دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 1-185 
طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


تدوین الگوی سه محوری توسعه‌ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی

صفحه 77-99

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل


طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی

صفحه 139-162

رضا سپهوند؛ فاطمه‌ اکبری پشم؛ آلما فرامرزی؛ یاسمین فرامرزی


کارکردهای سازگاری میان فرهنگی بر خصیصه‌های شخصیتی و عملکرد شغلی

صفحه 163-185

نادیا ایزی؛ مسعود پورکیانی؛ فرزانه بیگ‌زاده عباسی؛ ایوب شیخی