الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد

چکیده

     تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آهنگ تغییر در ارزش افزودۀ اقتصادی (EVAM) در مقایسه با نسبت­‌های حسابداری در توصیف عملکرد شرکت­‌های پذیرفته‌­شده در بورس اوراق بهادار تهران، مناسب­‌تر است. هدف اصلی، فراهم آوردن شواهد تجربی در مورد محتوای اطلاعاتی آهنگ تغییر در افزودۀ اقتصادی و نسبت­‌های حسابداری (نرخ بازده دارایی­‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده فروش، سود هر سهم، نرخ رشد فروش، سهم بازار) می‌­باشد. به همین منظور ۱۵۰ شرکت (۶۰۰ شرکت ـ سال) فعال در بورس اوراق بهادار تهران میان سال­های ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌­و­تحلیل رگرسیون نشان­‌دهندۀ این است که سهم بازار نسبت به سایر نسبت‌های حسابداری و EVAM، در توصیف ارزش بازار (ارزش بازار سهام و ارزش بازار کل سرمایه) شرکت­‌های پذیرفته­‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است؛ همچنین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام هیچ تأثیری بر ارزش شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Patternnology of Change Rate for Economic Added Value

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Fadayie Nezhad 1
  • Mohammad Reza Khalili 2
  • Mohammad Saadatmand 3
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
2 MA Student, Shahid Beheshti University
3 MSc., Shaheid University
چکیده [English]

     This study seeks to answer this question that is Economic Value Added Momentum (EVAM) more highly associated with Tehran Stock Exchange firm values than with accounting ratios. The purpose of this study is to provide empirical evidence on the information content of EVAM and accounting ratios (ROA, ROE, ROS, EPS, SGR and MS). So that 150 firms (600 firm-years) listed in Tehran Stock Exchange from 1386 to 1389 were studied. Regression analysis indicates that MS are better than other accounting ratios and EVAM in explaining the market value (Market Capitalization and Total Capitalization) Tehran Stock Exchange firms, It also ROE don’t has significant effect on the market value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return on Assets
  • Return on Equity
  • Return on Sale
  • Earning Per Share
  • Sale Growth Rate
  • Market Share
 
1. جهانخانی، علی و سجادی، اصغر (۱۳۷۴). کاربرد مفهوم ارزش افزودۀ اقتصادی در تصمیمات مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، ۲(۶)، ۸۶-۶۸.
2. تهرانی، رضا (۱۳۸۵). مدیریت مالی. (چاپ دوم)، انتشارات نگاه دانش، تهران.
3. Biddle, G.C. Bowen, R.M. & Wallace, J.S. (1997). Does EVA beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values. Journal of Accounting and Economics, 24(3), 301-336.
4. Chen, S. & Dodd, J. L. (2001). Operating Income, Residual Income and EVA (TM): Which Metric Is More Value Relevant? Journal of Managerial Issues, 31(1), 56-78.
5. eva Dimensions. (2013). How to Measure and Improve the Financial Value of Business Plans with EVA Momentum. Availible: http://www.evadimensions.com.
6. Johnson, R. & Soenen, L. (2003). Indicators of Successful companies. European Management Journal, 21(3), 364-369.
7. Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard-measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
8. Kim, W.G. (2006). EVA and traditional accounting measures: which metric is a better predictor of market value of hospitality companies? Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(1), 34-49.
9. Lehn, K. & Makhija, A. K. (1997). EVA, accounting profits, and CEO turnover: An empirical examination, 1985-1994. Journal of Applied Corporate Finance, 10(2), 90-97.
10. Mahoney, R.L. (2011). EVA momentum as a performance measure in the United States lodging industry. Iowa State University, Graduate Theses and Dissertations. Paper 11966.
11. O’Byrne, S.F. (1996). EVA and market value. Journal of Applied Corporate Finance, 9(1), 116-125.
12. Uyemura, D.G. Kantor, C.C. & Pettit, J.M. (1996). EVA for banks: value creation, risk management, and profitability measurement. Journal of Applied Corporate Finance, 9(2), 94-113.
13. Worthington, A. & West, T. (2004). Australian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value Added. Australian Journal of Management, 92(2), 201-242.
14. Stewart, G.B. (1991). The quest for value: The EVA TM management guide. New York: Harper Business.
15. Stewart, G.B. (2009), EVA momentum: The one ratio that tells the whole story. Journal of Applied Corporate Finance, 21(2), 74-86.