دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر 1392 

پژوهشی

راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی

صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میر فیض فلاح شمس؛ منصور ایراندوست


آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی

صفحه 57-91

محمد علی شفیعا؛ محمد رحیمی مقدم؛ کامبیز بدیع


سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی

صفحه 93-114

عماد گل محمدی؛ پرویز کفچه؛ هیرش سلطان پناه


الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی

صفحه 115-129

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ محمدرضا خلیلی؛ محمد سعادتمند


بحران فزونی مصارف نسبت به منابع

صفحه 131-156

حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ سونا بایرامزاده


پویایی‌شناسی استراتژیک صنعت روانکارها

صفحه 157-176

لطفعلی بختیاری؛ حمیدرضا وزیر زنجانی؛ سمیرا بکر