تبیین مدل توانمند‌سازی راهبردی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشیار، دانشگاه سمنان.

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله حاضر ارائه مدلی در خصوص بهبود عملکرد صادرات صنعتی بنگاه­های کوچک و متوسط ایرانی به کشورهای آسیای میانه است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری شامل 1201 بنگاه‌های کوچک و متوسط صادر‌کننده صنعتی به آسیای میانه در سال 90ـ 89 می‌باشد. از این تعداد 292 نفر به­عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جمع­آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شدکه پس از بررسی روایی محتوا و سازه آن مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، و مقدار آن 79/0 است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می­دهد هفت عامل (درونی، بیرونی، روابط بین کشورها، نوسانات در سیاست­های توسعه صادرات، راهبرد ملّی صادرات، توانمندی بنگاه­ها و عملکرد صادراتی) با اکتساب نمره ویژه بیش از یک توانسته­اند در حدود 83 درصد تغییرات واریانس کل را تبیین نمایند. از طرفی تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی تحقیق نشان می‌دهد بهبود توانمندی بنگاه­های کوچک و متوسط می‌تواند بر عملکرد صادراتی آن­ها به کشورهای آسیای میانه تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the SMEs Strategic Export Empowering Model

نویسندگان [English]

  • Hasan Farsijani 1
  • Manijeh Gharache 2
  • Ali Akbar Aminbeidokhti 3
  • Faramarz Nikseresht 4
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
2 Assistance Professor Shahid Beheshti University.
3 Associate Professor, Semnan University.
4 Ph.D, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present article aimed at presenting a model for the improvement of the performance of small and medium export enterprises in middle Asia. A descriptive-correlational method was adapted. The statistical population included 1201 small and medium exporting industrial enterprises in 90-91. 292 people out of the population were selected randomly. A researcher-made questionnaire was used to gather data. To investigate the reliability of the questionnaire Cronbach Alfa was employed. The estimated reliability of 0.79 confirmed the reliability of the questionnaire. To analyze the data Confirmatory and explanatory factorial analyses were used. The results indicated that seven factors (internal, external, relations among the countries, changes in the export development policies, the national export approach, the abilities of the agencies, and the exporting performance) have been able to determine 83% of changes in total variance by obtaining the special mark of more than one. On the other hand, factorial analyses of the Confirmatory conceptual model indicated that the improvement of the power of small and medium enterprises can exert a positive and meaningful effect on their export performance to middle – Asia countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Factors
  • External Factor
  • Small and Medium Enterprises
  • Factorial Analysi
 
1. اخوان صراف، احمد رضا، شیخ­بهایی، حسین (1385). تبیین جایگاه مدیریت صنعتی در ایجاد و توسعه بنگاه­های اقتصادی کوچک و متوسط، اولین همایش ملّی مدیریت صنعتی، تهران.
2. امیراحمدیان، بهرام (1373). آسیای میانه و حدود آن. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 3، شماره 5.
3. حسینقلی­پور، طهمورث، آقازاده، هاشم (1384). برنامه­ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط. فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، شماره 35.
4. حقیقی، محمد، فریبرزیان، محمود، نجفی مجد، صمد (1387). شناسایی عوامل تعیین­کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره1.
5. رحمان سرشت، حسین (1385). تشخیص عوامل انگیزش کارکنان بر اساس نظریه دی اچ و روم، انتشارات دواوین چاپ اول.
6. شفیعی، تهران:موسسه فرهنگی رسا.
7. شیرازیان، زهرا (1384). بررسی ارتباط میان عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری با اندازه و رتبه نقد­شوندگی آن­ها، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
8. صنوبری، محمد (1388). مقدمه­ای برسرمایه انسانی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال6، شماره 22.
9. عطاردیان، امیر(1386). ارتقای رقابت صادراتی بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs). ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 27.
10. کیانی، هژبر و بهار، کامبیز (1381). رابطه سرمایه­گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 10.
11. ملکی نژاد، امیر (1385). تحلیلی بر نقش صنایع کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادی. فصلنامه راهبرد یاس، شماره 8.
12. ناصحی­فر، وحید، سعادت، محمدرضا، سوری، امیررضا (1390). ارائه و آزمون مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 16.
13. ناصحی­فر، وحید، سعادت، محمدرضا، عباسی، زهرا (1389). شناسایی توانمندی­های منطقه­ای بنگاه­های کوچک و متوسط. مجله بررسی­های بازرگانی، شماره 42.
14. وجدانی­طهرانی، هدیه، رکن­الدین افتخاری (1384). سنجش اثر­بخشی سرمایه­گذاری­های تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 20.
15. یونیدو (2003). استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران. مترجم: عبدالرضا شقاقی و مسعود
16. Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007). Working Capital Management And Profitability – Case Of Pakistani Firms.. International Review of Business ResearchPapers Vol.3 No.1. March, Pp.279 – 300
17. Alimrdany Omran (2006). Estimation of Public and Private Investment andEffect on Iran Economic Growth, MA Thesis Ferdowsi University. (InPersian)
18. Arugaslan, O., E. Edwards, and A. Samant (2007). “Evaluating Large USBasedEquity Mutual Funds Using Risk-Adjusted Performance Measures”,International Journal of Commerce and Management Vol. 17, No. 1/2,:6-24.
19. Blijer and Khan (1984). "Government policy andprivate investment in developing countries" IMF staffpapers, Vol:31.
20. Dave Crick and Shiv Chaudhry (1997). “Export Problems and Government Assistance Required by UK Exporters: An Investigation into the Effect of Ethnicity” Intl Jnl of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol.3,No. 1, pp. 3-18.
21. Diamantopolous, A. B. B. Schlegelmilch and K. Y. Katy Tse, (1993).“Understanding the Role of Export Marketing Assistance: Empirical Evidence and Research Needs” European Journal of Marketing, Vol. 27, No. 4,.5-18.
22. Dolors A.(2003). "The impact of R&D on productivity in Uk manufacturing";Peresented at the Royal Economic Society's Annual Conference, Monday 9 April 2003.
23. Emadzade Mostafa, Baktush Foroozan (2005),The Impact of Education on the Industrial Sector Value- Added, Journal of Knowledge & Development, No. 16. (In Persian)
24. Goitom Tesfom & Clemens Lutz,(2006). “A Classification of Export Marketing Problems of Small and Medium Sized anufacturing Firms in Developing Countries”,  nternationalJournal of Emerging MarketsVol. 1,No. 3.262-281.
25. I.Lazaridis and D.Tryfonidis (2006). Relationship Between Working CapitalManagement and Profitability of ListedCompanies in the Athens Stock Exchange.Journal of Financial Management andAnalysis, Vol. 19, No. 1, January-June .
26. Leonidou Leonidas C., Constantine S. Katsikeas,Dayananda Palihawadana and StavroulaSpyropoulou, (2007). “An Analytical Review of theFactors Stimulating Smaller Firms to Export”,International Marketing Review,Vol. 24, No.6, pp.735-770.
27. Lilly M. T. , Obiajulu U. E. Ogaji S. O. T,. Probert S. D.;(2007). Total-productivity analysis of a Nigerian petroleum-product marketing company; Applied Energy, No.84.
28. Liu, X. & H. Zou. (2008). The Impact of Foreign Greenfield FDI and Emerges and Acquisitions on Innovation in Chinese High-Tech Industries. Journal of world business, 43: 352-364.
29. Looi.Hong Cheong (2005). E-Commerce Adoption in Brunei Darussalam: AQuantitative Analysis of Factors Influencing Its Adoption,Communications of the Association for Information Systems (Volume 15) 61-81.
30. M. Anand & C. Prakash gupta.(2002). "Working capital Performance of Corporate India: An Empirical for the year 2000-2001 "management and accounting research January – June 2002.
31. McDonald M. (2004). Marketing plans: How to prepare them, how to use them;Butterworth-Heinemann, Oxford.
32. Muchie Mammo And Li Xing: Globalization(2006).Inequality, And The Commodification Of Life AndWell-Being , London, Adonis & Abbey Publisher.
33. Neely A . , Al Najjar M .(2006). Management learning not management control: Thetrue role of performance measurement; California Manage, Vol 48 ,No. 3.
34. Peter P., Olsen J.(2005). Consumer behavior and marketing strategy ; 7th ed, , McGraw-Hill International LTD. New York.
35. Shin, H.H and Soenen, L. (1998).“Efficiency of Working Capital Managementand Corporate Profitability”, FinancialPractice and Education, Vol 8 No 2,: 37-45.
36. Soltani, B, A. M. Birang, S. H. Tabatabaeian(2003). "The Importance and Rolesof Science Parks in the National Innovation System", XX IASP WorldConference on Science and Technology Parks, Lisboa, Portugal, June.
37. Swinkels, L., P. Rzezniczak, (2009). ”Performance Evaluation of PolishMutual Funds Managers”, International Journal of Emerging Markets, Vol.4, No. 1, Pp: 26-42.
38. Woodburn D.(2006). Insights from practice marketing measurement action researchmodel; Measuring Business Excellence, Vol.10, No.2.
39. Yujun, Y., Jinsong, Z., Li, W. and LiPing C. (2006). "Internet-based collaborative product development chain for networked product development", International Journal of Advance manufacturing Technology, Vol.28:845.