دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1398 

پژوهشی

الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی

صفحه 19-46

بهروز رضایی منش؛ وجه الله قربانی زاده؛ داوود حسین پور؛ علی طاهری


مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی

صفحه 69-97

مهدی باستان؛ الهه زادفلاح؛ علی محمد احمدوند


شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک

صفحه 123-150

ندا شاه سیاه؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی


راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی

صفحه 151-173

آزاده اشرفی؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدعلی افشار کاظمی


شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری

صفحه 175-205

فرهاد قیصری؛ سنجر سلاجقه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ ایوب شیخی


الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته

صفحه 237-261

الهه براری نیا؛ رضا عباسی؛ سعید صفری