عوامل قانون‌گریزی و دسته‌بندی سیاست‌های قانون‌گذاری بر اساس سیاست‌های ابلاغی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون‌گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست‌های قانون‌گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و دسته‌بندی تحلیلی سیاست‌های قانون‌گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر  تحقیقات انجام ‌شده از یکسو  و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون‌گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می‌دهد و در بخش دوم با بهره‌مندی از سیاست‌های قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته‌بندی آن‌ها می‌پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست‌های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Legislation and Classification of Legislative Policies Based on the Policy

نویسنده [English]

 • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani
عضو هیئت علمی گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده [English]

According to upstream documents in the Islamic Republic of Iran, the law is rooted in the Sharia, and the law of escaping is a manifest corruption in society. At the beginning of the fifth decade of the Islamic Revolution, 17 clauses of legislative policy were communicated to the three powers after the approval of the Expediency Council. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting law-making and analytical classification of legislative policies by meta-analysis and interpretation of research conducted on the one hand and categorization of general policies by content analysis. This study identifies some of the social, cultural, political and economic factors of law-abiding in Iran by using 14 authoritative scientific research articles in journals and in the second part by applying the legislative policies of the Supreme Leader to the category it pays them and arranges them in 12 categories. The results show that the need for laws, regulations, constitutions, circulars, and ratifications on Islamic law, constitution, and communicative policy are two categories of communicative policies that have received special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law Enforcement Agents
 • Legislative Communication Policies
 • Area of Senior Authority and Middle Managers
 1. Aliahmadi Jeshfaghani, H. (1999). Governmental properties and expediency, Imam Khomeini Congress and the Thought of Islamic State, 285-318.
 2. Aliahmadi Jeshfaghani, H. (1995). Comparison between the Evidence of Duties and Leadership and authority rights, Tehran, Brahman Publications.
 3. Asgari, A., & Niazi, E. Gh. (2013). The role of ethics in preventing legalism, biological ethics, fall, 9, 122–143.
 4. Asgharzadeh, S., & Shaygan, F. (2015). A multi-factor approach to law enforcement, law enforcement, winter, 69, 1 - 16.
 5. Asgari, M. R., & Mehrabi, M. (2007). Understanding the causes and backgrounds of law enforcement, studies in political science, Law and Jurisprudence, 1-3, 113- 102.
 6. Constitution of the Islamic Republic of Iran and its amendment, Approved 1989.
 7. Danaei Fard, H., & Azar Adel-Salehi, A. (2009). Law enforcement in Iran: explaining the role of political, economic, legal, managerial and socio-cultural factors, forensic knowledge, fall, 44, 7 – 65.
 8. Eskandari, M. (1999). A look at the concept of politics, domain and university, spring, 21, 61-76.
 9. Forouzandeh, L., & Vojdani, F. (2009). What is public policy making? economic and political information, 270, 207- 180.
 10. Ghahramani, M., & Mokhtari, M. (2011). The social factors affecting the avoidance of legalization in administrative relations study: citizens over 18 years of age, Shiraz, Social-Cultural Strategy Journal, winter, 1, 127 - 146.
 11. Haghdari, A. A. (1995). Congress of imam khomeini's jurisprudential principles - the role of time and place in ijtihad, imam khomeini (rh) and the role of time and place in government orders, Qom, Imam Khomeini's Publication Office.
 12. Heidari, A., Rezadost, K., & Forutan KIA, Sh. (2012). Theory of institutional disruption and legalism, case study: students of Shahid Chamran university of Ahvaz, Iran social issues, winter 2012, 2, 39-60.
 13. Kalantari, S., Rabbani, R., & Sadaqat, K. (2005). the relationship of poverty with legal aid and formation of social injury, social welfare, fall 2005, 18, 65 - 90.
 14. Khamenei, S. A. (2019). The legislative policies of the supreme leader, Declared Approved.
 15. Khansari, M. (2019). Formal logic, Tehran, Agah publishing, 42nd edition.
 16. Mirfardi, A., & Faraji, F. (2013). Investigating the relationship between socialization factors (family and mass media) and the tendency to legalism (Case Study: Yasuj City), Social-Cultural Strategy, fall, 12, 41-68.
 17. Parvin, F. (2013). The avoidance of mutual violations of citizenship, Islamic Social Research, summer, 97, 186-176.
 18. Rabiei, A. R., Malek Mohammadi, M., Ghajari, H. A. (2016). Sociological explanation of factors influencing youth attitude toward law-enforcement (14- to 29-year-olds in Bourgeon), Strategic Studies of Sport and Youth, summer, 32, 153-170.
 19. Saniei, M. H., & Akrami, S. M. (1986). Investigating the status of law and legalism, Journal of Strategic Management Studies of National Defense, fall, 3, 29 - 47.
 20. Seyed Nejad, S R., & Baghi Nasrabadi, A. (2017). A study of the ethical roots of legalism in managers and employees from the Islamic Rerspective, Journal of Ma'rifat, November, 239, 73 – 86.