دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1391 

پژوهشی

هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک

صفحه 15-34

علی رضائیان؛ محمد جواد نائیجی


تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی

صفحه 35-53

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ محمد مهدی لطیفی


راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات

صفحه 55-75

عصمت مومنی؛ حمزه سهرابی؛ محمد اکبری محله کلائی


استراتژی‌های نگهداری و عملکرد کسب و کار

صفحه 115-132

محسن شفیعی نیک آبادی؛ شمس الضحی زمانلو