تبیین راهبردهای رقابت‌پذیری شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

     امروزه یکی ازمسائل مهم اقتصاد شهری، رقابت شدید میان شهرها در مقیاس جهانی است و تعداد زیادی از شهرها برای جلب سرمایه­‌گذاری خارجی و توانمندتر شدن با یکدیگر به رقابت برخاسته‌­اند. با لحاظ این مهم این مقاله به بررسی و تحلیل راهبردهای رقابت­‌پذیری شهر تهران می‌­پردازد. در این تحقیق و بر اساس یک رویکرد دو مرحله‌‌­ایی ابتدا وضعیت شهر تهران از نظر ۹ متغیر رقابت­‌پذیری با سایر شهرهای در حال توسعه مورد مقایسه قرار می­‌گیرد. این متغیرها شامل: متغیر رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، هزینۀ زندگی، کیفیت زندگی، زیرساخت اطلاعاتی و اقتصادی شهری، ریسک اقتصادی و امنیت شهری و کارایی محیط کسب‌­و­کار، کارایی محیط خدمات مالی و ارتباطات تجاری می­‌باشد. در مرحلۀ دوم تحقیق با استفاده از نتایج حاصل از بررسی متغیرهای ذکرشده درمرحلۀ قبلی، راهبرد مناسب رقابتی به کمک ابزارهای ماتریس SWOTو  SPACEبرای شهر تهران ارائه می‌­شود. جامعۀ آماری تحقیق شامل ۷۰ شهر در حال توسعۀ دنیا است. یافته‌­های پژوهش نشان می­‌دهد که بهترین راهبرد رقابتی برای شهر تهران وضیعت تدافعی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Competitiveness Strategies of Tehran City

نویسندگان [English]

  • Masood Rabieh 1
  • Mohsen Khajuee 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University
2 M.Sc
چکیده [English]

     Today, one of the important issues of urban economy, is the intense competition between cities in the global scale and a lot of of cities are competing with one another to attract foreign investment and become more powerful. with that point of view, this article is discussing and analysing the competitiveness strategies of Tehran city. In this study there are two stages for our approach. In the first stage, we compared the situation of Tehran city from point of view of nine variables of competitiveness. This variables are: economic growth, GDP, cost of living, quality of living, information infrastructure and urban economic, economic risks and urban security, efficiency of business environment, efficiency of financial services environment and business communications which have an influence on the tehran competitiveness index. In the second stage by using the results of analysis of the above mentioned variables in previous stage, the appropriate competitive strategy with SPACE and SWOT matrix is choosen for Tehran city. The population of the study includes seventy under development cities. Findings of the research show that the best competitive strategy for the Tehran city is the defensive situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Competitiveness Index
  • SWOT Matrix
  • SPACE Matrix
 
۱. آذر، عادل، مومنی، منصور (۱۳۸۳). تحلیل آماری، جلد۲، تهران، چاپ هفتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.   
۲. جان رنای شورت، یونگ هیون کیم (۱۳۸۴). جهانی شدن و شهر احمد پور احمد، شایان رستمی، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،.
۴. کیوانی، رامین (۱۳۸۸). جهانی شدن و رقابت شهری، چالش­ها و فرصت­های پیش روی مراجع مسئول شهرداری در کشورهای در حال توسعه. اقتصاد شهر، شماره اول.
۵. کیم یونگ هون و جان رنه شورت (۱۳۸۸). شهر و اقتصاد، ایرج اسدی، اقتصاد شهر، ، شماره اول.
۶. گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر (۱۳۷۹). اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی.
۷. فرد دیوید (۱۳۸۴). مدیریت راهبردی، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
۸. هادی زنوز، بهروز (۱۳۸۸). درآمدی بر اقتصاد شهری، اقتصاد شهر، بهار ، شماره اول.
9.Amin, A & Thrift, N, (1995). Globalisation, Institutional “Thickness”and the Local Economy, in: P.Healey; S.Cameron; Davoudi; Grahamand. Madaniour, ManagingCities: the new Urban Context,Wiley, Chichester.
10. Barney J .B; Griffin , R. W (1992). The management of organizations :Strategy, Structure, and Behavior, Boston.                                                    
11. Begg, Lain, (1998). Cities and competitiveness. South Bank university P15.        
12. Bontje, Macro, Pareja, Montserrat, (2007). Attracting Creative Knowledge: Strategies towards Competitiveness in AmsterdamandBarcelona'',International Conference Rotterdam.
13. Duff, Andrew, (2009). Understanding city competitiveness, Global stranegth.
14. Egan, Ted, (2000). An Assessment of Toronto's Global Competitiveness, Toronto Economic Development, University of Toronto.                                
15. Fred R .David (2009). Strategic Management. chapter 6, Strategy Analysis & Choice, 11 th Edition , Publisher: Prentice Hall .p 21-29.
17. Kavaratzis, Michalis (2004). From city marketing to city branding Towards atheoretical framework for developing city brands. urban andregional studies institute. University of Groningen.
18. Kleiner, Freshetal (2006). Gardner's Art through The Ages: The Western Perspective,. p 796.
19. Klaus Schwab (2012). The Competitiveness Report 2009 2010, World Economic Forum Geneva, Switzerland". http: www. weforum. org/docs/WEF_GCR_Report_2009-10.pdf.        
20. Narayanan, V.K. Nath, Raghn  (1993). Organization Theory: Strategic Approach, Irwin INC, USA
21. Rowe, Alan J (1994). Strategic Management: A methodological Approach, 4thed., Addison-Wesley Publishing Co. Inc.
22. Rowe. h, Mason, rand K. Dickel (1982), Strategic Management and Business olicy: Methodological Approach. (Reading Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co.Inc,.©):155.
23. Sharplin, Arther  (1986). Strategic Management, McGraw-Hill, Book Co .
24. Sinkiene, Jolita (2007). City Competitiveness: Concept, Factors, Model, University of Technology, Kaunas, p4.
25. Sharma, Abhishek (2006). Global City Competitiveness, Offshore Insights Market Report Series, 4, Issue8.
26. The competitiveness of London (2008). Future challenges from emergingcities, April A Report to the London Chamber of Commerce and Industry.
27. Webster, Douglas, Muller, Larissa (2000). Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: The Road Forward, the World Bank, Washington D. C.
28.Yongqiang, Li (2005). Conceptual Mode lfor Urban Competitiveness. Southwestern University of Finance and Economics,sep.,4(9).
29. www. greaterzuricharea. Ch (2011). Urban Development City of Zurich Economic Development.
30. www. gucp. org/en (2008).Global Urban Competitiveness Project (GUCP) and The Global Competitiveness Report 2010-2011©2010 World EconomicForum.
31.www.mastercardworldwide.com/insight, (2008). Worldwidw Centers of Commerce Index.
32. www. Sydney 2030. com. Au (2011). Sustainablesydney 2030 city of Sydney strategic plan.
34.www.scribd.com, Price water house coopers estimate sand projections using urban agglomerations definitions and population estimates, November (2009).
35. www.mercer.com/cost of living
36. www.mercer.com/quality of living
39. www.dolat.ir