نویسنده = منیژه قرچه
فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 105-134

10.22034/smsj.2022.152228

عاطفه فتحی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


کارایی قابلیت‌های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 39-60

مریم نکوئی زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قراچه؛ عباس علی حاجی کریمی


الگوی توسعه راهبردی همراه بانک در ایران

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 169-182

منیژه قراچه؛ معصومه محمدی پور


تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری رضایت از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 133-153

منیژه قراچه؛ مریم اخوان خرازیان؛ محمد حسن احمدی


تبیین مدل توانمند‌سازی راهبردی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 43-70

حسن فارسیجانی؛ منیژه قرچه؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ فرامرز نیک‌سرشت