دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1398 
راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

صفحه 45-64

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند


بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید

صفحه 65-88

غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ امیر حسین فرمهینی فراهانی


طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران

صفحه 89-119

مهدی حقیقی کفاش؛ محسن جلالی؛ مهدی ابراهیمی؛ وحید خاشعی


مستخرج از پایان نامه

الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات

صفحه 121-151

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری

صفحه 209-230

محمد صادق حسن زاده؛ میرهادی موذن جمشیدی؛ مجید مشرقی