طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی راهبردی برای ارتقای کیفیت آموزش مراکز آموزش علمی-کاربردی استان کردستان است. روش پژوهش کمی-کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق شامل مدیران، سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی بودند، که با 18 نفر از این افراد به صورت هدفمند مصاحبه انجام شد. جامعه آماری بخش کمی نیز کلیه دانشجویان مراکز علمی-کاربردی استان کردستان بودند، که 348 نفر بر اساس شیوه نمونه‌گیری کوکران نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه‌های پرسشنامه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرانباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده از مصاحبه‌ها شاخص‌های کیفیت‌سنجی در نظام آموزش عالی در 71 کد باز مشخص شد، که در قالب 4 کد محوری (زمینه، درون­داد، فرایند و برون­داد) و 11 گروه دسته‌بندی شدند. نتایج به­دست آمده در بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که مدل مشخص شده در بخش کمی، از لحاظ شاخص‌های برازش، مناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Strategic Indicators of Quality in Applied Science Education Centers

نویسندگان [English]

 • naser shokri 1
 • adel salavati 2
 • rafigh hasani 3
1 sanandaj azad university
2 azad university
3 Assistant Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was Provide a model To Promotion Strategic Quality of training (Case study, applied science centers of Kurdistan province). The research method is quantitative-qualitative (mixed method). The statistical population in the qualitative section of the research was the managers, politicians, academics and professors familiar with the educational and qualitative issues in the field of higher education. On this basis, 18 experts from thes field were interviewed. In the quantitative part, wher all students of Kurdistan province, that Based on the Cochran sampling formula, 348 individuals were selected as samples. To collect data In the qualitative section Semi-structured interview And in the quantitative part Researcher-made questionnaire was used. To examine the components of the questionnaire from the opinion of masters and Cronbach Alpha was used to test the reliability of the questionnaires. To test the hypothesis of the research, t-test and structural equation modeling Lisrel 8.5 software was used. Based on the results of the interviews Qualitative indexes in higher education system were identified in 71 open source codes that were categorized into 4 core codes (field, input, process, and branding) and 11 groups. The results obtained in the quantitative part of the research also showed that the model indicated in the quantitative section was appropriate in terms of fitness indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Education
 • Applied Science Education Centers
 • Kurdistan Province
 • Model Presentation
 1. Abbasi, M.R., & Pozarani, A.A. (2011). Higher education quality policy making: challenges and prospects, Fifth conference on "quality assessment in the academic system" - University of Tehran- Campus of Technical Faculties. (In Persian)
 2. Akareem. H.S., &  Hossain, SH. (2016). Determinants of education quality: what makes students’ perception different? Journal Open Review of Educational Research 3(1), 52-67.
 3. Azizi, N. (2000). The concept of quality and its improvement systems in education. Education Journal, 1 (16), 23-43. (In Persian)
 4. Donlagic. S., & Fazlić, S. (2015). Quality assessment in higher education using the servqual model. Management, 20(1),39-57
 5. Farasatkhah, M., Bazargan, A., & Luks, K. (2007). Investigating the relationship between higher education quality assurance systems with cultural and socio-cognitive mapping with emphasis on the case of Iran. Social Science Letter, 31 (1), 1-20. (In Persian)
 6. Hadi, R., Rezapour, Y., & Salmanpour, S. (2016). Indicators of higher education quality based on keno model in Urmia University. Journal of Education and Evaluation, 34, 35-50. (In Persian)
 7. Hashemi, S.H., & Pour Aminzad, S. (2011). Analysis of accreditation and internal evaluation patterns for evaluation and quality assurance in the academic system, 5th Conference on "Quality Assessment in the Academic System" University of Tehran-Campus of Technical Schools, May. (In Persian)
 8. Hassanzadeh Barani Kord, S., Yemeni Dozi Sarkhabi, R., & Salehi,M. (2017). Explaining the deterrent and promoting factors in technical-higher education (case study: Tehran state university technical schools). Educational Sciences, 104, 179-202. (In Persian)
 9. Igbape, E. M., & Philipa, O. I. (2014).  Performance evaluation model for quality assurance in Nigeria higher education. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, 1, 22-24.
 10. Kahveci, T.C., Uyguna, O., Yurtseverb, U., & İlyas, S. (2012). Quality assurance in higher education institutions using strategic information systems. Social and Behavioral Sciences, 55, 161 – 167.
 11. Khorasani, A., Yemenidozi Sorkhabi, M., Pardadchi, M.H., & Sabaghian, Z. (2010). Designing and developing a model for quality assessment of Iranian public universities based on common quality models (Systematic Approach). Iranian Journal of Engineering Education, 12(48), 25-50. (In Persian)
 12. Khorghani, S., & Salsala, M. (2011). Applied science education: an adjacent education system or an essential element in higher education? Engineering Education Conference at 1404, 9-1. (In Persian)
 13. 27. Kizouri, A. H. (2010). Introducing some quality indicators of the academic system for use in academic budgeting. Journal of Research and Planning in Education, 45, 57-87.
 14. Mohammadi, R., Zamani Far, M., & Sadeghi Mandi, F. (2016). Evaluation and quality assurance in voluntary or compulsory higher education. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 6 (14), 165-201. (in Persian)
 15. Mokhtarian, F., & Mohammadi, R. (2010). Challenges of establishing a quality assessment structure in Iranian higher education, Higher Education Letter, 3 (10), 101-127. (In Persian)
 16. Mwiya, B., Bwalya, J., Siachinji, B., Sikombe, SH., Chanda, H., & Chawala, M. (2017). Higher education quality and student satisfaction nexus: evidence from Zambia. Creative Education, 8, 1044-1068.
 17. Oliveira, O., & Ferreira, E. (2009). Adaptation and application of the SERVQUAL scale in higher education. Paper presented at the 20th Annual Conference of the Production and Operations Management Society (POM), Orlando, Florida. Available at: http://coba. georgiasouthern. edu/hanna/ Full Papers /011-0072.
 18. Parvin, E., Ghiasi Nodoushan, S., & Mohammadi, Sh. (2014). Presenting a conceptual model of the relationship between higher education output quality and sustainable development based on a systematic approach. Educational Leadership and Management Research Quarterly, 1 (1), 117-197. (In Persian)
 19. Jamali Zavareh, B., Nasr, A.R., & Shadfar, H. (2013). Quality assessment models in higher education based on customer needs. Higher Education Letter, 6 (23), 7-22.
 20. Sobhani Nejad, M., & Afshar, A. (2008). Explaining the nature and qualitative components of the higher education system to identify the challenges and design of innovative solutions. Islamic University, 12 (4), 65-79. (In Persian)
 21. Swanzy, P., & Potts, A. (2017). Quality assurance strategies in higher education: the case of Ghanaian polytechnics. Education Research and Pespective, 44,100-127
 22. Tofighi Darian, J. (2009). The necessity of quality improvement in Iranian higher education. Journal of Industry and University, 2. (In Persian)
 23. Teferra, D. (2013). Funding higher education in Africa: state, trends and perspectives. Journal of Higher Education in Africa 11, 19-51.
 24. Thangeda. A., Baratiseng, B., & Mompati, T.A. (2017). Education for sustainability: quality education is a necessity in modern day. How Far do the Educational Institutions Facilitate Quality Education? Journal of Education and Practice, 7(2), 9-17.
 25. Wachter. B., Kelo, M., Queenie, K.H., Effertz, P., Jost, C. & Kottowski, S. (2015). University quality indicators: a critical assessment. European Parliament's Committee on Culture and Education, )http://www.europarl.europa.eu/RegData /etudes /STUD/2015/563377/IPOL_STU%282015%29563377_EN.pdf(.
 26. Yousapronpaiboon. K. (2014). Servqual: measuring higher education service quality in thailand, 5th World Conference On Educational Sciences-Wces 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1088-1095.
 27. Zafaripour, T., & Mohammadi, R. (2013). Quality management a strategic approach for entering higher education in iran to the international community, International Conference of Iranian Higher Education Association, "Development of Transfrontier Higher Education: Opportunities and Challenges. Ferdowsi University of Iran Higher Education Association. (In Persian)