الگوی غنی‌سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطۀ میان ابعاد غنی­سازی شغلی با اشتیاق شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری 154 نفر از کارکنان ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان است که حجم نمونه ۱۱۰ نفر است. در این تحقیق از سه پرسشنامۀ غنی­سازی شغلی، اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی و تمایل به ترک خدمت استفاده شد. پایایی پرسشنامه­های غنی­سازی شغلی، اشتیاق شغلی و تمایل به ترک خدمت در این تحقیق به ترتیب برابر ۷۴/۰، ۹۶۲/۰ و ۹۳۶/۰ محاسبه گردید. مطابق نتایج، میان غنی­سازی شغلی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه وجود دارد و میان اشتیاق شغلی و ابعاد آن با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه وجود دارد. نتایج یافته­های تحقیق همچنین حاکی از این بود که میان غنی­سازی شغلی و ابعاد آن با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می­شود که مدیران غنی­سازی شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان را مدنظر قرار دهند و جهت کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان به ابعاد غنی­سازی شغلی و ابعاد اشتیاق شغلی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Enrichment and Job Engagement for Propensity to Leave of Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zeyaaddiny 1
  • Sakineh Ramezani 2
1 Islamic Azad University, Rafsanjan
2 Master of Public Administration University of Rafsanjan
چکیده [English]

The aim of this research is study of relationship between domains of job enrichment with job engagement and propensity to leave of employees. The study was a descriptive correlation. The population in this research is all employers of education and culture organization in rafsanjan that are 154 people which 110 people have been selected. in this researchwere used three questionnaire of job enrichment‚ Salovana and Schaufeli’s job engagement‚ and the propensity to leave. The reliability of job enrichment‚ job engagement and the propensity to leave questionnaires are 0/74‚ 0/962 and 0/936. Analyzing data shows that there is a relation between job enrichment and its factors with employers job engagement. the findings of research also shows that there is a relation between job enrichment and its factors with employers propensity to leave on the base of results we propose that managers attention more to the job enrichment and job engagement and for decreasing the employers propensity to leave attention more to the job enrichment and job engagement factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Enrichment
  • Job Engagement
  • Propensity to Leave
 
1. ابطحی، سیدحسن. (۱۳۸۴). مدیریت منابع انسانی. تهران: دانشگاه پیام نور.
2. احمدی، علی اکبر، مبارکی، حسین و عسکری نژاد، منیره. (۱۳۹۱). بررسی عوامل مؤثر در قصد ترک خدمت پرستاران، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۷، ۱۱۰-۱۰۱.
3. الهیاری بهرقانی، حسین (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین شهرت سازمانی و تعهد سازمانی و میزان تمایل به ترک خدمت در دستگاه های اجرایی شهرستان سپیدان. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.
4. باغبان سیچانی، ایران، علی پور، عباس و عابدی، محمدرضا. (۱۳۸۶). اشتیاق شغلی ۱ مفهوم جدید در مشاوره شغلی، مجموعه مقالات هفته پژوهش.
5. بدلی، زهرا. (۱۳۸۹). درک نادرست مدیران عامل از اشتیاق کاری کارکنان تحت عنوان اشتیاق کاری و انگیزش. تدبیر، ۲۲۵، ۸۷.
6. بدیعی، مینو. (۱۳۸۸). فایول و چندین اصل مدیریتی دیگر. قابل دسترسی در آدرس: http://minoobadiee.blogfa.com
7. جزنی، نسرین. (۱۳۸۸). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
8. جهانگیری، علی و مهرعلی، امیر. (۱۳۸۷). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت، ۲۹، ۵۶-۳۷.
9. حریری، غلامرضا، یغمایی، فریده، زاغری تفرشی، منصوره و شاکری، نزهت. (۱۳۹۱). بررسی برخی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مدیریت ارتقای سلامت، ۳، ۲۷-۱۷.
10. حسنی، محمد و جودت کردلر، لیلا. (۱۳۹۱). رابطۀ بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، ۳، ۳۵۲-۳۴۰.
11. درانی، کمال و محمدی، تیمور. (۱۳۸۴). علوم اجتماعی: بررسی رابطۀ بین ویژگی­های شغلی مدل هاکم و اولدهام و رضایت شغلی کارکنان زندان­های استان کرمانشاه. اصلاح و تربیت، ۴۳، ۵-۳.
12. دهقان، نبی اله، صالحی صدقیانی، جمشید و مرادی آیدیشه، شعبان. (۱۳۸۹). تبیین ارتباط ابعاد غنی سازی شغل و رضایت شغلی کارکنان. مطالعات کمی در مدیریت، ۲، ۵۲-۳۵
13. رابینز، استیفن. (۱۳۸۵). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه­ها و کاربردها (ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
14. رابینز، استیفن. (۱۳۹۱). مبانی رفتار سازمانی (ترجمه محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
15. زمانی فر، محسن و احمدی آزرم، هادی. (۱۳۸۹). ترک خدمت کارکنان دانشی. راهبرد، ۴، ۱۳۶-۱۰۵.
16. سبک رو، مهدی کلهریان، رضا، کامجو، زین العابدین و طالقانی، غلامرضا. (۱۳۹۰). تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت هاس سازمانی در قصد ترک. مدیریت دولتی، ۶، ۱۲۶-۱۱۱.
17. ستیرز، اریچارد و دبلیو پورتر، لیمان. (۱۳۹۰). انگیزش و رفتار در کار (ترجمه علوی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
18. شهبازی، محمد، علی اکبری، آرش، اسعدی، علی و جواهری کامل، مهدی. (۱۳۸۷). تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر روی ترک خدمت کارکنان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ۱۹.
19. ضیاء الدینی، محمد. (۱۳۸۵). بررسی رابطۀ میان ویژگی های نقش کارکنان با تمایل به ترک خدمت آنان در ادارات دولتی شهرستان رفسنجان. پژوهشگر، ۶، ۹۰-۷۹.
20. طوسی راد، غلامرضا. (۱۳۸۱). بررسی رابطۀ میان ویژگی های شغل با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
21. علیزاده، ابراهیم. (۱۳۸۶). عوامل مؤثر بر تمایل ترک شغل کارکنان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ۱۱، ۸۹-۷۳.
22. فرجی، عبیدا...، پوررضا، ابوالقاسم، حسینی، مصطفی، عرب، محمد و اکبری، فیض ا... . (۱۳۸۷). نقش و تأثیر مدل ویژگی­های شغلی روی رضایت شغلی. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، ۲، ۳۸-۳۱.
23. کل، جی. (۱۳۸۰). تئوری ها و فرایند مدیریت (ترجمه سهراب خلیلی شورینی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
24. گل پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا. (۱۳۸۷). فراتحلیلی بر رابطۀ میان ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت. دانشور رفتار، ۳۳، ۱۰۰-۸۵.
25. مرتضوی، مهدی. (۱۳۹۰). تبیین یک الگوی ریاضی برای تعیین احتمال ترک خدمت یا ماندن کارکنان در سازمان. پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱، ۱۸۴-۱۶۷
26. مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی. (۱۳۸۶). رفتار سازمانی (ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده). تهران: مروارید.
27. نادری نسب، مریم. (۱۳۸۶). بررسی رابطۀ میان ابعاد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شعب ۱ و ۲ سازمان تأمین اجتماعی شهرستان کرمان (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.
28. نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه. (۱۳۹۰). رابطۀ ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، مشاورۀ شغلی و سازمانی، ۹، ۴۱-۲۳.
29. موسوی، الهه. (۱۳۸۶). غنی سازی شغلی، راه رهایی سازمان و کارکنان از دیوانسالاری. بهداشت روان و جامعه، ۱۶، .۹.
30. نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا، زارع، راضیه و بابامیری، محمد. (۱۳۸۹). ارتباط مؤلفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، ۵، ۱۵-۹.
31. وزیرپناه، زهره. (۱۳۹۱). بررسی رابطۀ میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان.
32. هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل، اصلانپور جوکندان، محمد و نعامی، عبدالزهرا. (هزار و سیصد و نود و یک). نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان شناختی و خودارزشیابی های محوری با عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل، مشاوره شغلی و سازمانی، ۱۱
33. Bakker, A., & Leiter, M. (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.
34. Burke, J., & El-Kot, G. (2010). Work engagement among managers and professionals in egypt. African Journal of Economics and Management Studies, 1, 42-60.
35. Chin-Chin, H. (2006). A study of the relationships between work values, job involnement and organization commitment among taiwanese nurses.
36. Gnanakkan, S. (2010). Mediating role of organizational commitment on HR practices and turnover intention among ICT professionals. Journal of Management Research, 10(1), 39-61.
37. Hakanen, J., Hakanen, A., Bakker, B., & Demerouti, E. (2005). How dentists cope with their job demands and stay engaged: the moderating role of job resource. European Journal of Oral Science, 113, 479-487 .
38. Hallberg, U., & Schaufeli, W. (2006). Same same but different: Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment?European Journal of Psychology, 11, 119-127.
39. Lambert, E., & et al. (2010). The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: an exploratory study, Journal of Criminal Justice, 38, 7-16.
41. Schaufeli, W., Marfitnez, I., Gonzalez-Roma, V., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, J Happiness Stud, 3, 71-92.
42. Schaufeli, W., Salanova, M., & Bakker, A. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire, A cross-national study, Educ Psychol meas, 66, 701-716
43. Siu, O.,  et.al. (2010). Role resources and work-family enrichment: The role of work engagement, Journal of Vocational Behavior, doi: 10.1016/j.jvb.2010.06.007
44. Whittington, J., Goodwin, V., & Murray, B. (2004). Transformational leadership, goal difficulty, and job design: independent and interactive effects on employee outcoms, The Leadership Quarterly, 15(5), 593-606