کارکردهای سازگاری میان فرهنگی بر خصیصه‌های شخصیتی و عملکرد شغلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران.

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این بررسی اثر کارکردهای سازگاری میان فرهنگی بر خصیصه‌های شخصیتی و عملکرد شغلی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. جامعه پژوهشی را 2700 نفر از مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت تهران تشکیل می‌دهد که از این تعداد 337 نفر نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. داده­های آماری از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار SPSS22 و AMOS22 مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها منجر به تأیید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید. نتایج و یافته‌های مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که سازگاری میان فرهنگی به‌عنوان متغیر میانجی نقش مؤثری را در تأثیر عملکرد شغلی کارکنان مبتنی بر خصیصه‌های شخصیتی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intercultural Adaptation Functions on Personality Characteristics and Job Performance (Case Study: Employees of Tehran Oil Refining Company)

نویسندگان [English]

 • Nadia Easy 1
 • Masood Poorkiani 1
 • Farzaneh Beg zadeh Abbasi 1
 • Ayoob Sheikhi 2
1 Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran.
2 Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of intercultural adaptation functions on personality traits and job performance. The purpose of the present research is to apply the applied research and to do this, it is descriptive-survey research and correlation. The research community consists of 2,700 managers and employees of the Tehran Oil Refining Company, 337 of whom were randomly selected. Statistical data were collected through a questionnaire and analyzed using structural equation modeling (SPSS22) and AMOS22 software. The reliability of the questionnaire was verified using Cronbach's alpha coefficient and combined reliability, and the validity of the questionnaire was verified using convergent validity and content validity using the knowledge of experts familiar with the research topic. The results of data analysis led to the confirmation of all research hypotheses. The results and findings of the structural equation model indicate that intercultural adaptation as an intermediate variable plays an effective role in the effect of employee's job performance based on personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intercultural adaptability
 • personality traits
 • job performance
 • Tehran oil refining company
 1. Adenuga, M, 2013, who suffers more from job insecurity? A meta–analytic review, Applied Psychology: An International Review, 57, 272–303.
 2. Asadnia, P. Jalilpour, V. Ahmadi, M. Baryaji, 2016, The Relationship between Personality Characteristics and Job Performance among Librarians of the Libraries of Shahid Chamran University and Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Journal of Information Management Science and Technology, Vol. 1, No. 2, pp. 157-142. (In Persian)
 3. Atkinson, R. V. Atkinson, R.V. Hilgard, E. 2006, The Background of Psychology, Translated by Mohammad Taghi Barahani, Roshd Publishing, First Edition, Tehran. (In Persian)
 4. Azad, R. 2013, Relationship between introversion and extroversion with anxiety, Internet article address. (In Persian)
 5. Belak, L, 1988, Ethical Issues in Human Resources Systems. Human Resource Management Review. No.11. 11-29.
 6. Borman, W. C., Motowildo, S. J.,1997, A Theory of individual differences in task and contextual performance, Human Performance, 10: 71–83.
 7. Cherimblo, L, 2015, the structure of phenotypic personality Traits, American psyche, 48(1):26-34.
 8. Ghafari, M, Taslimi Baboli, A, Mohamadi Sadr, M., 2014, Studying Impact of Personality Traits on Intention to Entrepreneurship Between University of Isfahan’s Personnel", Middle-East Journal of Scientific Research 19 (11): 1432-1438.
 9. Gholami,T. 2015, The study of the role of moderator of personality constructs on the relationship between time management and self-efficacy of Rafsanjan University of Medical Sciences staff members, thesis for master's degree, Islamic Azad University of Rafsanjan. (In Persian)
 10. Griffin, G. Moorhead, 2011, Organizational Behavior, Translation by Seyyed Mehdi Alvani and Gholamreza Memarzadeh, Morvarid Publications, Twelveth Edition, Tehran.
 11. Hafnidar, 2013,The relationship among five factor model of personality,spirituality and forgiveness,international journal of social science and humanity,vol.3,No.2.
 12. Hoseini robat, H. Rahimnia, 2013, The Effect of Emotional Workforce Strategies on Job Performance by Emotional Burnout, Quarterly Journal of Strategic Management Studies, Vol. 5, No. 19
 13. Karimi, G.H. 2009, Monitoring in Virtual Organizations. (In Persian)
 14. Kavandi, M. Safouraei Parizi, 2014, Cross-cultural adaptation; A phenomenon far from the point of view, Women's studies, Pathology of women's issues, Cultural Pathology, Zahoora, Fifth Summer, 2012, No. 13. (In Persian)
 15. Khoshvaghti, 2014, Staff Performance Evaluation (Article), Strategy and Management Site. (In Persian)
 16. Lin, Y., Chen, A. S., Song, Y.,2012, Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment, International Journal of Intercultural Relations, 36: 541– 552.
 17. Man, J.S. 2012, Methods of Staff Performance Evaluation, Gholam Ali Sarmad Translation, Ta'avon Publishing, New Volume, No. 29, pp. 73-68.
 18. Muchincky, P, 2010, Psychology to work: an introduction to indudtrial and organizational psychology, Wadworth.
 19. odsakoff, P & MacKenzie, S & Paine, J & Cachrach, D, 2010, Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, 26: 513–563.
 20. osanlou, S. Khoddami, 2014, Investigating the Effect of Cultural Intelligence on Cultural Shock, Intercultural Adjustment and Performance, Journal of Socio-Cultural Development Studies, Volume 2, Issue, Pages 96-75. (In Persian)
 21. Rezaei, V. 2012, Staff performance and factors affecting it, Secret Management Site. (In Persian)
 22. Rouhi MirHoseini, M. 2014, A Study on the Relationship between the Degree of Virtualization of an Organization and the Performance of Employees in Kerman Tax Administration, Thesis for Master Degree, Islamic Azad University of Rafsanjan Branch. (In Persian)
 23. Saadat, 2011, Human Resources Management, Samt Publishing, Fourteenth edition, Tehran. (In Persian)
 24. Shu, F.; Samuel T. M. and Roya A., 2017, The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment, Personality and Individual Differences 106, 21–25.
 25. Zahrakar, M. 2012, Organization Culture and Organizational Effectiveness, Export Development Magazine, thirteenth, No. 79, p. 14. (In Persian)