تبیین الگوی راهکارهای بازآفرینی برای سازمان‌های اداری کشور

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

یکی از حوزه‌هایی که اخیراً مرزهای نظریه کارآفرینی را از کسب‌وکار بازرگانی جابه‌جا نموده دولت است. ادّعا شده است که می‌توان اصول بازرگانی را در جهت بهبود خدمات اجتماعی به‌‌کارگرفت. بارزترین چارچوب طرح‌شده برای این ادعا، نظریه بازآفرینی دولت است که باوجود گذشت بیش از دو دهه از عمر آن، هنوز آن‌چنان‌که باید وارد حیطه آزمون‌پذیری نگردیده است. هدف این پژوهش، استخراج راهکارهایی است که بتوان از طریقآن‌ها رفتار دولت را به سمت کارآفرین شدن هدایت نمود. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی کاربردی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید.جامعه آماری شامل فرمانداری‌های استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان یک نمونه 172 نفری مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه اینکه 8 متغیر نهایی مدل شناسایی و مجموعاً 67 شاخص بومی به‌عنوان راهکار عملی تحقق این 8 متغیر احراز گردید. متغیرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکززدایی، اشاعه اخلاق حرفه‌ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining The Strategies pattern of the Reinventing Administrative Organizations

نویسندگان [English]

 • Reza Rasouli 1
 • Abbas Nasiri Zang Abad 2
1 Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the areas that has recently shifted the boundaries of entrepreneurial theory from business is government. It has been claimed that commercial principles can be used to improve social services. The most striking framework for this claim is the government's Reinventing theory, which, despite more than two decades of its existence, still has not entered into an area of ​​research. The purpose of this study is to elucidate the ways in which they can direct government behavior towards entrepreneurship. This was done through an applied research approach as well as structural equation modeling for confirmatory factor analysis and construct validity assessment. The statistical population consisted of governorates of East Azarbaijan Province, which was measured by distributing the questionnaire among a sample of 172 people. The result of this study was that 8 final variables were identified and a total of 67 indices were identified as the practical implementation of these eight variables. The variables are: community-owned government, market orientated government, mission-oriented government, customer-driven government, decentralized government, government promoting professional ethics, government developing the social justice and government implementating Jihadian management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government
 • Government Reinventing Theory
 • Entrepreneurial Government
 • Delphi
 • Localization
 • Reinventing Strategy
 1.     Ahmadi (2013). The dimensions of professional ethics in the organization, with the pattern of religious principles, Special Issue for Islam and Management, 2(3), pp 161-180 (in Persian)
 2. Ali-ahmadi, A., Sa'eed Naha'ee, V. (2007). Comprehensive description of research methods, Tolide-danesh Press. (in Persian)
 3. Alvani, M., Dana'ee fard, H. (2001). Public administration and public trust, Public Administration Statement, Vol 55, pp 5-27 (in Persian)
 4. Bllone.C.&Goerle,G.1992.Reconciling public entrepreneurship and democracy,Public Administration Review,52(2): 130-4-10
 5. Clarke, J. and J. Newman. (2007). What’s in a Name? Labour’s Citizen-Consumerand the Remaking of Public Services.,Cultural Studies 21 (4), 738-757
 6. Cullen,r & Cushman,D. (2000). Transitions to competitive government: speed,consensus,and performance.New york: State Univrrsity of New york.
 7. Ferlie, E., Hartle, j. & Martin, S. (2003). Changing public service organizations: current perspectives future prospects, British Journal of Management,14(1):1-14
 8. Gore, A.1993. From red tape to results: creating a government that works better and costless, Washington: Government Printing Office-14
 9. Haghshaenas (2007). An Enterprise Entrepreneurship Pattern in the Public Sector of Iran, Journal of Management Science of Iran, 2(8), pp 31-73 (in Persian)
 10. Iran nejad (2012), Social Justice in Political Thought of Imam Khomeini, Journal of Social Development Studies of Iran, Vol 1, pp 115-135 (in Persian)
 11. Izadifar (2010), The responsibility of second year managers and managers, from the viewpoint of Imam Ali, with emphasis on the aspects of professional ethics, Alawi Research, Institute of Humanities and Cultural Studies, Vol 2, pp 1-20 (in Persian)
 12. Kellough.J.E, (1998). The reinventing government movement: A review and critique. Public administration Q, 22:6-20
 13. Lewis E.1980. public entrepreneurship: toward a theory of bureaucratic power, Blooming, IN: Indiana University Press
 14. Nargesian, A. (2008). A look at the evolution of government management, management culture journal, 6(17), pp 157-195 (in Persian)
 15. O’Rourke and Carol (2003). Enterprise architecture: using the zachman framework,Thomson learning Inc, US.p.24
 16. Osborne, d & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: how the entrepreneurship spirit is transforming the public sector, reading: Addison-weslei.
 17. Ozbourne, D. (2010), Government Recovery (Translated by Amini F.), Fara Press, Tehran (in Persian)
 18. Samereh shojaei. Et al (2016). Examining Reinventing Government from Opponents Point of View,International Business Management10(5): 633-637
 19. Sami'ee (2012). Providing Appropriate Perceptual Analytical Framework of Governmental Entrepreneurship, The First National Conference on Modern Management Science. Gorgan (in Persian)
 20. Shocklei, G. E., Frank, P.M. & Stough, R. (2002). Toward a theory of public sector entrepreneurship, paper presented at the NCIIA 7 th Annual Meeting, Boston. MA.
 21. Slaughler.s and Leslie, L. (1997). Academic capitalism; politic, policies and the entrepreneurial university, BaltimoreMD: johns Hopkins University Press
 22. Tat-Kei, H.A., (2002). Reinventing local governments and the e-governmentinitiative. Public Administrative Review.,62:434-444
 23. Thompson. J.F. and M.N. Riccucci, 1998. Reinventing Government. Annu Rev. Politics Sci.,1: 231 -257
 24. Vito, G.F. and j. Kunselman, 2000. Reinventing government: the views of police middle managers.police Q.,3:315-330
 25. Williams, D.W, (2000). Reinventing the proverbs of government. Public Administration Rev., 60: 522-534
 26. Zahra, S. A., & Hansen, C. (2000). Privatization, Entrepreneurship. and global competitiveness in the 21st century. Competitiveness review