نظریه زمان و آینده پژوهی براساس نظریه فهم و درک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله پایه‌ریزی مبانی و اصول نظریه آینده پژوهشی دانش بنیان براساس الگوی نظریه‌پردازی دربارة بنیان های فهم، درک و زمان است. رویکرد نوشتن مقاله، توصیفی استدلالی، بدیهه گرایی و علت‌یابی است، لذا با تبیین گزارة فهم و درک، آن را زیربنای پیشبرد تمام امور معرفی کرده سپس مولفة زمان را به صورت یک پدیدة اصلی و مستقل با چند قضیه معرفی کرده؛ سپس، هدف، جوهره، رسالت، نقش، سازوکار و رفتار زمان تبیین می‌شود. پس از این نظریه،‌ اصول موضوعه و فنون آینده پژوهی به همراه پیش فرض‌ها و رویکردهای آینده پژوهی، آموزه‌های کلیدی و ذهن‌های چندگانه، تشریح می‌شود. در نهایت، این نتایج به دست می‌آید اگر فهم و درک به خوبی شناخته و معماری شود می‌توان آن را مدیریت کرد. با سازوکار فهم و درک درست می‌توان پدیدة حیات، مرکب و شاهراه زمان را شناخت، نقش و سازوکارهای آن را تدوین و مورد بهره‌گیری قرار داد. آنگاه ساختمان آینده را از درون زمان بیرون آورد، آینده پژوهی اگر چه شرح و توصیفی از جلوه‌های زمان‌های بالقوه با خصیصه‌های مورد انتظار است اما روشی نظام‌مند نیاز دارد تا آن را بر پایه‌های راهبرد و بزرگراه‌های زمان پیش‌نگر با مبانی فکری و اعتقادی، شایستگی، تواصی به حق و شکیبایی، صبوری و استقامت جستجو، طراحی، تعبیه و تحقق بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Time and Foresighting Based on Theory of Perception and Understand

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh
Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this paper is to provide infrastructures for a knowledge - oriented foresighting based on the theorizing patterns about “perception and understand” and “time”. Approach of paper is descriptive, creative and causality. Hence, first “perception and understand statement” will be explained as a foundation for development of all activities. Then “time component” will be introduced independently as a core concept. Then, some theorems about time will be presented. Thus, time’s behavior is going to be explained in terms of goals, nature, mission, roles, and mechanism. So, subjective principles, foresighting techniques, and its presumptions and approaches as well as key leanings and multiple minds will be discussed. Finally, If the “perception and understand” will be know well, then we can manipulate it. Based on mechanisms of soft perception and understand, we are able to know “time highway”, live and vehicle phenomena. We are also able to explain its role and mechanisms and use them. Then the structure of future will emerge. Although the foresighting is description and explanation of potential times feature with expected characteristics, but it needs a systematic method for search, design, actualization based on merit beliefs and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple interaction, Semantic and realization, Range of awareness, Mental lessons
  • Future oriented minds, Developments network, PUTF model
1. آچاک، صالح و رحمان مهدیانی (1385). "نقشه راه تکنولوژی روشی برای آینده پژوهی". تهران: مجموعه مقالات همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه.
2. بلومنفلد، یوریگ(1385). انسان و آینده اش. ترجمه غلام رضا خواحه پور. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
3. حمیدی زاده، محمدرضا(1390). اقتصاد مدیریت: نظریه ها، مدل‌ها و فنون. تهران: انتشارات حامی.
4. حمیدی زاده، محمدرضا(1389). مدیریت دانش و دانایی. قم: انتشارات یاقوت.
5. حمیدی زاده، محمدرضا(1386). تصمیم گیری هوشمند و خلاق: هوش هیجانی. تهران: نشر ترمه:124-157 .
6. حمیدی زاده، محمدرضا(1379). پویایی های سیستم. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
7. دراکر، پیتر اف(1373). مدیریت آینده. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد. تهران: نشر موسسه خدماتی رسا.
8. دیویس، استان(1382). درس هایی از آینده. ترجمه غلام حسین خانقانی. تهران: فرا، ناشر مدیریت فردا.
9. محمودزاده، ابراهیم(1380). مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا. تهران: انسیتو ایزایران.
10. ری شهری، محمدی(1388). منتخب میزان الحکمه. تلخیص و ترجمه سید حمید حسینی و حمید رضا شیخی. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث:388-345 .
11. ملکی فر، عقیل و همکاران(1385). الفبای آینده پژوهی. تهران: اندیشکده صنعت و فناوری(آصف) :90-91.
12. Eisner, Howard (2005). Managing complex systems: thinking outside the box. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
13. Kerka, Sandra (2008). Shared Vision for youth. Ohio: Learning Work Connection.
14. Hejazi, Alireza (2010). Futures discovery. Tehran: Futures Discovery Publications.
15. Slaughter, R. A. (2003). Futures concepts. A Briefing paper for the Christian futures new work. Colorado Springs, Co.
16. Treseky, B. (2005). Cognitive maps, cognitive colleges and spatial mental models. Stand ford University.