تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 مدیر هسته پژوهشی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله، شناخت موقعیت‌یابی بنگاه‎ها بر اساس خلق تفاوت‌های فیزیکی، ادراکی و آمیخته بازاریابی است. جامعه آماری، شرکت نودر و نمونه آماری 86 نفر از بازاریابان و کارشناسان فروش آن است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی تبیین متغیرهای مدل و روابط میان آن‌ها است که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل مسیر و آزمون پارامتری (t و z) استفاده شده است. مطابق نتایچ تحقیق، ویژگی‌های فنی بر موقعیت‌یابی فیزیکی اثر‌گذار است؛ لذا شرکت می‌تواند با تقویت آن ویژگی‌ها به موقعیت برتر نایل آید، شرکت باید با تلاش در بهره‌گیری از تکنیک صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس به بازمهندسی فرایندهای نقاشی، کیفیت و افزایش طول عمر محصولات بپردازد. همچنین نتایج نشان داد که معیارهای عینی بر موقعیت فیزیکی بنگاه تاثیر معنادار نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Evaluating the Strategic Positioning Adopted for Economic Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh 1 2
  • A. Hajikarimi 3
  • M. Latifi 4
1 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
2 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research is to analyze the strategic positioning adopted by Nowdar Company and to identify the main factors which might have a significant influence on the adoption of physical and perceptual positioning strategies by a firm. Data were collected by distributing a questionnaire among Nowdar Company personnel. The paper considers six firm-specific characteristics which can be associated with the adoption of physical and perceptual positioning strategies which include: technical characteristics, physical characteristics, objective criteria, paying attention to customers’ needs, perceptual characteristics, and subjective criteria. Results show that there is a positive association between technical characteristics and physical positioning, a positive association between subjective criteria and perceptual positioning, a significant relationship between physical positioning and strategic positioning, and a significant relationship between perceptual positioning and strategic positioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical positioning
  • Perceptual positioning
  • Commercial and marketing strategies
1. اعرابی، سید محمد،ایزدی، داوود (1386)، استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور، انتشارات پژوهش های فرهنگی.
2. بازرگان، عباس (1374)، نگاهی به روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در پژوهش های تربیتی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 4: 91-103.
3. حمیدی‌زاده، محمد رضا (1372)، راهبری در طرح‌های تحقیقاتی، فصلنامه‌ی سیاست علمی و پژوهشی، شماره چهارم، بهار، 14-22.
4. حمیدی‌زاده، محمد رضا (1389)، اقتصاد مدیریت پیشرفته، تهران، انتشارات حامی، چاپ دوم.
5. حمیدی‌زاده، محمد‌رضا؛ هادیزاده‌مقدم، اکرم؛ ترهنده، فرید (1391). تبیین استراتژی‌های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت فردا ، زیر چاپ.
6. نادری، عزت اله، سیف نراقی, مریم (1376), روشهای تحقیق در علوم انسانی، انتشارات امیر کبیر
7. واکر، اورویل سی و بوید هارپر دابلیو و جان مالینز و ژان کلود لرش (1383)، استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
8. A Ries, J Trout - Journal of Consumer Marketing, 1986 - emeraldinsight.com
9. EE Ibrahim, J Gill - Marketing intelligence & planning, 2003 - emeraldinsight.com
10. Jin Kim, Jaeki, S., Chulmo, K. (2008), " Exploring the effect of strategic positioning on firm performance in the e-business context", International Journal of Information Management, 28, 203–214
11. Porter, M. (1996), “What is Strategy”, H.B.R., pp. 61-78.
12. Porter, M. E. (1979), “How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review”, 57(March/April), pp. 137–156.
13. Porter, M.E. (1985), “Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance”, New York: Free Press.
14. Xie, Yu Henry, Hongxin Zhao, Qian Xie, and Mark Arnold. (2010). “On the Antecedents of Foreign Firms’ Strategic Positioning in a Host Market: A ‘Strategy Tripod’ Perspective.” International Business Review, Vol. 20, No.4, 477-490.