سبک‌های مدیریت تعارض در اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌های سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقش سبک‌های مدیریت تعارض سازمانی در اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌های سازمانی در صنایع پوشاک استان کردستان انجام شده است. در این مطالعه برای سنجش سبک‌های مدیریت تعارض از سبک‌های پنجگانه سلوکم و همکاران (2007)‌ استفاده شده است. برای این منظور 190 نفر از کارکنان 12 شرکت فعال در صنعت پوشاک به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده است. مطالعه حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌های اولیه بهره گرفته شده است. روایی ابزار با استفاده از نظرات خبرگان و معادلات ساختاری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اولاً سبک‌های غالب مدیران در صنعت پوشاک استان کردستان از نوع سازش و مصالحه است، ثانیاً اجرای اثربخش و موفقیت استراتژی‌های سازمانی به زعم مدیران آن‌ها در حد متوسط و اندکی بالاتر از آن می‌باشد. ثالثاً سبک‌های همکاری، مصالحه و سازش به ترتیب بیشترین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اجرای اثربخش و موفقیت آمیز استراتژی‌های سازمانی داشته‌اند. از طرف دیگر سبک‌های رقابتی و اجتناب اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم بر اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمانی به دنبال داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict Management Styles on Executive Successful Organizational Strategies

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi 1
  • T. Hassanzadeh 2
  • B. Faraji 3
1 Assistant professor, Department of public management, Payame Noor University, I.R. of IRAN
2 Assistant professor, Department of public management, Payame Noor University, I.R. of IRAN
3 Department of public management, Payame Noor University, I.R. of IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study is Survey conflict management styles on executive successful organizational strategy in textual industry in Kurdistan province. In this study for evolution of conflict management styles is used of Slocum et al (2007) theory. For access to this aim 190 people from 12 firms active in textual industry are selected as sample. Current study is applied and descriptive study and is used of questionnaire instrument for data collection. Validity of instrument is done by expert replay and reliability by coronbakh Alfa.The results of this study is indicated first the main conflict management styles in survey industry is Compromise style , second executive successful organizational strategy based of manager and personnel of industry is medium. Third Collaboration style have main direct and indirect impact positive on executive successful organizational strategy. Also Avoidance and compression style have main direct and indirect impact negative on executive successful organizational strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management
  • Executive successful organizational strategy
  • Textual industry
  • Kurdistan province
1. افشار، ابراهیم؛ رجایی پور، سعید و مدنی،آزاده(1390). بررسی به کار گیری سبکهای مدیریت مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه های دانشگاهی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1، 66-45.
2. امیرکبیری، علیرضا (1385). رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی. تهران:انتشارات نگاه دانش .
3. بزاز جزایری، احمد (1377). مهارتهای مدیریت تعارض. مجله تدبیر، 86، 26-22.
4. رضاییان، علی (1382). مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: انتشارات سمت.
5. حجت زارع پورکلیشم (1387). بررسی مدل ها و موانع اجرای استراتژی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
6. سرداری، محمد (1386). موانع اجرای استراتژی در صنعت قطعه سازی خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
7. محمد رضا شاهینی، (1383). عوامل بازدارنده استراتژی تولید نرم افزارهای مدرن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
8. محمد علی کلانتری، (1386). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، ایران.
9. غفاری ، غلامرضا و مصطفی ازکیا (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی.
10. کلانتری ، عیسی (1387) . مدیریت استراتژیک IT با رویکرد استقرار سیستم ERP، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها ، دانشگاه صنعتی شریف, پژوهشکده شهید رضائی
11. کلانتری، محمد علی (1386). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگی های شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه اصفهان، ایران.
12. Alexander.L, D. (2005), successfully implementing strategic decisions, long range planning, 18(3):91-97 (Fortune. Magazine, 21 June, 1999)
13. Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effect of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: resolving a paradox for top management teams. Academy of Management Journal, 39,(1), 123-148.
14. De Dreu, C. K. W. (1997). Productive conflict: The importance of Conflict Management and Conflict Issue. In C K. W. De Dreu, & E. Van de Vliert. (Eds). Using conflict in organizations (pp. 9-22). London: Sage.
15. Paul, G., & Perren, L. (2002).Small business and entrepreneurial research: Meta-theories, paradigms and prejudice. International Small Business Journal, 20(2), 185-210.
16. Chye Koh, H., & H. Y. Boo, E. (2001). The Link between Organizational Ethics and Job Satisfaction: A Study of Managers in Singapore. Journal of Business Ethics, 29, 309–324.
17. Jehn, K. A. (1995). A multi method examination of the benefits and detriments of intra group conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256-282.
18. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2005). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, l87 (4), 697-714.
19. A. Siegel, P., Post, C., Brockner, J., Y. Fishman, A., Garden, C., & Consulting, G. (2005). The Moderating Influence of Procedural Fairness on the Relationship between Work–Life Conflict and Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology , 90(1), 13-24
20. Pondy, L. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. Administrative Science Quarterly, 17(3), 296-320.
21. Pruitt, D. G. & Carnevale, P. J. (1993). Negotiation in social conflict. California: Books/Cole
22. Rice, S., & Piquero, A. (2005), Perceptions of Discrimination and Justice in New York City, Policing. An International Journal of Police Strategies and Management, 28, 98–117.
23. Slocum, J.W., & Hellriegel, Jr. (2007). Fundamentals of organizational behavior. South-Western: Thomson