دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1390 
الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد کسب و کار در سازمانهای تولیدی ایران

صفحه 141-163

سهراب خلیلی شورینی؛ جمشید ناظمی؛ محمود البرزی؛ حسین سلیمیان