تبیین و آزمون راهبرد تعامل قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط بین متغیرهای قابلیت یادگیری بازار، قابلیت بازاریابی و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی پایدار انجام گرفته است. این تحقیق از حیث یافته‌های آن از نوع توسعه‌ای است، که با روش پیمایشی و روش همبستگی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی و روابط با مشتریان بانک‎‌های شهر تهران (25 بانک دولتی و خصوصی) در حدود 135 نفر می‌باشد که به دلیل محدودیت جامعه، کل آن مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و آمار استنباطی نظیر آزمون نرمال بودن، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کای اسکور، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و تحلیل مسیر، جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو متغیر قابلیت یادگیری بازار و مزیت رقابتی پایدار رابطه معنا‌داری وجود دارد، اما در آزمون رگرسیون مشخص گردید که این متغیر تأثیر معنا‌داری بر مزیت رقابتی پایدار ندارد. نتایج همچنین نشان داده است که بین متغیرهای  قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار، قابلیت یادگیری بازار و نوآوری سازمانی، قابلیت بازاریابی و نوآوری سازمانی، قابلیت یادگیری بازار و قابلیت بازاریابی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی پایدار، رابطه معنا‌داری و رابطه خطی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Examining the Interaction Strategy of Capabilities of Learning, Innovation and Sustainable Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Nabiolah Dehghan 1
  • F. Dehghan 2
  • S. Fathi 3
1 Assistant Professor Faculty of Strategic Management, Supreme of National defense University, Iran
2 Master of Business Administration, Supreme of National defense University, Iran
3 Master of Business Administration, Supreme of National defense University, Iran
چکیده [English]

The present research has done for studying and explaining the relationship between market learning capability, marketing capability and organizational innovation with sustainable competitive advantage. This research based on outcome is developmental research, which performs via survey and correlation methods. The statistical population is marketing managers and experts in Tehran city Banks that contains about 135 samples (in sum of 35 governmental and private banks). We selected required sample by using of census sampling method. Also, we used descriptive statistics and inferential statistics such as normal test, chi-square test, Spearman correlation coefficient, linear and multiple regression and path analysis for data analysis. Finding show there is significant relationship between markets learning capability with sustainable competitive advantage, but we find market learning capability hasn’t significant effect on sustainable competitive advantage while using of linear regression. Also, finding reveals there is significant relationship between marketing capabilities with sustainable competitive advantage, market learning capability with organizational innovation, and organizational innovation with sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable competitive advantage
  • Market learning capability
  • Marketing capability
  • Organizational innovation
1. آکر، دیوید (1386). مدیریت استراتژیک بازار. (ترجمه حسین صفرزاده، علی اکبر فرهنگی و مهدی خادمی). چاپ دوم. تهران: پیام پویا.
2. مینتزبرگ، هنری؛ آلستراند، بروس؛ لمپل، ژوزف (1384). جنگل استراتژی: کارآفرینی در قالب یک مکتب. (ترجمه محمود احمدپورداریانی). چاپ اول. تهران: شرکت پردیس57.
3. هادیزاده، اکرم؛ عبد الباقی، عبدالمجید؛ دلوی، محمدرضا (1387). اولویت‌بندی موانع و چالش‌های توسعه بانکداری الکترونیک. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی. تهران: مجموعه مقالات کنفرانس
4. هانگر، دیوید جی؛ ویلن، توماس ال (1384). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
5. Arago´n-Correa J, A., Garcı´a-Morales, V. J., & Cordo´n-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management, 36, 349 – 359.
6. Baaij, M., Greeven, M., & Dalen J. V. (2004). Persistent Superior Economic Performance, Sustainable Competitive Advantage, and Schumpeterian Innovation: Leading Established Computer Firms. European Management Journal, 22(5), 517–531.
7. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99−120.
8. Chen, Y., James lin, M., & Chang C. H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets. Industrial Marketing Management, 38, 152–158.
9. Day, G. S., & Wensley, R. (1988). Assessing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority. Journal of Marketing, 52, 1 – 20.
10. Dehning, B., & Stratopoulos, T. (2002). DuPont analysis of an IT-enabled competitive advantage. International Journal of Accounting Information Systems, 3, 165–176.
11. Halt G. M., Hurley R. F., & knight, G. A. (2004). Innovativeness: its antecedents and impact on business performance. Industrial marketing, 33 , 429-438.
12. Jaakkola, M., Möller, K., Parvinen, P., Evanschitzky, H., & Mühlbacher, H. (2010). Strategic marketing and business performance: A study in three European engineering countries’. Industrial Marketing Management, 39, 1300–1310.
13. Kaleka, Anna. (2002). Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management, 31, 273– 283.
14. Lado, A. A., & Zhang M. J. (1998). Expert Systems, Knowledge Development and Utilization, and Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Model. Journal of Management, 24(4), 489-509.
15. Lee J. S., & Hsieh C. J. (2010). A Research in Relating Entrepreneurship, Marketing Capability, Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. EABR & ETLC Conference Proceedings
16. Leskovar-Spacapan, & G., Bastic, M. (2007). Differences in organizations’ innovation capability in transition economy: Internal aspect of the organizations’ strategic orientation. Technovation, 27, 533–546.
17. Naidoo, V.(2010). Firms survival through a crisis: the influence of market orientation,marketing innovation and business strategy. industrial marketing management, 39, 1311-1320.
18. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York, NY: Free Press.
19. Rechenthin, David. (2004). Project safety as a sustainable competitive advantage. Journal of Safety Research, 35, 297– 308.
20. Srivastav Rajendra, K., Fahey L., & Christensen, H. K. (2001). The resource-based view and marketing: The role of market-based assets in gaining competitive advantage. Journal of Management, 27, 777–802.
21. Weerawardena, J. (2003). Exploring the role of market learning capability in competitive strategy. European journal of marketing, 37 (3/4), 407-429.
22. Weerawardena, J., & O’Cass, A. (2004). Exploring the characteristics of the market-driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial marketing management, 33, 419-428.
23. Weerawardena, J., O’Cass, A. , Julianc, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of Business Research, 59, 37 – 45.
24. Weerawardena, J., Sullivan Mort, G., W. Liesch, P., & Knight, G., (2007). Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective. Journal of World Business, 42, 294–306.