راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و گردآوری داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه‌ی هوش سازمانی (مدل آلبرخت) و لیب کوال صورت گرفته است. جامعه‌ی پژوهش حاضر برای سنجش هوش سازمانی، مدیران و کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی است که به علت محدودیت جامعه (62 نفر )، تمامی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه‌ی پژوهش برای سنجش کیفیت خدمات شامل آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 دانشگاه علامه طباطبایی است که عضو کتابخانه‌های این دانشگاه بودند. بر این اساس تعداد جامعه در این قسمت برابر با 6497 نفر است که از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و  براساس جدول مورگان، 361 دانشجو به عنوان نمونه آماری این قسمت تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش سازمانی کلی، کیفیت ارائه‌ی خدمات را پیش‌بینی می‌کند. همچنین از میان مولفه‌های هوش سازمانی، مولفه‌های چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق  و کاربرد دانش رابطه‌ی معناداری با کیفیت ارائه‌ی خدمات دارند. همچنین مولفه روحیه و فشار عملکرد رابطه‌ی غیر معناداری با کیفیت ارائه‌ی خدمات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Intelligence Strategies and the Quality of Services

نویسندگان [English]

  • E. Momeni 1
  • H. Sohrabi 2
  • M. Akbari 2
1 Assistant professor of department of library and information science, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, iran
2 Master of Library and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine relationship between Organizational intelligence and the quality of services given by the Libraries of Allameh Tabataba’i University. The statically community of this survey includes tow community: all managers and librarians of Allameh Tabataba’i University libraries all graduate students (MA and Ph.D.) the sampling method of this study was stratified sampling. The data were collected by Albrecht OI questionnaire and Libqual questionnaire. The tool used for data analysis was multivariate regression and Pearson correlation test. Research results showed that the overall Organizational intelligence predicted quality of services in libraries of Allameh Tabatabai University. Research results also showed that there is significant relationship between overall Organizational intelligence and quality of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Organizational intelligence
  • Quality of services
  • Libqual
1. اسکات، ریچارد (1380)، «سازمان‌ها: سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز» . ترجمۀ محمد رضابهرنگی(برنجی). تهران: نشر کمال تربیت.
2. اشرفی ریزی،حسن؛ کاظم پور،زهرا (1386).مدل لایب کوال و کاربرد آن در کتابخانه های دانشگاهی. فصلنامه کتاب، 70، 197-214.
3. الهیان، علی (1387) ، سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی.
4. امیدی فر، سیروس (1388). سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از مدل لایب کوال. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
5. پیری، زکیه (1385). مدلی برای هوش سازمانی، چهاردهمین همایش سالانۀ دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور،تهران.
6. حمیدی زاده، محمد رضا (1388)، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت، تهران: سمت، ، ص. 79-80.
7. حمیدی زاده، محمد رضا (تابستان1390) " نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک"، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، سال دوم ، شماره 6، ص .96 – 97، شاپا 6853 – 2228.
8. حمیدی زاده، محمد رضا(بهار 1390)، "سرمقاله"، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، سال دوم ، شماره 5، ص .13 – 14، شاپا 6853 – 2228.
9. حیاتی، محمد علی (1386). هوش سازمانی.قابل دسترسی در: www.hayati314.blogfa.com/post تاریخ بازیابی:25/9/1389
10. خدادادی،محمد رسول (1387) رابطه ی هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
11. ستاری قهفرخی،مهدی (1386) ، «رابطه ی بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و مولفه‌های هوش سازمانی( مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان)». اولین کنفرانس مدیریت دانش،تهران. مرکز همایش های بین المللی رازی.
12. علیرمضانی،حمیده و دیگران (1387) ، «بررسی نظرات اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی»، مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 2، 112-118.
13. فقیهی،علیرضا؛ جعفری،پریوش (1388) ، «بررسی هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و ارائه ی چهارچوب مفهومی مناسب» ، فصلنامه تعلیم و تربیت، 100، 27-48.
14. کاشف،میرمحمد و دیگران (1388) ، «رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی» ، نشریه پژوهش در علوم ورزشی،شماره 24. ص 192-179.
15. میر غفوری،حبیب الله (1385) ، «لایب کوال ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه» ،فصلنامه کتاب. شماره 85. ص 168-161.
16. میرغفوری،حبیب الله و مکی،فاطمه (1389) ، «ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های آموزشی با رویکرد LibQual (مورد: کتابخانه های دانشگاه یزد)» ، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1، 62-79.
17. نسبی، نرجس السادات (1387). ارتباط هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387. قابل دسترسی در: www.civilica.ir . تاریخ بازیابی:14/10/1389
18. Albrecht, Karl (2003), »The power of mainds at work: organizational intelligence in action« ,New York: Amazon.
19. Albrecht, Karl (2002), Organizational intelligence& knowledge management: Retrieved. October 7, 2010, from http://www.KarlAlbrecht.com
20. Glynn, M.A.(1996), » innovation genius:A framework for relating individual and organizational intelligence to innovation« ,Academy of management review.21(4).p21-37
21. Hutchins, E .(1991), »The social organization of distributed Cognition« ,Washington: American Psychological Association.
22. Liebowitz, Jay (1999), »Building organizational intelligence knowledge Management primer« ,Boca paton London; New york; Washington. D.C: CRC press.
23. Liebowitz,Jay(2000),»Organizational Intelligence:A Knowledge Management Primer« ,Florida: CRC Press.
24. Matsuda, T. (1992). organizational intelligence: it,s significance as a process and as a product. proceedings of the international conference on Economics/ Management and informationtechnology. Tokyo. Retrieved.March 3, 2011, From http://www.Indianjournals.com
25. Simic, I. (2005). Organizational learning as a component of organizational intelligence. information and marketing aspects of the economically, university of national and world Economy, Sofia, Bulgaria. Retrieved. May 12, 2011, from http://www. Unwe.acad.bg/repec/sources /5c 2005.pdf.
26. Veryard, Richard.(2004). Toward Organizational Intelligence. Retrieved. May 12, 2011, From http://www.veryard.com/kmoi/orgint
27. Yolles,Maurice.(2005).Organizational intelligence .The Journal of workplace learning, 2(1), 99-114.