هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با وجود آنکه مفهوم هوش فرهنگی دارای اعتبار جهانی است، معیار سنجش هوش فرهنگی می‌تواند در هر بافتی متفاوت باشد. از این رو جنبه‌های مختلف هوش فرهنگی، که توانایی اداره موقعیت‌های متنوع فرهنگی را ارزیابی می‌کنند، باید متناسب با هر بافت فرهنگی خاص باشد. در این مقاله برای ارزیابی هوش فرهنگی، ابزار سنجشی متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی تدوین شده است که آن را مقیاس ایرانی هوش فرهنگی می‌نامیم. همچنین رابطه ابعاد هوش فرهنگی با کارآفرینی استراتژیک نیز بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق را آن دسته از مدیران و کارشناسان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل می‌دهند که سابقه حداقل سه سال تعاملات بین‌المللی فرهنگی و دو مسافرت خارج از کشور را داشته باشند، که نهایتاً 214 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناخته شدند. داده‌های بدست آمده با تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که هوش فرهنگی مشتمل بر سه بعد ادارکی، ارتباطی و انطباقی می‌باشد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد کهدر جامعه ایران، متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه تعاملات فرهنگی، با برخی جنبه‌های هوش فرهنگی ارتباطی قوی دارند. در نهایت، نقش هوش فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر بر کارآفرینی استراتژیک شناسایی شد که این امر، بیانگر لزوم توجه به قابلیت‌های هوش فرهنگی در مدیران برای انجام فعالیت‌های کارآفرینانه در محیط‌های چندفرهنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence Related with Strategic Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • A. Rezaeian 1
  • Mohammad Javad Naeeji 2
1 Professor of public Adminastration, Shahid Beheshti university
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

While the concept of cultural intelligence is valid universally, the measure of cultural intelligence will vary by context. It must be fitted in each case to aspects of cultural intelligence that assists capability to manage effectively in culturally diverse settings with that particular cultural context. In this paper, with attend to culture of Iranian social, a measurement tool of cultural intelligence was developed that we call it as Iranian Scale of Cultural Intelligence (ICCI). We also examine the relation between ICCI and strategic entrepreneurship. Data are gathered from 221 managers and experts in oil, gas and petrochemical industries and are tested by factor analysis and regression methods. The results suggest that cultural intelligence is contained three aspects including, perceptual, interactive and confirmative. Moreover, the results indicate that demographic variables such as, gender, age, educational level and experience of cross-cultural interactions are strongly associated with some aspects of cultural intelligence in Iran community.The paper also suggests that cultural intelligence can be recognized as a critical factor in the strategic entrepreneurship; thus, organizations that act in the global contexts must consider managers’ CQ capabilities in their entrepreneurial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian culture
  • Cultural intelligence
  • Cultural adaptability
  • Strategic entrepreneurship
1. یوکابد بیک خاخیان، (1388). بررسی رابطه هوش فرهنگی با سبک رهبری مدیران مپنا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
2. رضائیان، علی؛ فرتوک زاده، حمید رضا؛ و نائیجی، محمد جواد (1391). الگوی رقابت پذیری مبتنی بر کارآفرینی استراتژیک در صنایع دفاعی دانش بنیان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 12، شماره پیاپی 45، 56-38.
3. منصوره عباسعلی زاده (1386). تبیین رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
4. جعفر غفاری، (1387). بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش فرهنگی بر عملکرد مدیران مدارس حوزه علمیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5. نائیجی، محمد جواد؛ و عباسعلی زاده، منصوره (1386). هوش فرهنگی: سازگار با ناهمگونها، ماهنامه تدبیر. سال هجدهم، شماره 181، 23-20.
6. نائیجی، محمد جواد؛ و عباسعلی زاده، منصوره (1390). هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگیهای کارآفرینانه مدیران سازمانهای غیرانتفاعی در ایران. توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره 12، 44-27.
7. ودادی، احمد؛ و عباسعلی زاده، منصوره (1386). نقش انواع هوش در موفقیت مدیران جهانی (با تاکید بر نقش هوش فرهنگی)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
8. هادیزاده مقدم، اکرم؛ رامین مهر، حمید؛ و حسینی، سید سجاد (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان های وابسته به شرکت نفت. توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره چهارم، 162-139.
9. Alon, I., & Higgins, J. M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences. Business Horizons, 48, 501-512.
10. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural Intelligence: its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance. Management and Organization Review, 3 (3), 335-371.
11. Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence. Group and Organization Management, 31, 100-123.
12. Ang, S., Van Dyne, L., Yee, N. K., & Koh, C. (2004). The Measurement of cultural intelligence. Paper presented at the August 2004 Academy of Management Meetings Symposium on Cultural Intelligence in the 21st Century, New Orleans, LA.
13. Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention. Academy of Management Review, 13 (3), 442-53.
14. Brislin, R., Worthley, R., & Macnab, B. (2006). Cultural Intelligence: Understanding Behaviors that Serve People’s Goals, Group & Organization Management, 31, 40-55.
15. Butler, J. S. (2005). Entrepreneurship and Self-Help among Black Americans. State University of New York Press, Albany, New York.
16. Crowne, K .A. (2008). What leads to cultural intelligence?. Business Horizons, 51, 391-399.
17. Cultural Center of intelligence. (2009). Nanyang Technological University. Singapore. Retrieved from http://www.cci.ntu.edu.sg.
18. Dadfar, H., & Gustavsson, P. (1992). Competition by effective management of cultural diversity: the case of international construction projects. International Studies of Management and Organization, 22 (4), 81-92.
19. Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford. CA7 Stanford Business Books.
20. Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard Business Review, 82 (10), 139-140.
21. Earley, P. C., & Peterson, R. S. (2004). The elusive cultural chameleon: Cultural intelligence as a new approach to intercultural training for the global manager. Academy of Management Learning and Education, 3 (1), 100-115.
22. Elenkov, D. S., & McMahan, C. (2005). Investigating the role of cultural intelligence on the effect of executive leadership on marketing innovation in a multi-cultural context. Journal of International Business and Economics, 3, 19-23.
23. Elenkov D. S. & Manev I. M. (2009). Senior expatriate leadership’s effects on innovation and the role of cultural intelligence. Journal of World Business. 44 (4), 357-369.
24. Feagin, J. R., and Imani, N. (1994). Racial barriers to African American entrepreneurship: an exploratory study. Social Problems, 41 (4), 562–584.
25. Gupta, V., MacMillan, I. C., & Surie, G. (2004). Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct. Journal of Business Venturing, 19, 241-260.
26. Gurmeet, S. & Belwal, R. (2008). Entrepreneurship and SMEs in Ethiopia. Gender in Management: an International Journal, 23 (2), 120-136.
27. Hampden-Turner, C., & Trompenaars, F. (2006). Cultural intelligence: Is such a capacity credible?. Group & Organization Management, 31(1), 56-63.
28. Hansen J.D., Deitz, G.D., Tokman, M., Marino, L.D., and Weaver, K.M. (2011). Cross-national invariance of the entrepreneurial orientation scale. Journal of Business Venturing 26 (1), 61–78.
29. Hayton, J.C., George, G., and Zahra, S.A., (2002). National culture and entrepreneurship: a review of behavioral research. Entrepreneurship Theory & Practice, 26 (4), 33-52.
30. Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Hoskisson, R. E. (2001). Strategic Management: Competitiveness and Globalization. South-Western College, Cincinnati, OH.
31. Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations-Software of the Mind. McGraw Hill, New York, NY.
32. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
33. Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. Journal of Management, 29 (6), 963-989.
34. Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation. Business Horizons, 52 (5), 469-79.
35. Javidan, M., Dorfman, P., De Luque, M. S., & House, R. (2006). In the eye of the beholder: Cross cultural lessons in leadership from project GLOBE. Academy of Management Perspectives, 20, 67-90.
36. Ketchen, D., Ireland, R. D., & Snow, C. (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1 (1), 371-385.
37. Lee, S. M., & Peterson, S. J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35 (4), 401-416.
38. Moynihan, L. M. and Peterson R. S. & Earley P. C. (2006). Cultural Intelligence and the Multinational Team Experience: Does the Experience of Working in a Multinational Team Improve Cultural Intelligence?. Research on Managing Groups and Teams, 9, 299-323.
39. Naeiji M. J., & Abbasalizadeh, M. (2009). Cultural Intelligence and Intent to Remain in Culturally Diversity Teams: A Study in Iranian petrochemical Industry. Paper presented at the 7the international conference of management, Sharif University, Tehran.
40. Naeiji M. J., & Abbasalizadeh, M. (2010). Emotional Intelligence, Cultural Intelligence, Affectivity and Entrepreneurial Behaviors: Evidence from Iran SMEs, First International Conference on Entrepreneurship (ICE-2010), university of Tehran, Iran.
41. Ng, K. Y., & Earley, C. P. (2006). Culture and intelligence: Old constructs, new frontiers. Group and Organization Management, 31, 4-19.
42. Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yurmouth, ME. Intercultural Press.
43. Thomas, D. C. (2006). Domain and development of cultural intelligence. The importance of mindfulness. Group & Organization Management, 31, 78-99.
44. Thomas, D. C., & Inkson, K. (2004). Cultural Intelligence: People Skills for Global Business. San Francisco: Berrett Koehler Publishers.
45. Triandis H. C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations. Group & Organization Management, 32 (1), 20-26.
46. Wang Z. M., & Wang, S. (2008). Modeling regional HRM strategies in China: An entrepreneurship Perspective. The International Journal of Human Resource Management, 19 (5), 945-963.