طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات مدیره بانک مهر اقتصاد

چکیده

اجرای استراتژی از مهم­ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک­های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت­بندی متغیر­های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد­ها و چالش­های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه­های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک­های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه­گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش­نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر­های علی، زمینه­ای، موانع (مداخله­گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد­های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a strategy implementation model in Iranian commercial banks

نویسندگان [English]

  • mahdi Haghighi 1
  • Mohsen Jalali 2
  • mahdi ebrahimi 3
  • vahid khashei 1
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Strategy implementation is one of the most important stages of strategic management. However, implementation is less than compiled. The purpose of this paper is to explain the applied model of strategy implementation in commercial banks, which includes identifying, prioritizing its effective variables, describing the process, how it is implemented and examining the implications and challenges of implementation. The research method is applied, result-oriented, descriptive, quantitative-qualitative. The research strategy in the qualitative part is the Grounded Theory and in the quantitative part, the Analytical Hierarchy Process. The qualitative analysis method is based on the Strauss and Corbin paradigm coding and in the quantitative part is based on pairwise comparisons and inconsistency rate analysis. The community, the commercial bank experts and the sample, comprises 46 managers and experts of 11 commercial banks (private and public). Sampling method is purposeful judgment with snowball technique and its tools in qualitative part of interview and document analysis and in quantitative part of questionnaire. As a result of the study, a model was designed in the form of 105 initial codes, 33 concepts and 5 main categories as causal variables, contextual, barriers (intervention), process and its consequences and design and validation (priority), Each is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Strategy
  • Analytical Hierarchy Process
  • Grounded Theory
Alkandi, I. (2013). Factors influencing the strategy implementation process and its coucomes: evidence from Saudi Arabian banks. Journal of  Global Strategic Management , 7(2),pp.  5-15.
2. Amini, A. (2017). Presentation of a startegy implementation model in the water and wastewater company. Journal of Management and Development Process , 29(4),pp.  45-77.(In Persian)
3. Amolo, L. (2012). Challenges of strategy implementation at the parliamentary service commission of kenya. A Master Submitted to University of Nairobi. Faculty of Business, Department of  Business Administration.
4.  Andreas, M. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with hand-on application for each research phase qualitative market research. An International Journal, 6(2), pp. 75-86.
5.  Anvar, J. (2017). Strategy-performance relationships. Journal of Advances in Management Research, 14(4), pp. 446-465.
6. Babayi, M. (2016). Pattern of identifying and analyzing barriers to strategy implementation.  Journal of Strategic Management Studies, 25(1),pp.  215-237. (In Persian)
7. Burglemann, R.A. (1983). Design for corporate enterpreneurship. journal of californian management review, 26(2), pp. 154-166.
8. Cirolia, R. (2017). Negotiated planning. Journal of Habitat International , 59, pp. 71-79.
9. Creswell,J.W. (2005). Educational research: planning. Journal of Conducting  and Evaluating Quantative and Qualitative Research, 16(4), pp. 236-245.
10. Farzin, M. (2014). A survey of critical success factors for strategic knowledge management implementation. journal of Social and Behavioral Sciences , 109,pp. 595-599.
11. Ghodsipour, H. (2005). Analytical Hierarchy Process. Tehran: Amirkabir Publishing. (In Persian)
12. Hrebiniak, L & loyce, W. (1984). Implementing strategy. New York: Mcmillan Publishing .
13.  Hrebiniak, J. (2005). Making strategy work. New York: McMillan Publishing .
14. Joneidi, M., & Nilipour, S. (2017). Corporate foresight and its effect on innovation. Journal of strategic decision making and organizational performance, 19(6), pp. 559-576.
15. Jalali, M., & Haghighi, M. (2018). Explaining strategic strategic control of banking in iran by quantitative and qualitative analysis, paper presented at the conference on monetary and foreign policy,iran. (In Persian)
16. Lorange, P. (2011). Strategic control, translate: A’arabi, M.Tehran: Cultural Research Bureau. (In Persian)
17. Li, Y. (2008). Making strategy work. Institute for corporate communication. Switzerland: Publishing of University of Lugano.
18. Maclennan, A. (2011). Strategy execution :translating strategy into action in complex organizations. New York: Routledge Publishing.
19.  Marques, J. (2017). Internalization strategies of emerging market banks: Challenges and opportunities. Journal of Business Horizons, 60,pp. 715-723.
20. McFadyen, T., & Chai, L.K. (2018). Strategies to improve the implementation of policies: a systematic review. BMJ Open; 8(9): e19151.21.Doi: 10.1136/bmjopen-2017-019151.
21. Miller, S. (2016). Implementing strategic decisions: four key success factors. Journal of Citation, 23(2),pp. 156-178.
22. Mintzberg, H. (2009). Jungle of Strartegy, translate: Ahmadpour, M,Tehran: Jajrami Publishing. (In Persian)
23. Moshabaki, A. (2016). Barrier pattern of banking marketing stategies. Journal of Stategic Management Studies, 25(1), pp. 45-65. (In Persian)
24. Nobel, C. (1996). Implementation marketing strategies. A Thesis Submitted to Arizona state. Degree of Ph.D.
25. Permana, D. (2013). Strategic commitment of middle manager in strategy implementation from the lens of Islamic banking in indonesia. Journal of Islamic Banking and Business Research, DOI: 10.5171/2013.968572.
26. Pirali, A. (2019). Explaining the pattern of factors influencing strategy implementation in organization. Journal of Strategic Management Studies, 37(1), pp.  177-200. (In Persian)
27. Ridwan, M. (2017). Planning practices : a multiple case study in the high-performing banks. Journal of Organizational Change, 30(4),pp. 487-500.
28. Strauss, A.L., & Corbin, J. (1999). Basic of qualitative research: grounded theory procedures and techniques.Usa: Sage Publishing.
29. Vandermaas, A. (2008). Strategy implementation in a small island community. A Thesis Submitted to Rotterdam University. Faculty of Management School of, Degree of Ph.D.