تأثیر توانمندی‌های محوری بنگاه‌های اقتصادی مواد غذایی بر آمادگی ورود به بازارهای بین‌المللی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین توانمندی‌های محوری بنگاه‌های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین‌المللی انجام گردیده است. مسئله اصلی تحقیق ناظر به امکان‌پذیری ورود این بنگاه‌ها به بازارهای بین‌المللی است. با توجه به اهمیت ورود این شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، بررسی وضعیت آمادگی این بنگاه‌ها نیازمند تعیین شاخص‌های خاصی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق حاضر، مهم‌ترین عامل آمادگی برای ورود به بازار‌های بین‌المللی توانمندی‌های محوری آن شرکت‌ها است. نوآوری، سطح مهارت، ارتباطات، برند سازی و شیوه‌ی هماهنگی مهم‌ترین شاخص‌های این تحقیق است. در این تحقیق میزان تأثیرگذاری این توانمندی‌های محوری در آمادگی ورود شرکت‌های مواد غذایی شهر تهران به بازار‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق عملیات میدانی و با شیوه‌ی پرسشنامه داده‌ها گردآوری گردید. نتایج تحلیل رگرسیون با ضریب تعیین 612/0 با سطح معناداری 00/0 نشان می‌دهد که توانمندی‌های محوری تأثیر مثبت و معناداری در کسب آمادگی بنگاه‌های اقتصادی مواد غذایی شهر تهران برای ورود به بازارهای بین‌المللی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The core capabilites food firms’s impact on their readiness to enter international markets

نویسندگان [English]

 • Ali Mirahmadi
 • Mohammadreza Hamidizadeh
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The paper’s objective is to regonize the core capabilites food firms’s impact on their readiness to enter international markets that are active in Tehran city. The main reseach problem has emphasis on their readiness possibility to enter the international goal markets. Given the importance of those companies to international markets, considering the status of preparation firms need to set certain parameters. Based on the theoretical basis of this study, the most important factor to be implementing the firm’s preparation for the International markets is the company's core competencies. Innovation, skill level, communication, branding and coordination style is the most important indicators in this study. In this study, the effectiveness of these core competencies in Tehran's readiness to enter the food companies to international markets examined. Data was collected by the questionnaires through field work. Results of regression analysis to determine the coefficient of 0.612 with a significance level, thus the results show a positive and significant effect on core competencies to prepare the food firms in Tehran to enter the international market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ready to enter the international markets
 • Food firms in Tehran
 1. Andreas Birnik, Anna-Karin Birnik, Jagdish Sheth (2010), The Branding Challenges Of Asian Manufacturing Firms, Business Horizons.
 2. Bruno Cassiman, Elena Golovko (2007). Innovation and the Export-productivity link, Working paper n.688
 3. Golestan, Farshad, Khodadad Hosseini, Seyyed Hamid, (2007), Designing a strategic model for entering the global automotive industry in Iran, Quarterly journal of humanities, 10:1. (in Persian)
 4. Habib Ebrahimpour, Rohollah Majlesara, Roghaye Afshari, Zahra Ghadimi, Fardin Mohammadi, (2014), The influence of export skills on export performance: A case study of export companies in East Azarbaijan, International Journal of Orgnizational Leadership 3.
 5. Hamidizadeh, Mohammad Reza (2012), Knowledge management, Qom: yaghut. (in Persian)
 6. Hamidizadeh, Mohammad Reza (2015), Strategic and long-term strategic management,Tehran: Samt. (in Persian)
 7. Hamidizadeh, Mohammad Reza, Zargaran, Maryam, (2016b), Strategies to enter and maintain logical and international markets, Tehran: Shahid Beheshti Uni. (in Persian)
 8. Hamidizadeh, M. R., Zargaran, M. (2014b), Explain and assess the readiness of Iranian small and medium enterprises to enter international markets (Case Study: Food products companies) Journal of Entrepreneurship Development, Summer, 6:2. (in Persian),
 9. Kohli, Paul (2009), Theory of Communication (Translated by Shaho Sabar), Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. (in Persian)
 10. Nasehifar,Vahid, Saadat, Mohammadreza, Abbasi, Zahra, (2011) Identification of the logical capabilities of small and medium enterprises (Case Study: Selected Provinces) Commercial Reviews, Vol 42. (in Persian)
 11. Rezvani, Hamidreza, Gol alizade, fatemeh (2012), Evaluating and analyzing the strategies for entering food products into foreign markets, New marketing research, Vol 3. (in Persian),
 12. Richard Harris, John Moffat (2011).”R&D, Innovation and Exporting”, SERC,CPPR and the university of Glosgow
 13. Ronge're, Pierrette (1986), Fundamentals of research in social sciences (Translated by Mohammad Dadgaran), Tehran: No'avar Pub. (in Persian),
 14. Salvatore, dominic, International trade, (Translated by Hamidreza Arbab), Ney Pub, (in Persian)
 15. Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas, va Hejazi, Elahe (1998), Research Methods in Behavioral Sciences Tehran: Aagah pub, (in persian)
 16. Hamidizadeh, Mohammad Reza (2015), Hamahangi. Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Uni. (in Persian)