ارائه الگویی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد تمایز درصنعت کانی غیر فلزی(با رویکرد مبتنی بر منابع)کشور است. در این راستا رویکردهای موجود در حوزه تعیین کننده های عملکرد صادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کار و رویکرد مبتنی بر منابع است، شناسایی شد. در این مطالعه، محقق با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان،‌ راهبرد‌‌‌های رقابتی(تمایز) و عملکرد صادراتی را که سازه‌های اصل تحقیق هستند، بررسی می‌کند. این تحقیق در پی این هدف است که چگونه منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم (با استفاده از  راهبرد رقابتی تمایز) منجر به سطوح بالای عملکرد می‌شود. الگوی مفهومی تحقیق حاضر در واقع سه عنصر عمده در مدیریت راهبردی، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت‌ها و سیستم‌های رقابتی سازمان)، راهبرد رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می‌کند. تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 285 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. از این تعداد براساس روش تحلیل خوشه ای و روش میانگین سؤالات راهبرد موردنظر تعداد124 پرسشنامه در سطح راهبرد تمایز، 91 پرسشنامه در سطح راهبرد تمرکز و 70 تا نیز در سطح راهبرد حداقل هزینه قرار گرفتند. در این تحقیق فقط الگوی به دست آمده براساس راهبرد تمایز بررسی می شود. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه تحقیق نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. براساس نتایج حاصل، تمامی فرضیه های تأیید شده و از میان اجزای رویکرد مبتنی بر منابع، منابع رقابتی دارای بیشترین تأثیر(40%) بر عملکرد صادراتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Determinants of Export Performance Based on Differentiation Strategy in Non Metal Mineral industry; Resource_ Based Approach

نویسندگان [English]

  • Manizheh Ghareche 1
  • Akbar Alamtabriz 2
  • Abdolhossein Karampour 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2  Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Doctoral Student of Marketing Management, Faculty of Management and Accounting Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is designing a model to determine important factors on export performance (EP) in the base of differentiation strategy for non_ metal mineral industry of Iran. In this paper, available approaches in the scope of determinants of EP are identified consist of contingency view, relational and resource based view. In this study, we examine relationship between resources, competitive strategy (differentiation) and export performance. The purpose of this paper is that how resources are caused directly and indirectly a high level of performance throughout differentiation strategy. Conceptual model in this research integrate three main components of strategic management. It means that internal environment (resources, capabilities and system), competitive strategy and performance. We distribute 300 questionares and 285 of them were beanalysied. In this research, we investigate that differentiation strategy based model. As a result, competitive resources have the most effect on export performance (40%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive resources
  • Competitive capabilities
  • Organizational systems
  • Differentiation strategy
  • Export performance
1. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه(1383). روش تحقیق در علوم رفتاری.تهران: نشر آگه.
2. بیدآباد، بیژن(1383). "ارتباطات بین بخشی و هدف گذاری افزایش اشتغال کشور". تهران: ماهنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46.
3. حسینی طولی، فرشید(1389)، بررسی تأثیر برنامه های مشوق های صادراتی بر عملکرد صادراتی صنعت برق، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، به راهنمایی طهمورث حسنقلی پور.
4. دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تهاون( 1387 ).تحلیلی بر وضعیت شرکتهای تعاونی کانی غیرفلزی و ماشین سازی و ریخته گری. تهران: وزارت تعاون.
5. دهدشتی شاهرخ، زهره(1386) ."عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 53.
6. ده یادگاری، سعید(1383)،"بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی صادرکننده سنگ های تزئینی"، پژوهش نامه بازرگانی.
7. فهیمی فر، جمشید( 1376). "بازار جهانی سنگ های تزئینی و سهم صادراتی ایران". تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول.
8. قربانی، منصور (1381). دیباچه ای بر زمین شناسی اقتصادی ایران. تهران: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول.
9. نجفی مجد، صمد (1387)،" شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر محمد حقیقی.
10. نهاوندیان، محمد (1380)." افق ها و عبرت ها در سیاستگذاری بازرگانی". تهران؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
11. Aaby, Nils-Erik, and Stanley F. Slater. 1989. “Management influences on export performance: A review of the empirical literature 1978-1988.” International Marketing Review 6(4):7-26.
12. Bani-Hani J. & AlHawary F.(2009)The Impact of Core Competencies on Competitive Advantage: Strategic Challenge. International Bulletin of Business Administration. Issue 6 ,PP.93-104.
14. Baldauf, A., Cravens, D. W., & Wagner, U. 2000. Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business, 35(1): 61-79.
15. Barney, J. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
16. Barney, J. (2001): “Is the Resource-based View a useful perspective for Strategic Management research? Yes”, Academy of Management Review, vol. 26, pp. 41-56.
17. Cadogan, J., Cui, C., & Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: the moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493-513.
18. Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58, 1-21.
19. Chetty, S. K., & Hamilton, R. T. (1993). Firm-level determinants of export performance: a meta analysis. International Marketing Review, 10(3), 26-34.
20. Dhanaraj, C.&Beamish, P.W. 2003.A resource-baseed approach to the study of export performance. Journal of small Business Management, 41(3): 22–61
21. Grant, R. (1999): “Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications”, Blackwell publishers, Cambridge.
22. Ibeh K.I., & Wheeler C.(2005). AResource-Centred Interpretation of Export Performance. International Entrepreneurship and Management Journal 1,PP. 539–556.
23. Katsikeas, C., Leonidou, L., & Morgan, N. (2000). Firm-level export performance assessment: review, evaluation and development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.
24. Kim M & Azizi W.(2009). The Relationship Between Innovativeness, Strategy Types ,Environment and the Export Performance of Small and Mediumsize Enterprises (SMEs) of Malaysian Manufacturing Sector. The Business Review, Cambridge * Vol. 13 * Num. 2.PP.145-154.
25. Kim Man M.M.(2010).The Relationship between Distinctive Capabilities,Innovativeness, Strategy Types and the Export Performance of Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) of Malaysian Manufacturing Sector. International Journal of Management and Innovation, Volume 2, Issue1.PP.15-30.
26. Kaleka, A. 2002. Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: Guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management, 31: 273–284.
27. Leonidou L.C., Katsikeas, C.S. & Samiee, S. 2002. Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 55(1): 51–67.
28. Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). The effect of export marketing capabilities on export performance: an investigation of chinese exporters. Journal of International Marketing, 11(4), 32-55.