluster analysis, strategic groups available on the food companies have been identified. The following results were obtained. There is a direct positive relationship between competitive strategies and organizational performance in food companies. Distinctive companies and Cost leadership have a better performance compared with companies implementing Hybrid strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategy
  • Differentiation Strategy
  • Cost Leadership Strategy
  • Organizational Performance
  • Strategic Groups
 
1. پورتر، مایکل (1391). استراتژی رقابتی تکنیک­های تحلیل صنعت و رقبا، چاپ چهارم، ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهر پویا، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
2. تبرایی، محسن؛ آذین­فر، یدا... (1386). برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی، مجله علمی -پژوهشی علوم وصنایع کشاورزی، 2.
3. خسروی، مجتبی (1388). شناسایی استراتژی­های شرکت­های بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی، پایان‌نامه دانشجویی، دانشگاه علامه طباطبایی.
4. زنجیردار، مجید؛ طالبی فرهانی، زرین؛ موسوی بصری، سید­مسلم و لونی، ندا (1389). مقایسه سیستم­‌های سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به‌­عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد، بررسی‌­های بازرگانی، 41.
5. سلیمیان، حسین (1391). گونه‌­شناسی استراتژی­های کسب و کار، تدبیر، 242.
6. Hakansson, H., &Snehota, I., (1989). No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5(3).
7. Kim, L., Nam, D., & Stimpert, J.L., (2004). The Applicability of porter’s Generic Strategies in the Digital Age: Assumptions, Conjectures, and Suggestions, Journal of Management, 30(5).
8. Kotha, S., &Vadlamani, BL., (1995). ‏Assessing generic strategies: An empirical investigation of two competing typologies in discrete manufacturing industries, Strategic Management Journal, 16(1).
9. Nandakumar, M.K., Ghobadian, Abby., & O'Regan, Nicholas., (2011). Generic strategies and performance – evidence from manufacturing firms, International Journal of Productivity and Performance Management, 60 (3).
10. Salavou, H., (2010). Strategy types of service firms: evidence from Greece, Management Decision, 48(7).
11. Salavou, H., &Halikias,J. (2009). Strategy types of exporting firms: a view on the basis of competitive advantage. European Business Review, 21(2).
12. Sidik, L., (2012). Conceptual Framework of Factors Affecting SME Development: Mediating Factors on the Relationship of Entrepreneur Traits and SME Performance. Procedia Economics and Finance, 4(2).
13. Slater, S.F., &Olson, E.M., (2000). StrategyType and performance: The Influence of Sales Force Management. Strategic Management Journal, 21(8).
14. Teeratansirikool, L., Siengthai, S., Badir,Y., &Charoenngam, Ch., (2013). Competitive strategies and firm performance: the mediating role of performance measurement. International Journal of Productivity, 62(2).