بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه مدیریت صحیح نرخ ارز است، به‌طوری‌که ارزش‌گذاری کمتر یا بیشتر از سطح تعادلی نرخ ارز باعث بی­ثباتی و عدم تعادل­ها در اقتصاد کلان به‌ویژه در حوزه­ی صادرات و واردات، سطح عمومی قیمت­ها و بازارهای مالی می­شود. از این‌رو، سیاست‌گذاران اقتصادی در پی دستیابی به راهکارهایی هستند که آ‌ن‌ها را قادر سازد نرخ ارز را در مسیر صحیح آن هدایت کنند. از مهم­ترین این عوامل، نرخ تورم است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در گروه منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-2000 به روش رگرسیونی داده­های تابلویی پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که انحراف تورم از نرخ هدف‌گذاری شده آن باعث انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن می­شود. همچنین، تغییرات نرخ تورم در دنیای خارج، تغییرات نرخ ارز اسمی و تغییرات تراز حساب جاری منجر به انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن می­شود اما اثرات تغییرات جریان سرمایه بر انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن از نظر آماری معنادار نبود. اما اثرات تعاملی نشان داد که سیاست هدف‌گذاری تورمی نقش معناداری در اندازه­ی تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی بر انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن ندارد. اما این سیاست منجر می­شود نقش تغییرات حساب جاری و حساب سرمایه در افزایش انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن به صورت معناداری کاهش یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Inflation Targeting Policy on Currency Management in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • negin veisi 1
 • Hassan Makhmali 2
 • parvaneh kamali 1
1 payam noor
2 Payam Noor University, Economics Department, College of Tehran-West
چکیده [English]

of the main issues in the developing countries is the correct management of the exchange rate, so that less or more evaluation than the equilibrium exchange rate causes instability and imbalances in macroeconomics, especially in the field of exports and imports, the general level of prices And financial markets. Hence, economic policymakers are seeking solutions that will enable them to steer the exchange rate in the right direction. The most important of these factors is inflation. this study, the effect of inflation targeting policy on exchange rate management in the selected developing countries during the period 2000-2017 by the method of panel data has been investigated. Experimental results showed that the deviation of inflation from its target rate caused real exchange rate deviations from its equilibrium level. Also, changes in the rate of inflation in the outside world, changes in the nominal exchange rate and current account balance changes lead to a deviation of the exchange rate from its equilibrium level, but the effects of changes in capital flow on the exchange rate deviation from its equilibrium level were not statistically significant. But interactive effects showed that the inflation targeting policy played a significant role in measuring the impact of changes in the nominal exchange rate, domestic inflation and external inflation on real exchange rate deviations from Its balance rate. But this policy leads to a significant reduction in the role of current account and capital account changes in increasing the real exchange rate deviations from its equilibrium level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real Exchange rate
 • Equilibrium Exchange rate
 • Inflation Targeting
 • Inflation
 • Developing Countries
 1. Aghion, P., Bacchetta, P., Ranciere, R., & Rogoff, K. (2009). Exchange rate volatility and productivity growth: The role of financial development. Journal of Monetary Economics, 56(4): 494–513.
 2. Aizanman, J., Hutchison, M., & Noy, I. (2010). Inflation targeting  and real exchange rates in emerging markets. Journal of World Development 39(5): 712–724.
 3. Asgari, M., & Tawfiqi, H. (2009). Identifying factors influencing exchange rate inflation and its impact on economic growth in Iran. Journal of Economic Research, No. 33, 246-223.(In Persian)
 4. Asgharpour, H., Salmani, B., & Jalili Marand A. (2013). The impact of targeting inflation on economic growth rate in non-industrial countries, Journal of Economic Research and Policies, 65. (In Persian)
 5. Azizinejad, S., & Kamijani, A. (2017). Exchange rate fluctuations and their effect on volatility of selected macroeconomic variables in Iran. Sustainable Development Research (Economic Research). (In Persian)
 6. Bahrami, J. & Qureshi, N. S. (2011). Monetary policy analysis in iranian economy using a stochastic dynamic general equilibrium model, Journal of Economic Modeling, 1, 22-2. (In Persian)
 7. Ball, L., & Sheridan, N. (2005). Does inflation targeting matter? IMF Working Paper 129.
 8. Brito, R. D. & Bystedt, B. (2010). Inflation targeting in emerging economies: Panel evidence. Journal of Development Economics, 91(2): 198–210.
 9. Calvo, G. A., & Reinhart, C. M. (2002). Fear of floatin. NBER Working Papers No. 7993.
 10. Chow, G. C. (1975). Anlysis and control of dynamic economic system, John Wiley & Sons, New York.
 11. Christensen, A. M., & Hansen, N. L. (2005). The monetary policy regime and the development in central macroeconomic variables in the OECD countries 19702003. Danmark's National Bank Working Papers No.31.
 12. Clarida, R., Gail, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: Anew Keynesian perspective. Journal of economic Literature, 37(4): 1661-1707.
 13. Comunale, M. (2017). Dutch disease, real effective exchange rate misalignments and their effect on GDP growth in EU, Journal of International Money and Finance, 73, 350-370.
 14. Corbo, V., Landerretche, O. & Schmidt-Hebbel, K. (2001). Assessinginflation targeting after a decade of world experience. International Journal of Finance and Economics, 6(4): 343–368.
 15. Dargahi, H. (2012). An analysis of the currency system and factors affecting the exchange rate in the iranian economy: warnings and strategies, Conference of the Chamber of Commerce.(In Persian)
 16. Dargahi, H., & Atashk, A. (2002). Inflation targeting in the Iranian economy: preconditions and explanation of policy tools, Journal of Economic Research, 60, 147-119. (In Persian)
 17. Delangizan, S., Soheili, K., & Mohammadi Tirandazeh, M. (2015). Estimation of deviation in the nominal exchange rate of the rial's basic equilibrium against the US dollar. Monetary Economics Research, Financial, 22 (9), 183-207. (In Persian)
 18. De Mello, L., & Moccero, D. (2011). Monetary policy and macroeconomic stability in Latin America: The cases of Brazil, Chile, Colombia and Mexico. Journal of International Money and Finance, 30(1): 229-245.
 19. Dib, A., & Phaneuf, L. (2001). An econometric U.S. business cycle model with nominal and real rigidities, University of Couebec. CREFE Working Paper, 137.
 20. Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics, Journal of Political Economy, 84, 1161-1176.
 21. Eichengreen, B. (2002). Can emerging markets float? Should they inflation target? Brazilian Central Bank Working Paper 36.
 22. Fernandez, J., & Rubio-Ramirez, J. (2006). A baseline DSGE model; department of money and banking, National Chengchi University.
 23. Fisher, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of Monetary Economics, 32(3): 485-512.
 24. Fleming, J. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. Staff Papers. International Monetary Fund, Vol. 9. PP. 369-379.
 25. Fraga, A., Goldfajn, I., & Minella, A. (2003). Inflation targeting in emerging market economies. NBER Working Paper 10019.
 26. Friedman, B. M. (2004). Why the federalreserve should not adopt inflation targeting. Journal of International Finance, 7(1): 129-136.
 27. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass‐through. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338.
 28. Gibson, H.D. (1996). International finance: exchange rates and financial flows in the international system, England, Longman.
 29. Goncalves, C. E. S. & Salles, J. M. (2008). Inflation targeting in emergingeconomies: What do the data say? Journal of Development Economics, 85(1-2): 312–318.
 30. Goodfriend, M. S. & King, R. G. (1997). The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy. NBER Macroeconomics Annual 1997, Vol. 12.
 31. Green, J. H. (1996). Inflation targeting: Theory and policy implications. IMF Staff Papers, Vol. 43, No.4.
 32. Grekou, C. (2015). Revisiting the nexus between currency misalignment and growth in the CFA Zone, Economic Modelling, 45, 142-154.
 33. Hoontrakul, P. (1999). Exchange rate theory, a review. Chulalongkorn University Discussion Paper, 1-43.
 34. Hooshmand, M., Daneshnia, M., Shahrivar, S., Ghezelbash, A., & Eskandaripour, Z. (1391). The relationship between monetary policy and exchange rate in Iran. Journal of Quantitative Economics, 9 (2), 109-127. (In Persian)
 35. Hua, P. (2011). The economic and social effects of real exchange rate: evidence from the Chinese provinces; Clermont University, Paris.
 36. Iossifov, P., & Loukoianova, E. (2007). Estimation of a behavioral equilibrium exchange rate model for Ghana, IMF Working Paper, 07, 155.
 37. Ireland, P. N. (1997). A small, structural, quarterly model for monetary policy evaluation, Carnegie- Rochester Series on Public Policy, 47, 83-108.
 38. Jafari Samimi, A. & Hanjari, S. (2009). Inflation targeting: its impact on inflation in different countries of the world, Journal of Financial Studies, 2 (1), 14-1. (In Persian)
 39. Johnson, D. (2002). The effect of inflation targeting on the behavior ofexpected inflation: Evidence from an 11country panel. Journal of Monetary Economics, 49(8): 1521–1538.
 40. Khorsandi, M., Eslamlouyan, K. & Zolanour S. H. (2012). Optimal rule for monetary policy assuming inflation sustainability: the case of Iran, Iranian Journal of Economic Research. (In Persian)
 41. Komijani, A., & Ebrahimi, M. (2000). Real exchange rate targeting and economic stability: the case of Iran, Journal of Economic Research, 56, 81-55. (In Persian)
 42. Landerretche, O., Corbo, V., & Schmidt-Hebbel, K. (2001). Does inflation targeting make a difference? Central Bank of ChileWorking Papers, No.106, September.
 43. Leduc, S., & Sill, K. (2004). A quantitative analysis of oil price shocks, Systematic Monetary Policy, and economic downturns, Journal of Monetary Economics, 51, 781-808.
 44. Lin, S. & Ye, H. (2009). Does inflation targeting make a difference in developing countries? Journal of Development Economics, 89(1):118–123.
 45. Medina, J. & Soto, C. (2006). Copper price, fiscal policy and business cycle in chile, Central Bank of Chile, Research Department: www.norges-bank.no.
 46. Mehrara, Dr. Mohsen. (1384). Equilibrium real exchange rate and its determinants in Iranian economy. Economic Research, 40 (3). (In Persian)
 47. Mehrara, Mohsen. (2006). Estimating equilibrium real exchange rate in Iranian economy. Economic Research Journal, 7 (2), 167-208. (In Persian)
 48. Mishkin, F.S., & Schmidt-Hebbel, K. (2007). Does inflation targeting make a difference? NBER Working Paper 12876.
 49. Mohammadi, T., & Nabizadeh, A. H. (1392). Investigating the relationship between real exchange rate disadvantage and import of intermediate-capital and consumer goods in Iran. Economic Research Journal, 13 (51), 143-149. (In Persian)
 50. Mousavi, M. H., & Motazani, Z. (1391). Inflation targeting: an application of optimal control theory. Journal of Economic Modeling. (In Persian)
 51. Mundell, E. (1963). The law of value in relation to self-management and investment in the economy of the workers’ states, World Outlook (Paris), 14.
 52. Nouira, R., & Sekkat, K. (2015). What determines the extent of real exchange rate misalignment in developing countries? International Economics, 141, 135-151.
 53. Owoundi, F. (2016). Do exchange rate misalignments really affect economic growth? The case of Sub-Saharan African countries, International Economics, 145, 92–110.
 54. Raymond, H., Coulibaly, D., & Omgba, L. D. (2017). Exchange rate misalignments in energy-exporting countries: Do sovereign wealth funds matter? International economics, 152, 124-144.
 55. Rose, A. (2007). A stable international monetary system emerges: Inflationtargeting is Bretton Woods, reversed. Journal of International Money and Finance, 26(5): 663–681.
 56. Sarel, M. (1996). Nonlinear effects of inflation on economic growth. IMF Staff Papers No.43 (March): 199-215.
 57. Schnabl, Gunther (2007). Exchange rate volatility and growth in small open economics at the emu periphery; European Monetary Union (EMU), 773.
 58. Sekkat, K., & Nouira, R. (2015). What determines the extent of real exchange rate misalignment in developing countries? International Economics, 141, 135–151.
 59. Sekkat, K. (2016). Exchange rate misalignment and export diversification in developing countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 1–14.
 60. Senay, O. & Sutherland, A. (2019). Optimal monetary policy, exchange rate misalignments and incomplete financial markets. Journal of International Economics, 117, 196-208.
 61. Shivayi, E., Jalai Esfandabadi, S. A. M., & Salehi, N. (1397). Modeling exchange rate behavior in Iran using stochastic differential equations (Merton and NGARCH Approach), Iranian Journal of Applied Economic Studies, 7 (27), 1-21(In Persian).
 62. Svensson, L.E.O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. Journal of European Economic Review, 41(6):1111-1146.
 63. Taylor, J.B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39,1: 195-214
 64. Tehranchian, A. M., & Balloonjad Nouri, R. (1394). Exchange rate inequality stability test in Iran. Journal of Applied Economics Theories, 2 (4), 1-22. (In Persian)
 65. Wang, Y., Hui, X., & Soofi, A. (2007). estimating renminbi equilibirum exchange rate, Journal of Policy Modeling, 29
 66. Yadollahzadeh Tabari, N. A. (1390). Targeting inflation in the Iranian economy: A prerequisite study with regard to the monetary diffusion mechanism. Economic Research Journal, 11 (41), 70-70. (In Persian)
 67. Yazdani M. & Pirpour, H. (2015). Determinants of technical services exports in Iranian economy: a seasonal cointegration approach, Quarterly Economics Quarterly, 12 (4), 91-118. (In Persian)
 68. Yazdani, M., Dargahi, H., Akbari Afroozi, R. (1396). Targeting inflation with emphasis on real exchange rate in Iran's macroeconomics. Iranian Economic Research, 22 (72), 151-186. (In Persian)