مزایای استفاده از خدمات شرکتهای مدیریت صادرات در راهبردهای توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، گرایش بازاریابی بین المللی

چکیده

بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیتهایی که دارند نمی‌توانند به تنهایی منابع مالی و اطلاعاتی لازم برای اداره فعالیتهای بازرگانی بین المللی خود را تأمین کنند به همین دلیل بهترین راه برای این واحدها برای ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات، حداقل در ابتدای کار استفاده از خدمات یک واسطه صادراتی است. واسطه‌های صادرات در کشورهای مختلف به اسامی مختلفی شناخته می‌شوند ولی تقریباً در همه جا خدمات مشابهی را ارائه می دهند که عموماً به دو دسته:1) خدماتی در راستای شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا. 2) خدماتی در جهت پردازش و پاسخ به تقاضا، تقسیم کنند. این پژوهش ابتدا به بیان نظریه بین المللی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته و نیازهای اطلاعاتی این بنگاه‌ها را در طول مسیر بین‌المللی شدن و در سطوح مختلف آن بیان می کند. سپس اشاره‌ای به موانع و مشکلاتی شده است که این واحدها در زمینه مدیریت فعالیتهای صادراتی خود با آنها در حال چالش هستند. از طرفی در این پژوهش همچنین به بررسی اثرات استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان یکی از واسطه‌های صادراتی بر توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط استان بوشهر پرداخته است تا با توجه به مشکلاتی که شناسایی و اولویت‌بندی می‌شوند راهکاری ارائه شود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی غیر ازمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد‌ه‌اند. بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها، شاید بتوان که با استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان یک واسطه صادراتی، باعث توسعه صادرات در استان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benefits of Export Management Co.'s in Developing Exports of SMEs as Export Development Strategies

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ghareche 1
  • Firooz shamshiry 2
1 Faculty Member, Faculty of Management & Acconting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Business Administration, Faculty of Management & Acconting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Small & Medium size enterprises due to their constrains are not able to manage their financial & informational resources which is necessary for handling their international business activities. Therefore, the best way which these units can enter the international market and increase their exports are to benefit, at least in the beginning, from the services of export intermediaries.Although, export intermediaries are called differently by various countries, but they are presenting almost the same services which are of two types:
1- Services regarding identification of needs and creating demand
2- Services regarding demand processing and responding to it.
This study first presents internationalizing theories of SMEs, and then describes the informational needs of these units, in the way of internationalizing at various levels. Then, from one side the problems and obstacles which SMEs are facing in the field of export activities management have been mentioned, and from the other side, investigating the implimentation of Export Management Co.s impacts on the Export Promotion Programs of SMEs in Bousher Province,
This descriptive and non-experimental research study gathered data by questionnaire from selected SMEs in Bousher Province. After conducting statistical analysis it has come to the conclusion that Export Management Co.s can develop the export of SMEs in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small & Medium size enterprises (SMEs)
  • Export Management Co.s (EMCs)
  • Export Promotion Programs
  • internationalizing SMEs
1. ابراهیمی، ابوالقاسم ؛مردانی گیوی ، اسماعیل) 1382( «جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در نظام‌های اقتصادی »؛ ماهانه تدبیر.
2. سازمان بازرگانی استان بوشهر:«بانک اطلاع رسانی توانمندی های تولیدی صادراتی استان بوشهر»؛ چاپ اول، تابستان1383
3. سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران :«سیاست های موفق توسعه صنایع کوچک (در 20 کشور صنعتی در حال توسعه ) سیاست های همگرا نشر کارآفرینان بصیر؛ چاپ دوم ،1383
4. شقاقی عبدالرضا ؛ شفیعی ، مسعود). 1384( «استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران »؛موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ چاپ اول.
5. شمشیری ، فیروز : پایان نامه :بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات و تاثیر آن بر توسعه صادرات در استان بوشهر ؛ دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، شهریور 1385
6. فرزانه پور ، نسرین. ) 1377(بررسی وضعیت شرکت های کوچک و متوسط کشور و تعیین نحوه حمایت از آن ها برای ورود به بازارهای جهانی »مرکز توسعه صادرات ایران ،
7. Acs J. and Audrelsch (2005), Handbook of Entrepreneurship Research;
8. Constantine S. Katsikeas and Robert E. Morgan; (1993) Differences in Perceptions of Firm Size and Export Market Experience; University of Wales, Cardiff, UK.
9. Gorge I. Balabanis. (2000). Factors affecting export intermediates’servicedffering: the British example, University of Wales Swansea, Journal of International Business Studies, 1/31, 83-99.
10. Jhon.Darling, Hannu T. Seristo,(2004). Key steps for success in export markets; a new paradigm for strategic decision making; European business review, vol.16, No.1.
11. Leonidas C. Leonidou, (1995). Export stimulation: a non-exporter’s perspective; European Journal of Marketing, VOL.29;NO.8, pp.17-36.
12. Neil Coade; (1997). Managing International Business,first edition,London,Thomson Business Press.
13. Nils Galdo Nogales& Jonas Pettresson;”How to Improve Export Promotion towards SMEs, with focus on Information Provision and Network of Main Actors”Gutenberg University, International Business Master Thesis,No 200155.
14. Palmetto Consulting Inc. (2004), Dahlonega,GA30533: Cost of Developing a Foreign Market for a Small Business:The Market & non-Market Barriers to Exporting by Small Firms, SBA Office of Advocacy.
15. Phillip J.H.Schroder, Harold Trabold and Parvita Trubswetter. (2003). Intermediation in Foreign Trade: When do exporters rely on intermediaries? Berlin.
16. Robert W.Haigh,(1994). Thinking of Exporting; Export Management Companies could be the answer, Supplied by the British Library- the world’s knowledge.
17. Sonia M. Suarez-Ortega and Francisca R.Alamovera;SME’s Internationalization,(2005). Firms and Managerial Factors; University of Las Palmas de Gran Canaria,Las Pasmas,Spain, International journal of entrepreneurial behavior & Research,vol.11; No.4.
18. Sylvie Chetty, Colin Campbell-Hunt, (2003).Pathes to Internationalization among small to medium sized firms: a global versus regional approach, European Journal of Marketing; vol.37; No.5/6.