الگوی راهبردی تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت پهن‌باند برای هر کشوری، مهم‌ترین مسئله برای پیاده‌سازی پهن‌باند، بحث تأمین سرمایه و منابع مالی لازم برای انجام آن است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها و طرح‌های زیر بنائی مسئله مهمی است. در این مطالعه با بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه‌های تعاون به ‌ویژه در بخش پهن باند در دنیا، مدلی را برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تعاونی‌ها ارائه خواهیم کرد. از بررسی‌های انجام شده در این مطالعه، این نتیجه استنباط می‌شود، برای پروژه‌هایی که تعاونی‌ها انجام می‌دهند، مدل سرمایه‌گذاری پایین به بالا استفاده شده است. در نهایت این مدل را با استفاده از ابزارهای اسلامی با شرایط ایران سازگار نموده‌ایم، پیشنهادی که ابزار اسلامی در این مطالعه ارائه می‌کند، صکوک مالکیت دارایی در آینده و سهامدار غیر عضو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza rezaeinejad
  • Mohammad Reza taghva
  • Habib Roudsaz
Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

In the age of new information exchange technologies, every type of communication activities are considered as a national capital and a support to achieve the objectives of development programs and finally the Independence and Self-sufficiency of the countries. Broadband network development is not exceptional and Due to the importance of these projects is one of the priorities of every countries as well., so the main thing to implement them is funding and providing financial resources, because currently the way to provide finance and executive budget is one of the most important challenges which the developing countries are facing in infrastructure projects and utilization of the products and services derived from them. Considering the specific circumstances of developing countries and financial crises in these countries, it’s hard to provide finance for implementing large-scale projects, so choosing an appropriate method for funding of projects and infrastructure plans is an important issue. In this research we study about the methods of funding in cooperative infrastructural projects worldwide and we present a model to provide financial resources for infrastructure projects of the cooperatives and especially with emphasis on broadband. The conclusion of this study is that; the Bottom-up investment model is used for the projects implemented by cooperatives. In the end we tried to modify those models with Iran condition using Islamic tools. We used "asset sokuk" as Islamic tool in our proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Finance
  • Broadband
  • Bottom-up investment model
  • Sukuk Istisna
1. A. Babakhani, S. Hosseini, K. Soheili and S. Delangizan, "Determining the factors affecting fundraising in industrial cooperatives of Kermanshah province.," Taavon, 2009
2. M. Shojaei, B. Forouzan and F. Sharafdin, "Cooperatives: studying the obstacles and problems.," 2008
3. A. Pourtaher, "Cooperation.," Ministry of Cooperatives, 2008
4. A. Yousefi, "The Goals of Cooperative Economics and its relationship with the Islamic Economic System," 2010
5. H. D. Seibel and N. T. Tam, "The People's Credit Funds of Vietnam: A prudentially regulated credit cooperative movement," Enterprise Development and Microfinance, 2010
6. S. Cunningham, "Asia-Pacific Creative Communities: A Strategy for the 21st Century," 2005
7. J. Markard, "Characteristics of Infrastructure Sectors and Implications for Innovation Processes.," Cirus – Innovation Research in Utility Sectors, 2009
8. B. Flyvbjerg, "Policy and Planning for Large Infrastructure Projects:Problems, Causes, Cures.," World Bank, 2005
9. M. Daravi, M. Abzari and M. Mahdavinia, "Studying factors affecting fundamental stock analysis in Isfahan regional stock exchange.," Economic journal-monthly study of economic issues and policies, 2011
10. J. Hahn, "Guide to broadband investment.," London, 2011
11. R. Khodaverdi and E. Zohre-bojnourdi, "Strategy for outsourcing: benefits, problems and challenges.," Quarterly on Parks and Incubators, 2010
12. S. Pahlavan and H. Razavi, "Sukuk (Islamic Bonds): Definition, types and structure.," Center for research, development and Islamic studies of Securities and Exchange Organization of Iran, 2010