الگوی توسعه راهبردی همراه بانک در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران

2 کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران

چکیده

     ادراکات مصرف‌کنندگان ازجمله عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید است. در این پژوهش با تمرکز بر عوامل سودمندی درک شده، اعتماد درک شده و ریسک درک شده به تعیین نحوه اثرگذاری این عوامل بر کاربرد همراه بانک پرداخته‌شده است. از این‌رو جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نظر گرفته‌ شده است. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه 36 سؤالی از 402 نفر که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون فرضیه، از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزر استفاده شد. نتایج نشان داد که سودمندی درک شده و اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک مؤثرند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمت همراه بانک به‌منظور افزایش کاربرد همراه بانک از سوی مشتریان باید برافزایش سودمندی درک شده و ایجاد اعتماد در مشتری تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Strategic Developing of Mobile Banking

نویسندگان [English]

  • Manijeh Gharecheh 1
  • Masoomeh Mohammadipour 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
2 M.Sc. Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Users Perceptions is one of the factors influencing new Technology acceptance and usage. This study has been focused on factors like Perceived Usefulness, Perceived Trust & Perceived Risk to determine how this factors influencing Mobile-Banking using. So this study’s statistic populations have been considered all of students of Tehran Universities. Necessary data collected from 402 samples that elected with nonprobability sampling method via 36-question questioner. In order to examine hypothesizes, Structural Equation Modeling (Lisrel Software) is used. Result demonstrated that Perceived Usefulness & Perceived Trust have impact on mobile-banking usage. So we recommend to mobile banking service providers that focus on Perceived Usefulness, Perceived Trust increasing to attract more users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile-Banking
  • Perceived Usefulness
  • Perceived Trust
  • Perceived Risk
 
1. آماده، حمید، جعفر پور، محمود (1388). تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی "در چارچوب سند چشم‌انداز ایران 1404". دانش و توسعه، سال شانزدهم، شمارة 26، 1 -43.
2. الهی، شعبان، قنبری، محمد حسام، شایان، علی (1391). تعیین عوامل مؤثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63، 27- 49.
3. تقوی فرد، محمدتقی، ترابی، مصطفی (1389). عوامل مؤثر بر به‌کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه‌بندی آن‌ها (مطالعة موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران). نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم، 136- 168.
4. تقوی فرد، محمدتقی، زاهدی ادیب، محسن، ترابی، مصطفی (1391). عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (موردمطالعه: بانک ملت). فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، دورة 27، شمارة 3، 539- 559.
5. حسن‌زاده، علی، ملکی، علی، اسکندری، یاشار (2011). معرفی الگوی مناسب بانکداری همراه در ایران با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها. تازه‌های اقتصاد، شماره 134، سال نهم، 237-250.
6. حسینی، میرزا حسن، احمدی‌نژاد، مصطفی، فارسی زاده، حسین (1391). بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان با استفاده از مدل اصلاح‌شده پذیرش فناوری. مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 12، 19- 36.
7. خدمتگذار، حمیدرضا، حنفی زاده، پیام، کیانپور، راضیه (1389). نقش ابعاد ریسک ادراک‌شده مشتریان بانک‌ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20، 49- 68.
8. دامغانیان، حسین، سیاه‌سرانی‌کجوری، محمدعلی (1391). بررسی تأثیر امنیت ادراک‌شده بر اعتماد به بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن (پیمایشی درباره بانک صادرات شهر سمنان). مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 13، 71- 88.
9. صالحی‌صدقیانی، جمشید، سرور نژاد، سمانه (1390). تعیین راهبردهای نوین بانکداری در میزان پذیرش کاربران سرویس بانکداری همراه در بانک‌های خصوصی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 6، صص 39-57.
10. ملکی، مهدی، اکبری، پیمان (1389). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران. بانک و اقتصاد، شماره 112، 14-20.
11. Board of Governors of the Federal Reserve System, Consumers and Mobile Financial Services, 2013.
12. Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
13. Davis, F.D., Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of Two Theoretical Models. Management science, 35(8), 982-1003.
14. Donner, J. & Tellez, C. A. (2008). Mobile Banking and Economic Development: Linking Adoption, Impact, and Use. Asian Journal of Communication, 18(4), 318-332.
15. Laukkanen, T. & Lauronen, J. (2005). Consumer Value Creation in Mobile Banking Services. International Journal of Mobile Communications, 3(4), 325-338.
16. Luštšik, O. (2003). E-Banking in Estonia: Reasons and Benefits of the Rapid Growth. Tartu University Press, ISSN 1406–5967.
17. Luštšik, O. (2004). Can E-Banking Services Be Profitable?. Tartu University Press, Order No. 512, ISSN 1406–5967.
18. Malhotra, R. (2011). Factors Affecting the Adaption of Mobile Banking in New Zealand. unpoblished Thesis for master degree, Massy university, Albany Campus, New Zealand.
19. Pikkarainen,T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model. Internet Research, 14(3), 224.
20. Pousttchi, K. & Schurig, M. (2004). Assessment of Today’s Mobile Banking Applications from the View of Customer Requirements. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, HI, 1-10.