طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه فرهنگ نوآوری به‌منظور درک بهتر این پدیده در شرکت‌های تولیدی سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مازندران اجرا شده است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر رویش نظریه‌ها است. برای گردآوری اطلاعات از برجسته‌ترین مبانی نظری و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و بررسی و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمیک انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری بود و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند قضاوتی و گلوله‌ی برفی انجام شد. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری به ایجاد نظریه در حوزه فرهنگ نوآوری منجر شد که بر مبنای آن عوامل علی، زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبرد و پیامد در رابطه با فرهنگ نوآوری معنا پیدا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies

نویسندگان [English]

 • Alireza Aliahmadi 1
 • Mirzahassan Hosseini 2
 • Mohammadmahdi Parhizgar 2
 • Nahid Saravimoghadam 2
1 Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to achieve a theory in the field of innovation culture in order to better understand this phenomenon in manufactureing companies of the industry, mining and trade organization of mazandran. The research method is qualitative and based on grounded theory. For data collection and data analysis were used the most prominent literature and semi-structured interviews was done by Strauss and Corbin method and paradigm model. The sampling was done by theoretical sampling method and using the purposeful judging and snowball techniques. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during coding process led to the creation of a theory in the field of innovation culture, based on which the causal conditions, subjective, interventional, strategy and consequence In terms of the main category of innovation culture, they have found meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Innovation Culture
 • Organizational Ambidexterity
 • qualitative Approach of grounded theory
 1. Ahmed, P.K. (1998). Culture and Climate for Innovation. European Journal of InnovationManagement, 1 (1): 30-43.
 2. Ali, M., Park, K. (2016), The mediating role of an innovative culture in the relationship between absorptive capacity and technical and non-technical innovation, Journal of Business Research69 (5): 1669-1675.
 3. Charmaz, K. (2015), Grounded Theory: Methodology and Theory Construction, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 10.
 4. Dobni, C.B. (2008), Measuring organizational innovation culture in organizations: the development of a generalized organizational innovation culture construct using exploratory factor analysis, European Journal of Innovation Management, 11(4): 539-559.
 5. Enkela, E., Heil, S., Hengstler, M., Wirth, H. (2016), Exploratory and exploitative innovation: To what extent do the dimensions of individual level absorptive capacity contribute?, Technovation, 60-61: 29-38.
 6. Fernández, W. D., & Lehmann, H. (2005). Achieving rigor and relevance in information systems studies: Using grounded theory to investigate organizational cases. The Grounded Theory Review, 5(1): 79-107.
 7. Frohman, A.L. (1998), “Building a culture for innovation”, Research Technology Management, 41(2): 9-12.
 8. Gundy, G., Lusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of ProductionEconomics, 133(2): 662-676.
 9. Heidari, Ali; Seyed Kalali, Nader. (2016), Competitive Advice Model of Management Consulting Companies Based on the Dynamic Capabilities Theory, Faculty of Management, University of Tehran, 8(2): 317-338.
 10. Higgins, J.M. and McAllaster, C. (2002), “Want innovation? Then use cultural artifacts that support it”, Organizational Dynamics, 31(1): 74-85.
 11. Ho, H. D., & Lu, R. (2015). Performance implications of marketing exploitation and exploration: Moderating role of supplier collaboration. Journal of Business Research, 68(5), 1026-1034.
 12. Hurley, R. F., & Hult, T. M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62: 42-54.
 13. Hwang, K., Choi, M. (2017), Effects of innovation-supportive culture and organizational citizenship behavior on e-government information system security stemming from mimetic isomorphism, Government Information Quarterly, 34(2): 183-198.
 14. Janssen, O., Van de Vliert, E., & West, M. (2004). The bright and dark side of individual and group innovation: a special issue introduction. Journal of Organization Behavior, 25(2): 2 -14.
 15. Jaskyte, K. (2004). Transformational Leadership, Organizational Culture and Innovativeness in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management and Leadership, 15(2): 153-168.
 16. Jassawalla AR and Sashittal HC. Cultures that support product innovation processes. Acad Manage Exec, 16: 42–54.
 17. Khairuzzaman, W.& Abdmajid, R. (2007), “Framework of the culture of innovation”, Jurnal Kemanusiaan bil. 9, Jun 2007.
 18. Kondra, A. Z., & Hurst, D. C. (2009). Institutional processes of organizational culture, Culture and Organization, 15(1):39–58.
 19. Lancker, J., Mondelaers, K., Wauters, E., & Huylenbroeck, G. (2016), The Organizational Innovation System: A systemic framework for radical innovation at the organizational level, Technovation, 52-53:40–50.
 20. Lau, C. M., & Ngo, H. Y. (2004). The HR system, organizational culture, and product innovation. International Business Review, 13(6): 685-703.
 21. Lee, C., Hallak, R., & R. Sardeshmukh, S. (2016), Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model, Tourism Management, 53: 215-228.
 22. Lemon, M. and Sahota, P.S. (2004), Organizational culture as a knowledge repository for increased innovative capacity, Technovation, 24 (6): 483-498.
 23. Martinz, E. C. & Terblanche, F. (2003), Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, European journal of innovation management, 6(1): 64-74.
 24. Martínez-Pérez, A., M. García-Villaverde, P., & Elche, D. (2016), The mediating effect of ambidextrous knowledge strategy between social capital and innovation of cultural tourism clusters firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (7):1484-1507.
 25. Mohammadi, Biok. (2010), Income on qualitative research method, Human Sciences Research Institute and Cultural Studies.
 26. O’Cass, A., & Ngo, L.V. (2007). Market orientation versus innovation culture: two routes to superior brand performance. European Journal ofMarketing, 41 (7/8): 868-87.
 27. Olavarrieta, S., & Friedmann, R. (2008). Market orientation, knowledge related resources and firm performance. Journal of Business Research, 61, 623-630.