دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 1-210 

پژوهشی

یکپارچه‌سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایدار

صفحه 19-52

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


تدوین راهبردهای تکامل فرهنگ ‌سازمانی

صفحه 53-84

محمدهادی علی احمدی؛ احمد ماکوئی؛ علی بنیادی


راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه‌های اجتماعی

صفحه 111-142

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ آرزو سلطان محمدی